Openbare academische basisschool voor daltononderwijs

Groen van Prinstererlaan 24 9648 AJ Wildervank

  • Aanblik van de zuidkant van de school
  • Aanblik van de noordkant van de school, met de voetjes in het water
  • De school beschikt over een eigen bibliotheek, D'Bos (de bieb op school)
  • In 2022 is een nieuw speeltoestel gerealiseerd op het schoolplein.
  • Zoals deze foto toont is de school grotendeels omringd door water.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 hebben 26 leerlingen de IEP-eindtoets voor groep 8 gemaakt

De eindscore bedroeg 82,2; deze score valt binnen de (voldoende) inspectienorm. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op odab Westerschool wordt iedere leerling in zijn/haar schoolloopbaan vanaf groep 1 systematisch gevolgd. Wij maken hierbij gebruik van het leerlingvolgsysteem Parnassys (gr 3 t/m 8) en Kleuterplein en Parnassys voor groep 1 en 2. Dit houdt in dat we  alle kinderen goed in beeld hebben en zicht hebben en houden op hun ontwikkeling. Wij hanteren methode gebonden toetsen (horen bij de gebruikte methoden) en de methode onafhankelijke toetsen (o.a. Cito). Het gebruik van de methode onafhankelijke toetsen wordt voor lezen en rekenen door de onderwijsinspectie verplicht gesteld. Het gebruik van de toetsen is bedoeld om te beoordelen of de aangeboden leerstof voldoende is verwerkt en wordt beheerst. Tevens kan regelmatig worden nagegaan hoe de resultaten zich verhouden ten opzichte van te verwachten ontwikkelingslijnen en/of landelijke gemiddelden van soortgelijke scholen. De resultaten worden 4x per jaar geëvalueerd en geanalyseerd. Op basis daarvan volgen passende interventies.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanaf groep 6 wordt de Plaatsingswijzer samen met de kinderen en de ouders besproken bij elk VOLG-gesprek (Voortgang Ontwikkeling en Leergesprek). Eind groep 7 wordt een eerste voorlopig advies gegeven. In groep 8 in november wordt vervolgens een tweede voorlopig advies gegeven. In maart in groep 8 wordt vervolgens het definitieve eindadvies besproken met leerling en ouders, waarna het wordt vastgesteld. 

Het VO-advies wordt gebaseerd op toetsresultaten, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding, motivatie en gedrag. Wat betreft de toetsresultaten wordt hierbij gekeken naar de resultaten in de groepen 6, 7 en 8 voor begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen.

De leerling krijgt een schooladvies voor één schooltype (enkelvoudig advies).

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We vinden het zeer belangrijk, dat kinderen zich prettig en veilig voelen op onze school. Dit gevoel van veiligheid en welbevinden van de kinderen en de medewerkers willen we met elkaar zou goed mogelijk garanderen. Veiligheid is namelijk de basis van mensen om goed te functioneren. Veiligheidsbedreigende zaken als pesten, agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en sociaal wangedrag worden op onze school niet getolereerd.   

Respect en vertrouwen gelden hierbij als twee belangrijke waarden. In deze vinden we de samenwerking met ouders essentieel. We betrekken ouders actief bij de school, waarbij er op een open wijze met ouders wordt gecommuniceerd. Communiceren gaat voor ons verder dan alleen informeren.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Vertrouwen
  • Samen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 30 januari 2018 bezocht de inspectie de school in verband een verificatieonderzoek. Hieronder staat het verslag naar aanleiding van het bezoek:

Kwaliteit van het didactisch handelen van de leraren is voldoende.Tijdens de lesobservaties zien we dat over het algemeen het activerende directe instructiemodel gehanteerd wordt. De uitleg is duidelijk, er is aandacht voor strategieën, er heerst een taakgerichte werksfeer en er worden coöperatieve werkvormen ingezet.Toch zien we ook dat er mogelijkheden zijn om verder te groeien in de kwaliteit van het didactisch handelen. Over het algemeen kan de afstemming op verschillen tussen leerlingen versterkt worden door effectievere instructie, met meer aandacht voor de verschillende niveaus. Ook mag er meer aandacht zijn voor de interactie tussen leraar en leerlingen en ook tussen de leerlingen onderling. Verder liggen er kansen om het eigenaarschap van het leerproces meer te delen met de leerlingen. Bijvoorbeeld door de keuze voor extra instructie of snel starten met de oefenstof, bij de leerling te leggen. Volgens ons is er in het bijzonder winst te behalen in het didactisch handelen bij de kleuters. Dat kan veel doelgerichter en meer afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Nu zagen we vooral een klassikale benadering waarin nauwelijks rekening werd gehouden  de grote leeftijd- en ontwikkelingsverschillen tussen de leerlingen. Het team investeert in de kwaliteit van het didactisch handelen door de adviezen van observanten uit te voeren, door collegiale consultatie,scholing en het stellen van persoonlijke leerdoelen.

Kwaliteitszorg
Het systeem van kwaliteitszorg is als voldoende beoordeeld. Deschool volgt daarin het beleid zoals dat door OPRON is uitgezet. Daarin is de cyclus van zelfevaluatie, plannen maken, plannen uitvoeren, effecten onderzoeken, plannen bijstellen en borgen zichtbaar.De school beschrijft in de diverse plannen dat ze onder meer bezig is met Dalton, Kiva, Kei-groepen, instructiemodel, begrijpend lezen,rekenen, muziek. Er zijn veel plannen die weinig doelgericht zijn en bovendien niet planmatig worden uitgewerkt. Er gebeurt veel, maar gerichter focussen op (enkele) verbeteronderwerpen zal de schoolontwikkeling ten goede komen.

Kwaliteitscultuur
De kwaliteitscultuur van de school is goed. De school zorgt ervoor dat leraren zich ontwikkelen en presteren. De cultuur van de school is gericht op de schoolontwikkeling. Er is een expliciete onderwijsvisie (Dalton) geformuleerd en dat heeft consequenties voor het werk van de leraren en de leerlingen. De leraren weten waaraan ze zich moeten houden en voor hen is duidelijk waar hun professionele ruimte ligt. Uit de gesprekken blijkt dat die ruimte door de leraren en de directie ook wordt opgepakt. Er is voldoende aandacht voor scholing en de gerichtheid van leraren op de eigen ontwikkeling is goed. Leraren geven en ontvangen gerichte feedback. De kaders zijn helder en de verantwoordelijkheidsverdeling is duidelijk. Het team werkt met plezier en enthousiasme en ze voelen zich competent.

Verantwoording en dialoog
Deze standaard wordt als voldoende beoordeeld. Het bestuur en de school hebben de tegenspraak georganiseerd door de medezeggenschapsraad te betrekken bij de beleids- en besluitvorming. Er is ook een leerlingenraad actief. De school deelt nieuws met de ouders via een ouderportaal, de maandelijkse nieuwsbrief en de website. Er wordt regelmatig een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder alle ouders. De behaalde leerresultaten staan in de schoolgids.

Terug naar boven