SBO Delta

Grintweg 70 9675 HL Winschoten

Schoolfoto van SBO Delta

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten hebben tijden het schooljaar soms recht op een aantal verlof dagen. Op die dagen vervangt een collega, of komt er een vervanger uit de pluspool.

Ziekte leerkrachten

De afgelopen jaren is het vinden van vervanging bij ziekte van leerkrachten in het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs een toenemend probleem geworden. Ook binnen onze organisatie komt het voor dat de schoolleiding geen vervangers kan vinden. Binnen SOOOG hebben wij een PLUS-Pool opgezet om de grootste problemen rond vervanging op te lossen. In deze pool is een aantal leerkrachten benoemd die met voorrang zullen invallen bij ziekte of andere afwezigheid. Het kan echter toch nog voorkomen dat we geen invaller kunnen vinden. Het hieronder beschreven beleid geeft een overzicht van de stappen die op onze school genomen worden bij ziekte of verlof van een van de leerkrachten. Uitgangspunt is altijd om lesuitval te voorkomen. De hieronder beschreven stappen gelden voor alle SOOOG-scholen:

1.       Bij een ziektemelding zullen wij eerst trachten in te schatten hoe lang vervanging noodzakelijk is.

2.       Indien we eigen vervangers hebben (vanuit de PLUS-Pool) zullen wij deze eerst benaderen.

3.       Daarna zullen we proberen invallers van de beschikbare invallerslijst te benaderen met de vraag om bij ons op school te komen invallen.

4.       Indien noodzakelijk zullen we eigen parttime personeel benaderen om extra te werken. Het betreft hier dan uitbreiding van werkzaamheden met de bedoeling een zieke leerkracht te vervangen.

5.       Indien er een Pabostagiaire (3e-4e jaar) aanwezig is, mag deze de groep overnemen onder toezicht van een directielid of een leerkracht van de school waarmee wordt afgesproken dat hij/zij toezicht houdt.

6.       Het naar huis sturen van een groep wordt altijd door de directie van de school gemeld aan het College van Bestuur.  

Beleid bij ziektevervanging voor sbo Delta:

De hieronder beschreven stappen zijn school specifiek (maatwerk per school) en een aanvulling op de hierboven beschreven stappen.

1.       Indien mogelijk wordt de groep overgenomen door een of twee onderwijsassistenten van sbo Delta. Dit gebeurt onder toezicht van een directielid of een leerkracht van de school waarmee wordt afgesproken dan hij/zij toezicht houdt. Dit is mogelijk als de samenstelling van de groep dit toelaat en kan alleen incidenteel, omdat op dat moment in andere groepen minder tegemoetgekomen kan worden aan de onderwijsbehoeften van die leerlingen (vanwege de afwezigheid van een onderwijsassistent).

2.       Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot het volgende over gaan: Om de kwaliteit van de lessen te waarborgen, worden er geen groepen gecombineerd. We kunnen de ouders (van alle betrokken leerlingen) hierdoor mogelijk niet tijdig ‘schriftelijk’ op de hoogte stellen van het invallersprobleem. Dit wordt uiteraard zo snel als mogelijk via het ouderportaal ‘MijnSchool’ gedaan. De betreffende groep zullen wij thuislaten, volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie rond het uitvallen van lesuren (dus gebruikmakend van de beschikbare margeuren) met daarbij de volgende afspraken: In eerste instantie voor een periode van maximaal een dag. De ouders worden schriftelijk (via “MijnSchool”)op de hoogte gesteld over het vervolg, indien de afwezigheid langer duurt dan 1 dag.

3.       Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te vangen.

4.       Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zullen we overgaan tot het naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem). Hiermee voorkomen we dat niet steeds dezelfde groep thuis dient te blijven. Dit doen wij om zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren. We zullen hier zo spoedig mogelijk bij het ingaan van de afwezigheid schriftelijk melding van maken naar alle betrokken ouders.

5.       Dit protocol is op schoolniveau vastgesteld en is opgenomen in de schoolgids. Alle ouders kunnen zo op de hoogte zijn van dit beleid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel is geevalueerd en wordt bijgewerkt voor de periode 15-19.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven