Basisschool Gen Vd Bosch

Paasloregel 1 8338 ST Willemsoord

Schoolfoto van Basisschool Gen Vd Bosch

Het team

Toelichting van de school

De directeur heeft de algehele leiding van de school en is eindverantwoordelijk. Veel van de uitvoerende taken zijn gedelegeerd aan de locatiecoördinator. Hij bewaakt de afstemming binnen de groepen en de onderwijsinhoudelijke/pedagogische voortgang in de bouw. Ouders kunnen in eerste instantie alle zaken met de groepsleerkracht(en) bespreken. Het team is qua leeftijd goed gemengd. Het team is bekwaam en staat open voor ontwikkeling. Elk teamlid werkt nauw samen met zijn of haar duo om het onderwijs vorm te geven.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van leerkrachten proberen we of de duo collega dat verlof kan en wil vervangen. Daarnaast maken we gebruik van de invalpool van de Stichting Op Kop. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De leerlingen zijn gegroepeerd in combinatiegroepen. In het schooljaar 2023-2024:

Groep 1/2 (23 leerlingen): juf Gonnie en juf Ashley

Groep 3/4 (24 leerlingen): juf Patricia en Meester Mathijs

Groep 5/6 (31 leerlingen): juf Ashley en meester Robert 

Groep 7/8 (15 leerlingen): juf Geke

Daarnaast is het voor leerlingen mogelijk om instructie te volgen in een andere jaargroep. Dit is mogelijk voor leerlingen die een ontwikkelingsachterstand of -voorsprong hebben voor een enkel vakgebied.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kinderen van de groepen 1 en 2 zitten bij elkaar in de klas. Een kleuter wordt gekoppeld aan een andere kleuter; zij zijn “maatjes”. Een kleuter krijgt zo de verantwoordelijkheid een jongere kleuter wegwijs te maken in school en te helpen waar dit nodig is. Zo leren de kinderen van en met elkaar. De indeling van de dag wordt aangegeven met dagritmekaarten. Vanuit een inloop, waarin kinderen een activiteit kunnen kiezen op het planbord, gaan de kinderen in de kring om met elkaar de dag door te nemen. Na de kring kiezen de kinderen een activiteit van het planbord of geeft de leerkracht aan wat er gedaan wordt. Afhankelijk van de activiteit wordt een werkplek gezocht. Dit kan aan een tafel, op de grond of in een hoek zijn. Er wordt ook gebruik gemaakt van de kleine kring om met een groepje kinderen een activiteit te doen (gericht op bijv. niveau of interesse). Voor de bewegingslessen gaan de groepen naar de speelzaal of naar buiten. In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. De thema’s komen van kleuteruniversiteit of worden door de leerkracht op basis van de actualiteit of vanuit de belevingswereld van de kinderen gekozen. Kleuters leren al spelend. In groep 2 worden kinderen spelenderwijs voorbereid op het taal-, reken- en schrijfonderwijs van groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Vanaf groep 3 maakt het spelend leren van de kleutergroepen geleidelijk plaats voor de methode gebonden leerstof en gaan de kinderen werken aan de basisvaardigheden taal, lezen, rekenen en schrijven. Wij bieden de lesstof aan vanuit methodes, op drie niveaus. De instructie-onafhankelijke leerlingen krijgen een verkorte instructie, de instructiegevoelige leerlingen krijgen basisinstructie en de instructieafhankelijke leerlingen krijgen verlengde instructie. Ook in de verwerking wordt rekening gehouden met verschillen in tempo en kunnen, door extra stof in de vorm van herhaling of verrijking aan te bieden. Vanaf groep 5 komen de wereldoriënterende vakken erbij. Wij bieden deze vakken geïntegreerd aan middels Thematisch werken binnen de methode Topondernemers. Bijzondere aandacht is er voor de 21century skills opzoeken, uitzoeken, onderzoeken, verwerken en presenteren.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe zijn we een school voor alle kinderen. Bij kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zullen we individueel bekijken of we kunnen voldoen aan deze onderwijsbehoefte. We zullen daarover in gesprek gaan met de ouders en samen tot een weloverwogen beslissing komen.

We hebben daarbij niet alleen te maken met het kind, maar ook met zijn/haar klasgenoten en leerkracht(en).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Twee dagdelen per week is er een onderwijsassistent beschikbaar.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven