Openbare Basisschool Willem de Zwijger

Mr. Jaap Burgerlaan 1 4797 CX Willemstad

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Willem de Zwijger

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Willem de Zwijger, daar kun jij jezelf zijn.

Binnen onze openbare, eigentijdse, laagdrempelige basisschool, waar je je welkom voelt, willen we goed onderwijs verzorgen met hedendaagse normen en waarden. We geloven erin dat mede door de fijne sfeer en het sterk pedagogisch klimaat, we samen met ouders, de kinderen kunnen laten groeien, zodat zij weten wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen.

OBS Willem de Zwijger staat voor kwalitatief goed onderwijs dat erop is gericht om een fundamentele bijdrage te leveren aan het kunnen maken van de juiste keuzes door onze leerlingen. Zo bereiden wij onze leerlingen voor op het functioneren in de samenleving.

Bij ons mogen de kinderen uitgroeien tot de beste versie van zichzelf!

Team OBS Willem de Zwijger

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Sterk pedagogisch klimaat
  • Het kind centraal
  • Denken in mogelijkheden
  • Cultuureducatie
  • Iedereen voelt zich welkom

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
103
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Hieronder volgt een toelichting op drie onderdelen, te weten: Schoolklimaat en veiligheid, of leerlingen na 3 jaar VO nog onderwijs volgen op het niveau wat de school geadviseerd heeft en en overstappers

Schoolklimaat en veiligheid:

Gedurende de gehele schoolloopbaan ontwikkelen de kinderen zich binnen een veilige en plezierige speelwerkomgeving. De kinderen voelen zich geborgen en veilig op basis van wederzijds vertrouwen en respect. De kinderen leren rekening te houden met de onderlinge verschillen, elkaar te vertrouwen, te waarderen en te helpen. We stellen betrokkenheid van ouders op prijs en streven naar educatief partnerschap, op basis van gezamenlijke verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, samenwerking en respect. Ouders mogen van ons verwachten dat wij, vanuit onze professionaliteit en onze mogelijkheden en onmogelijkheden, weloverwogen beslissingen nemen, met het belang van de leerling als prioriteit. 

De kinderen ervaren het schoolklimaat op onze school als positief: iedereen kent elkaar, de sfeer is veilig en gezellig, er heerst voldoende rust, ze mogen in de leerlingenraad meepraten over hun wensen en bevindingen en er wordt niet gepest, dit mede door de inzet van de methode Kanjertraining in alle groepen (dit is terug te lezen in het leerlingen tevredenheidsonderzoek)

Leerlingen na 3 jaar VO nog onderwijs volgen op het niveau wat de school geadviseerd heeft:

Uit de gegevens blijkt dat de leerlingen na 3 jaar VO minimaal het onderwijs volgen wat de school heeft geadviseerd.

Terug naar boven