St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs

I.G.J. van den Boschstraat 2H 4475 AL Wilhelminadorp

  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs
  • Schoolfoto van St@mperiusschool Openbaar basisonderwijs

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op het schoolvenster van de Stamperiusschool te Wilhelminadorp. In dit schoolvenster willen we u meer informatie geven over onze school, zodat u een beeld krijgt van de school achter de cijfers.

In de 21ste eeuw is naast de overdracht van kennis het werken aan competenties die kinderen nodig hebben voor de 21e eeuw zoals samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale- en culturele vaardigheden van groot belang. Ook een betrokken, ondernemende en nieuwsgierige houding komt in de 21e eeuw van pas. Wij richten ons onderwijs zo in dat kinderen deze competenties kunnen ontwikkelen.

Onze school werkt conform het gepersonaliseerd leren. 

Neemt u gerust contact met ons op voor kennismaking. We informeren u graag verder over hoe wij ons onderwijs vorm geven.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier
  • Kwaliteit
  • Betrokkenheid
  • Samenwerking
  • Respect

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school heeft momenteel rond de 50 leerlingen. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
45
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Er is een wisselend naschools aanbod. Het aanbod wordt via intekenformulieren voor ouders/leerlingen kenbaar gemaakt per periode. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Alle protocollen en plannen zijn op te vragen bij de directie.

Tevens wordt er vanaf voorjaar 2020 gewerkt met de Verwijsindex.
Wat is de verwijsindex?
De Verwijsindex is een  digitaal systeem waarin professionals een signaal afgeven dat ze betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen de professionals onderling afstemmen om u en uw kind de best mogelijke ondersteuning te bieden. Soms heeft een kind of jongere ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden.
Via de verwijsindex maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar. Als school vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die school hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij leerlingen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden in de verwijsindex kenbaar maken. De verwijsindex is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op de verwijsindex én hun betrokkenheid op de leerling in de verwijsindex kenbaar hebben gemaakt. Het systeem van de verwijsindex is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de verwijsindex staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. De verwijsindex kent geen enkele inhoud. 

Wat betekent de verwijsindex voor u? 
Voor u als ouder of verzorger verandert er helemaal niets, u blijft gewoon contact houden met de professional(s) waar u bekend bent. Via de verwijsindex zijn deze professionals eerder op de hoogte dat ze gelijktijdig betrokken zijn bij uw kind.Het voorkomt bijvoorbeeld dat u steeds hetzelfde verhaal moet doen. Betrokken organisaties kunnen eerder met elkaar in contact komen en er eerder, samen met u voor zorgen, dat u en/of uw kind de juiste zorg krijgt. Voor vragen over de verwijsindex kunt u de website www.verwijsindexzeeland.nl raadplegen.

Terug naar boven