Openbare Basisschool De Sleutel

J. Kammingastraat 100 9648 KK Wildervank

Schoolfoto van Openbare Basisschool De Sleutel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het bepalen van het oordeel over de eindopbrengsten van de school, kijkt de inspectie naar de resultaten behaald op de eindtoetsen van de laatste 3 schooljaren.   Om te kijken hoe het onderwijs op De Sleutel ervoor staat, hebben we toch onze onderwijsresultaten beoordeeld op basis van de inspectiesystematiek. Op grond van de geldende beslisregel kan gesteld worden dat de eindopbrengsten van 2022-2023 met een voldoende beoordeeld kunnen worden.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Obs De Sleutel meet de tussentijdse resultaten met methode en methode onafhankelijke toetsen van Cito en CPS (beginnende geletterdheid groep eind  groep 2.

De leerkracht analyseren de methode en methode onafhankelijke toetsen en bepaalt het vervolg op groeps- en individueel niveau. Dit vervolg kan bestaan uit doorgaan met de leerstof (er zijn geen problemen geconstateerd), het plegen van een interventie, het opstellen van een  individueel handelingsplan als een interventie niet het gewenste resultaat oplevert of het opstellen van een ontwikkelingsperspectief (dit doen we als interventies en individuele handelingsplannen, welke gericht zijn op terugkeer in het programma van de jaargroep, niet het gewenste resultaat hebben en het aanbod aangepast moet worden) De orthopedagoog van het Opron Expertise Team is betrokken bij de leerlingen met een individueel handelingsplan of ontwikkelingsperspectief.

Op schoolniveau verwerken de directeur en de intern begeleider de resultaten van de methode onafhankelijke toetsen in een opbrengstenrapportage, waarvoor het team input aanlevert. Op basis van de resultaten worden vervolgacties beschreven in het nieuw op te stellen schooljaarplan voor het komende schooljaar.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladviesprocedure

Om tot een passend advies te komen kijken we op obs De Sleutel naar het totale kind en niet alleen naar behaalde toets-scores, immers het kind is meer dan een optelsom van behaalde toets-scores. We kijken bij het opstellen van een passend advies naast schoolse vaardigheden ook naar kindkenmerken. De kindkenmerken die we bij onze advisering betrekken zijn: probleemoplossend vermogen, interesse, werkhouding. Zelfstandigheid, huiswerkattitude en ontwikkeling (is er sprake van bijv. dyslexie, dyscalculie ADHD, ASS). Eind groep 7 krijgen de kinderen een preadvies op basis van:

  • Kindkenmerken
  • Methodetoetsen
  • Citotoetsen rekenen en wiskunde en begrijpend lezen midden en eind groep 6 en midden en eind groep 7

Dit advies wordt met u en uw kind besproken tijdens het oudergesprek in juni/juli.  

Zit uw kind in groep 8, dan kijken we tussen 10 – 31 januari of het gegeven preadvies nog passend is of dat we deze kunnen bijstellen; uw kind krijgt dan het voorlopig advies. Om te kijken of het preadvies nog passend is gebruiken wij naast bovenstaand gegevens ook de citotoetsen rekenen en wiskunde en begrijpend lezen begin groep 8. Dit advies bespreken we met u en uw kind tijdens een oudergesprek.  

In de eerste twee weken van februari maakt uw kind de doorstroomtoets. Uiterlijk 15 maart ontvangen wij de uitslag. In de periode 15 – 24 maart krijgt uw kind het definitieve advies. Uw kind krijgt de uitslag van de doorstroomtoets mee naar huis. Komt er uit de doorstroomtoets een hoger schooladvies dan wordt het voorlopig schooladvies in principe bijgesteld, tenzij wij denken dat dit niet in het belang van uw kind is. Wij nodigen u en uw kind dan uit en bespreken met u waarom wij denken dat het goed is om het voorlopig advies niet bij te stellen. Als het definitieve advies gelijk is aan het voorlopig advies, vindt er in principe geen oudergesprek plaats. Mocht u toch vragen hebben dan kunt u uiteraard altijd zelf een afspraak maken.  

Voor het tot stand komen van het advies hebben wij een adviescommissie. Deze bestaat uit de leerkracht van groep 7 en 8, de intern begeleider en de directeur. Waar nodig raadplegen we ook de leerkrachten van groep 6 en specialisten. Samen bespreken zij alle leerlingen en komen zij tot het preadvies, voorlopig- en definitief advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op een sociaal veilige school voelen kinderen zich thuis. De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen en voorkomt dat gedrag door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • respectvol samenleven met elk
  • samenwerken
  • zelfredzaamheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school


Op 22 oktober 2020 om 9.00 uur zal namens de inspectie de inspecteur de heer drs. R.J. Puma met de directie en de intern begeleider van OBS de Sleutel een gesprek voeren in het kader van het themaonderzoek “Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie”, zoals telefonisch afgesproken met de directie.   Met dit onderzoek willen we meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze, uitwerking en evaluatie van deze thema’s kunnen samenhangen met het beeld dat de school heeft van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen, zoals leerlingen die extra ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid.   De informatie die we verzamelen, vormt een van de bronnen voor de 'Staat van het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast willen we met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering.   Het onderzoek bestaat uit een gesprek met de schoolleiding (en volgens afspraak ook met uw intern-begeleider) van ongeveer anderhalf uur, dat we op afstand voeren. We maken daarbij gebruik van het Rijksbrede communicatieprogramma Webex. U hoeft daarvoor als school geen programmatuur te installeren, maar krijgt een uitnodiging om deel te nemen. Om het gesprek goed te laten verlopen, maken we graag gebruik van een beknopt voorbereidingsdocument dat de directie ons voorafgaand aan het gesprek toezendt.   De inspectie stelt belang in de eigen ambities van besturen en scholen en wil in dialoog stimuleren tot kwaliteitsverbetering. Dit onderzoek past bij deze uitgangspunten. We zullen in dit onderzoek daarom geen oordelen uitspreken op standaarden uit het onderzoekskader.

De besproken thema's zijn:

1. Transitie onderwijsconcept. Van leerstofjaarklassensysteem naar groepsdoorbrekend onderwijs(een vorm van unitonderwijs)

2. Verhogen van de rekenresultaten.

3. Kwaliteitsimpuls groep 1 en 2.

Terug naar boven