CBS Maranatha

Hoogklei 7 9671 GC Winschoten

 • Onze school is gesitueerd aan de Hoogklei, Hoogstraat en de Westerstraat in Winschoten, vlakbij het winkelcentrum.
 • Wij doen met onze groepen mee met het project Sportieve Gezonde School om te werken aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve
 • Een ontmoetingsplek waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samenspelen centraal staan!
 • Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Het is belangrijk om de 21-eeuwse vaardigheden (Life skills) te ontwikkelen.
 • Persoonlijk leiderschap gaat om leiding geven aan jezelf, inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen.

In het kort

Toelichting van de school

Wat fijn dat u onze welkomspagina in het Schoolvenster bezoekt. Wij heten u van harte welkom.

CBS Maranatha, een open Christelijke basisschool in Winschoten,  waar elk kind telt!Waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn.?

Wij willen als open, christelijke school een plaats zijn, waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn en waar mensen werken die inspiratie, motivatie en uitdaging krijgen en geven.?

Samen groeien naar morgen! Iedere dag willen wij elk kind verder laten groeien tot een waardevol mens in de wereld.

?Kinderen de kans bieden om zelf actief te ontdekken en om „de liefde voor het leren te leren?.

De leerkrachten begeleiden de kinderen met aandacht en zorg, zodat ze in toenemende mate zelfstandig hun reis kunnen voortzetten.?

Maranatha, een basisschool, waar je samen leert om jezelf te zijn en je mag worden wie je bent!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Leren leren, doe je ook samen
 • Een school waar elk kind telt!
 • Een open christelijke school
 • Kindgericht
 • Kleurrijk en sprankelend

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
185
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Voorn Naschoolse opvang  

Er kan elke dag, vanaf 06:30 uur gebruik worden gemaakt van de voorschoolse opvang en na schooltijd tot 18:30 UUR.

    

Naschoolse opvang

Voor onze school zijn er overeenkomsten afgesloten met:

 • Kinderopvangoldambt (locatie in onze basisschool)
 • Het gastouderbureau van de stichting kinderopvang Midden- en Oost-Groningen;
 • Kinderopvang Winschoten. 

Mocht u gebruik willen maken van genoemde mogelijkheden voor kinderopvang dan kunt u contact opnemen met opvangorganisatie.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

We streven naar een leef- en leerklimaat waarin onze leerlingen en ons personeel zich veilig voelen en zich positief verbonden voelen met de school. Een positieve sociale binding met onze school, vormt een belangrijke voorwaarde voor een optimaal leerklimaat voor onze leerlingen en werkklimaat voor ons personeel.

Ons veiligheidsbeleid heeft als doel alle vormen van agressie, geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en pesten binnen of in de directe omgeving van de school te voorkomen en daar waar zich incidenten voordoen adequate maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen. Daarnaast richt ons veiligheidsbeleid zich op het voorkomen van fysiek onveilige situaties.

We werken volgens de richtlijnen van ons veiligheidsbeleidsplan.

In het veiligheidsplan staan alle afspraken, regels en protocollen die wij nastreven voor onze leerlingen, het team en voor u als ouders. Het veiligheidsbeleidsplan is gericht op preventie van en het optreden na incidenten en calamiteiten. Incidenten, zoals bijvoorbeeld valpartijen met een bezoek aan de huisarts als gevolg, houden wij bij in een incidentenregistratie. Onze school heeft een calamiteitenplan dat in werking treedt op het moment van bijvoorbeeld brand. Ieder schooljaar wordt er geoefend door leerlingen en leraren hoe we handelen bij calamiteiten. We noemen dit een ontruimingsoefening.

De Arbo-wet schrijft voor dat iedere organisatie bedrijfshulpverleners (BHV) moet hebben die bij calamiteiten adequaat op kunnen treden. Binnen ons team zijn dagelijks voldoende BHV-ers aanwezig op school en bij schoolse activiteiten.

Terug naar boven