Basisschool Gen Vd Bosch

Paasloregel 1 8338 ST Willemsoord

Schoolfoto van Basisschool Gen Vd Bosch

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Na groep 8 gaan de leerlingen naar het Voortgezet Onderwijs. Ze hebben de keuze uit diverse scholen. Wij proberen hen en de ouders bij die keuze te helpen. Dit gebeurt op verschillende manieren. Eind groep 7 is er een plaatsingsgesprek. Aan het begin van groep 8 krijgen de ouders informatie over de verschillende scholen van Voortgezet Onderwijs. In februari vindt er een definitief adviesgesprek over het niveau van de leerling plaats. Deze is gebaseerd op de resultaten die de kinderen hebben behaald in de groepen 6, 7 en 8. Door middel van de Plaatsingswijzer krijgen we extra inzicht in de keuze. In oktober/november komen de vertegenwoordigers van Voortgezet Onderwijs in Steenwijk voorlichting geven over hun school. Vervolgens worden de open dagen van het voortgezet onderwijs bezocht. De Centrale Eindtoets wordt in april afgenomen en zorgt over het algemeen voor een bevestiging van het advies van de school. Ouders hebben het wettelijke recht om met de uitslag naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs te gaan. Een lagere score dan het advies leidt niet tot een lagere vorm van voortgezet onderwijs. Wij onderhouden goede contacten met docenten van het Voortgezet Onderwijs. Er vindt een 'warme' overdracht plaats tussen de leerkracht van de basisschool en de brugklascoördinator van het voortgezet onderwijs. Vanuit het Voortgezet Onderwijs wordt de basisschool regelmatig geïnformeerd over de vorderingen van de betreffende leerlingen. In de laatste periode in groep 8 wordt er door de leerkracht aandacht besteed aan de voorbereiding op de brugklas. Ook wordt de leerling door de ontvangende school voor Voortgezet Onderwijs uitgenodigd voor een kennismaking.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op de Generaal van den Boschschool werken wij opbrengstgericht. Dat wil zeggen dat wij de leeropbrengsten van de leerlingen gebruiken om het onderwijsleerproces te verbeteren. Daarvoor hebben wij een opbrengstgerichte werkcyclus ontworpen. Bij de start van net schooljaar wordt er met iedere leerkracht een startgesprek gehouden om de doelen voor het komende schooljaar vast te stellen. De Cito-toetsen uit het leerlingvolgsysteem worden van groep 3 t/m 8 twee keer per jaar afgenomen. Na elke toets periode bespreekt de leerkracht met de directeur/locatiecoördinator en intern begeleider de toets resultaten. Tijdens deze bespreking wordt gekeken naar de resultaten op groeps- en individueel niveau. De resultaten worden tweemaal per jaar (febr en juni) per groep beschreven en geanalyseerd. Vervolgens wordt er een groepsplan gemaakt. Tijdens de tussenevaluaties met de leerkracht, de intern begeleider en de directie worden er acties afgesproken om de resultaten te verbeteren of te consolideren. Het hele team is betrokken bij de bespreking van de cito-resultaten op schoolniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies voor het voortgezet onderwijs wordt door de school gegeven op basis van de gehele schoolloopbaan. De eindtoets is hierin niet leidend. Het advies dat gegeven wordt is uniek voor ieder kind en wordt in overleg met de ouders en de ontvangende school voor Voortgezet Onderwijs gedaan.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We hechten veel belang aan een gezond pedagogisch klimaat. Onze school is een veilige plek met een sfeer waarbinnen kinderen zich prettig voelen, waar normen en waarden belangrijk zijn en kinderen elkaar accepteren en respecteren. Belangrijk hierbij is de open en ontspannen sfeer op school. Een sfeer waarin ieder kind zich thuis voelt en die bijdraagt tot een fijne schooltijd. Dat zijn de voorwaarden voor alle kinderen om tot goede leerprestaties te komen. Wij hechten daarom veel belang aan duidelijke omgangsregels.?

  • Er is een pestprotocol en een beleidsplan Sociaal Emotionele Ontwikkeling 
  • We maken gebruik van de methode “Kiva”. KiVa is een succesvolle Finse antipestmethode. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Een fijn schoolklimaat
  • Een veilig gevoel
  • Open communicatie

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven