Openbare Basisschool Willem de Zwijger

Mr. Jaap Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger

Het team

Toelichting van de school

Het aantal fte is niet gelijk aan het aantal medewerkers. Daarnaast zijn alle medewerkers (ook directie en ib) meegenomen in de berekening van het aantal leerlingen per medewerker.

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van de groepsleerkracht of bij het verrichten van de andere taken ten behoeve van de school, wordt de groepsleerkracht vervangen. Het bestuur is aangesloten bij Leswerk. Leswerk beschikt over een pool met vaste vervangers. We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van invallers die bekend zijn met de school. Lesuitval proberen we te allen tijde te voorkomen. Als er geen invaller beschikbaar is, wordt er een beroep gedaan op een leerkracht die op dat moment geen groep heeft. Wanneer deze opties niet mogelijk zijn, kan er ook worden gekozen om een groep te verdelen over de andere groepen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op Willem de Zwijger wordt gewerkt in jaargroepen. Dit betekent dat kinderen van ongeveer gelijke leeftijd in één groep zitten. De kinderen zitten in enkele groepen of combinatiegroepen.

In principe heeft iedere groep een groepsleerkracht die verantwoordelijk is voor de eigen groep. Als er sprake is van een duobaan (met twee leerkrachten één groep), dan hebben beiden de verantwoordelijkheid voor de groep. Voor zaken aangaande uw kind en het groepsgebeuren kunt u zich in de meeste gevallen wenden tot de groepsleerkracht. 

De groepsindeling voor dit schooljaar:

Groep 1-2

Groep 3-4

Groep 5

Groep 6-7

Groep 8

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat verstaan we onder het aannamebeleid?

We spreken van een aannamebeleid op onze school, omdat we afspraken hebben gemaakt over de toelating van leerlingen op onze school. Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Schoolbesturen hebben vanaf die tijd de zorgplicht voor alle leerlingen uit hun regio gekregen.

Zorgplicht voor alle leerlingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid; van scholen, schoolbesturen en het Samenwerkingsverband (SWV 3002). Het uitgangspunt hiervoor is het realiseren van een onderwijsplaats dichtbij huis. Passend onderwijs is er voor alle leerlingen; regulier waar mogelijk, speciaal waar nodig.

In het SWV 3002 werken schoolbesturen van basisscholen in de regio samen met scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs (cluster 3 en 4).

Het eerste contact met ouders 

De eerste stap is dat ouders kenbaar maken dat ze uitgenodigd willen worden voor een kennismakingsgesprek op de Willem de Zwijger. De ervaring leert dat een aantal mensen belt om een afspraak te maken of via de schoolwebsite www.basisschool-willemdezwijger.nl een contactformulier invult.

De directeur maakt een afspraak met de desbetreffende ouder(s). Afhankelijk van de voorinformatie, of vragen van ouders, bepaalt de directeur of de ib’er bij het gesprek aansluit. We hanteren vanaf de eerste kennismaking de richtlijnen uit dit beleidsstuk “Aannamebeleid”.

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek vindt er, samen met de ouders, een inventarisatie plaats van mogelijke extra ondersteuningsbehoeften van hun zoon of dochter. De school heeft 6 weken de tijd om te bekijken of we kunnen voorzien in de ondersteuningsbehoeften van de aangemelde leerling. Dit kan zowel gedurende het gesprek als na afloop. Het zorgteam (directeur en ib’er) maakt bij twijfel, over de mogelijkheden van de school om te voorzien in de onderwijsbehoeften, aan ouders kenbaar of de informatie besproken wordt met het team m.b.t. de vervolgstappen.

Indien er door het zorgteam en team geen eenduidig besluit is genomen met betrekking tot het inschrijven van de leerling wordt alle relevante informatie besproken met het MT-lid Onderwijs en Kwaliteit van onze stichting OBO West-Brabant. Binnen de termijn van 6 weken verzorgt de school in samenspraak met het MT-lid Onderwijs en Kwaliteit het advies aangaande de vervolgstappen (inschrijving, weigering, aanvragen arrangement).

In dit advies wordt opgenomen wat de mogelijke inschrijving voor de leerling én voor Willem de Zwijger betekent en of er een zorgarrangement (extra ondersteuning) aangevraagd dient te worden bij het SWV 30-02. Ook kan de uitkomst zijn dat we als school niet kunnen voorzien in de onderwijsbehoeften en dat er op zoek gegaan wordt naar een andere, beter passende onderwijsplek.

Het intakegesprek, op basis van het schriftelijk advies, zal plaatsvinden uiterlijk 6 weken na het eerste kennismakingsgesprek. Dit gesprek wordt altijd samen gevoerd door directeur en ib’er. Mocht OBS Willem de Zwijger niet kunnen voldoen aan de eisen van een succesvolle plaatsing dan zal door het bestuur van OBO West-Brabant gezocht worden naar een passende onderwijsplek.

Concreet betekent het, dat na een eerste kennismakingsgesprek er nog geen sprake is van inschrijving/toelating op onze school.

Een belangrijke afweging voor een eventuele inschrijving op Willem de Zwijger is dat we voldoende mogelijkheden hebben (nu en in de toekomst) om aan de onderwijsbehoeften (te kunnen blijven) voldoen. Tevens mag de plaatsing niet ten koste mag van de kwaliteit van het onderwijs aan de andere leerlingen. Dit is echter niet altijd te voorzien/garanderen.

Als weigeringsgronden voor inschrijving op Willem de Zwijger hanteren wij o.a. het onvoldoende kunnen waarborgen van de veiligheid en rust van de andere leerlingen, de mate van probleemgedrag van de mogelijke toekomstige leerling (al dan niet gediagnosticeerd), het niet kunnen garanderen van evenredige verdeling van de tijd en aandacht door de leerkracht, combinatiegroepen, zorgzwaarte binnen 1 groep of groepsgrootte.

Behalve een leerling weigeren, na overleg met het MT lid Onderwijs en Kwaliteit, bestaat de mogelijkheid de leerling een proefplaatsing aan te bieden van maximaal 5 dagdelen. Gedurende deze proefplaatsing kunnen de leerkracht en zorgteam middels observaties en een eventuele toets proberen in kaart te brengen of het haalbaar is te voorzien in de onderwijsbehoeften van de leerling. Na proefplaatsing kan als nog worden overgegaan tot weigering of inschrijving. 

Wat betekent dit concreet voor de Willem de Zwijger?

OBS Willem de Zwijger heet kinderen in alle leeftijdsgroepen welkom. Voor de kinderen wiens ouders een kennismakingsgesprek hebben gevoerd, geldt dat we zorgvuldig bekijken of we aan de eventuele ondersteuningsbehoefte(n) van het kind kunnen voldoen. We hanteren hierbij het schoolondersteuningsprofiel. Elke school heeft in het schoolondersteuningsprofiel beschreven, welke vorm(en) van ondersteuning ze zelf kan bieden en wat er eventueel binnen het bestuur aanwezig is (basisondersteuning). Het schoolondersteuningsprofiel van OBS Willem de Zwijger is samengesteld met instemming van het team en goedgekeurd door de MR.

De schoolprofielen van alle scholen behorend tot het samenwerkingsverband 30-02 staan op de website van de het SMV https://swv.passendonderwijs.nl/PO3002/.

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij aangegeven waar onze sterke punten en ontwikkelpunten liggen op zorggebied, ook hebben wij hier omschreven waar onze grenzen liggen.

Onderstaande kwaliteiten van Willem de Zwijger zijn onder andere te herleiden uit het schoolondersteuningsprofiel:

* De leraren signaleren op basis van gegevens vroegtijdig welke leerlingen ondersteuning nodig hebben zowel voor leerlingen met een leerachterstand als voor leerlingen met een (ontwikkelings)voorsprong

* De leraren brengen de onderwijsbehoeftes van de leerlingen in kaart

* De leraren voeren de groepsplannen systematisch uit

* Groepsplannen worden aangepast op basis van de toetsgegevens, observaties en evaluaties

* De leraren werken zowel handelingsgericht als opbrengstgericht

* De school voert een beleid op het gebied van het omgaan met gedragsproblemen

* De school heeft een duidelijke visie op de ondersteuning van leerlingen (leerlingenzorg)

* De interne ondersteuningsprocedures zijn vastgelegd

* De school zet ondersteuningsmiddelen gericht in

* De interne begeleiding is goed toegerust

* De ondersteuning in de school is in de praktijk goed georganiseerd

* De school voert een dyslexie- en dyscalculiebeleid

* We schenken veel aandacht aan de omgang met elkaar en het pedagogische klimaat; pestgedrag voor, tijdens en ook na schooltijd wordt bij ons nooit geaccepteerd

* Indien gewenst wordt “Taakspel” ingezet in een groep

* OBS Willem de Zwijger biedt een veilige omgeving voor zowel leerkrachten, leerlingen als ouders

* Dyslectische kinderen vanaf groep 6 kunnen werken met Kurzweil

* We passen de lesstof aan, aan de mogelijkheden van de leerlingen, dit geldt niet alleen voor de leerlingen met een cognitieve achterstand, maar juist ook voor de leerlingen die cognitief (zeer) sterk zijn.

Alleen op advies van het MT-lid Onderwijs en Kwaliteit en de daarop volgende aanvraag van een arrangement kan de school een beroep doen op inzet van extra ondersteuning en expertise van buiten de school. Het kind krijgt de extra onderwijsondersteuning die het nodig heeft binnen en onder verantwoordelijkheid van de eigen school.

Zij-instromers

Tijdens het eerste kennismakingsgesprek betreffende zij-instromers (leerlingen die verhuizen of willen overstappen van een andere basisschool) bespreken wij informatie betreffende:

* De reden van overstappen

* Is de huidige school op de hoogte van de wens om over te stappen. Hebben de ouders overwogen een school te kiezen binnen het eigen bestuur? Mogelijke leerachterstand(en)

* Medische, psychologische of andere relevante onderzoeken

* Het ontwikkelingsperspectief van de leerling/toetsgegevens stamschool

* De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de leerling

* De hulpmiddelen die de leerling nodig heeft. Te denken valt aan fysieke hulpmiddelen zoals bv. een aangepast toilet, e.d.

* Medicatiegebruik

* Specifieke gedragingen

We gaan altijd zorgvuldig na of Willem de Zwijger een verantwoorde keuze is én of de overstap een meerwaarde betekent voor de ontwikkeling en welbevinden van het kind. Voor een goede overdracht betreffende een zij-instromer, hanteren wij ook het aannamebeleid en stappenplan en vragen wij de school van herkomst altijd om een onderwijskundig rapport.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Willem de Zwijger is het didactisch handelen op alle gebied goed. Buiten de kennis die nu al aanwezig willen we graag een rekenspecialist opleiden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De overdracht van kinderen, die starten op Willem de Zwijger, wordt zorgvuldig besproken met de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf. Eveneens worden externe, inmiddels betrokken instanties, tijdig benaderd.

Terug naar boven