Openbare Basisschool De Sleutel

J. Kammingastraat 100 9648 KK Wildervank

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Sleutel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De eindresultaten van obs De Sleutel liggen de afgelopen 3 jaar boven ondergrens van de inspectie, wat inhoudt dat de opbrengsten 'voldoende' zijn.

De eindtoets 2017-2018 is gemaakt door 19 leerlingen, waarvan 1 leerling uit groep 7. Met een gemiddelde score (na correctie) van 199,7 liggen de eindresultaten 0.9 boven de ondergrens van de schoolgroep.

Bij de beoordeling van het onderwijs, heeft obs De Sleutel de leerresultaten van alle leerlingen meegenomen.Schoolscore: Obs De Sleutel heeft de schoolstandaard vastgesteld op Vmbo-KB/TL. De gemiddelde score alle groep 8 leerlingen is 200,7. Deze score valt in de groep Vmbo-GT ofwel TL. De school scoort hiermee boven verwachting. Groepsscore: De standaard van de huidige groep 8 is vastgesteld op Vmbo-KB, waarmee gesteld kan worden dat de huidige groep 8 boven verwachting scoort.

Referentieniveaus:

  • Taal- leesvaardigheid: 84,2% heeft 1F en 68,4% heeft 2F behaald;
  • Taal-taalverzorging: 84,2% heeft 1F en 42,1% heeft 2F behaald;
  • Rekenen: 100% v.d. leerlingen heeft 1F en 47,4% heeft 2S behaald

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2022/2023 en 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Obs De Sleutel meet de tussentijdse resultaten met methode en methode onafhankelijke toetsen van Cito en CPS (beginnende geletterdheid groep 1 en 2).

De leerkracht analyseren de methode en methode onafhankelijke toetsen en bepaalt het vervolg op groeps- en individueel niveau. Dit vervolg kan bestaan uit doorgaan met de vervolgleerstof (er zijn geen problemen geconstateerd), het plegen van een interventie, het opstellen van een  individueel handelingsplan als een  interventie niet het gewenste resultaat oplevert of het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (dit doen we als interventies en individuele handelingsplannen, welke gericht zijn op terugkeer in het programma van de jaargroep, niet het gewenste resultaat hebben en het aanbod aangepast moet worden) De orthopedagoog van het OET is, als expert, adviseur en sparringpatner betrokken bij de leerlingen met een individueel handelingsplan of ontwikkelingsperspectief.

Op schoolniveau verwerken de directeur en de intern begeleider de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen in een opbrengstenrapportage, welke met het team wordt besproken. Het team analyseert de resultaten en samen bepalen we welke vervolgacties nodig zijn op schoolniveau, dit kan bijvoorbeeld gaan om scholing van het team, aanschaf van een methodiek enz.

Alle acties die we ondernemen zijn gericht op het kunnen bieden van een optimale ondersteuning van de leerlingen, zodat zij zich zo optimaal  mogelijk kunnen ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Ouderbetrokkenheid staat centraal in onze school. Ons motto is derhalve ook "Goed onderwijs doe je samen met ouders"

Door nauw samen te werken proberen we onze leerlingen een stevige basis te geven voor het dagelijkse leven, het voortgezet onderwijs en hun leven als volwassene in onze maatschappij.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol samenleven met elk
  • samenwerken
  • zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


Op 22 oktober 2020 om 9.00 uur zal namens de inspectie de inspecteur de heer drs. R.J. Puma met de directie en de intern begeleider van OBS de Sleutel een gesprek voeren in het kader van het themaonderzoek “Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie”, zoals telefonisch afgesproken met de directie.   Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid.   De informatie die we verzamelen, vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast willen we met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering.   Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de schoolleiding (en volgens afspraak ook met uw intern-begeleider) van ongeveer anderhalf uur, dat we op afstand voeren. We maken daarbij gebruik van het Rijksbrede communicatieprogramma Webex. U hoeft daarvoor als school geen programmatuur te installeren, maar krijgt een uitnodiging om deel te nemen. Om het gesprek goed te laten verlopen, maken we graag gebruik van een beknopt voorbereidingsdocument dat de directie ons voorafgaand aan het gesprek toezendt.   De inspectie stelt belang in de eigen ambities van besturen en scholen en wil in dialoog stimuleren tot kwaliteitsverbetering. Dit onderzoek past bij deze uitgangspunten. We zullen in dit onderzoek daarom geen oordelen uitspreken op standaarden uit het onderzoekskader.

De besproken thema's zijn:

1. Transitie onderwijsconcept. Van leerstofjaarklassensysteem naar groepsdoorbrekend onderwijs(een vorm van unitonderwijs)

2. Verhogen van de rekenresultaten.

3. Kwaliteitsimpuls groep 1 en 2.

Terug naar boven