Openbare academische basisschool voor daltononderwijs

Groen van Prinstererlaan 24 9648 AJ Wildervank

  • Aanblik van de zuidkant van de school
  • Aanblik van de noordkant van de school, met de voetjes in het water
  • De school beschikt over een eigen bibliotheek, D'Bos (de bieb op school)
  • In 2022 is een nieuw speeltoestel gerealiseerd op het schoolplein.
  • Zoals deze foto toont is de school grotendeels omringd door water.

Het team

Toelichting van de school

Op odab Westerschool wordt gewerkt met ruim 15 leerkrachten, 1 IB-er  en 1 directeur, die gezamenlijk op betrokken en enthousiaste wijze onderwijs verzorgen aan bijna 250 leerlingen. Het merendeel van de leerkrachten werkt part-time, waardoor de meeste groepen twee leerkrachten hebben. Het streven is om niet meer dan 2 leerkrachten voor een groep te zetten.

De school wordt geleid door een management team, dat bestaat uit de directeur (tevens eindverantwoordelijk) en de intern begeleider. De intern begeleider is vrijgesteld van lesgevende taken.

Het team van odab Westerschool bestaat voor het merendeel uit zeer ervaren leerkrachten en herbergt kennis en vaardigheden op het gebied van onder meer dalton en ICT.

1 leerkracht heeft binnen de school de  taak van daltoncoördinator; 1 leerkracht heeft als taak Opleider in School. Dit houdt in het begeleiden van studenten van de Hanzehogeschool (PABO).  Tevens is een taal-, lees- en ICT-coördinator binnen de school aanwezig. Ten slotte is 1 leerkracht geschoold HB-specialist.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

odab Westerschool maakt in geval van ziekte of verlof van leraren gebruik van SLIM, wat staat voor Slim en Logisch een Invaller op Maat. Het verzoek voor een invaller wordt ingediend bij SLIM, waarna medewerkers van SLIM een geschikte invaller regelen. Geregistreerde invallers bij SLIM, die tevens tot de Flexpool behoren, worden hier, indien beschikbaar,  als eerste voor benaderd. Uiteraard is het mogelijk om bij beschikbaarheid een voorkeur aan te geven.

Daarnaast kent het team een grote bereidheid om in geval van ziekte of verlof dit gezamenlijk op te lossen en in te vullen.

Indien er geen geschikte invaller gevonden wordt bestaat in het uiterste geval de mogelijkheid dat een groep die dag geen les krijgt.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op odab Westerschool wordt vanuit de basis gewerkt met het leerstofjaarklassensysteem. In de ochtend zitten de kinderen in hun basisgroep en krijgen onder meer de vakken rekenen, taal en spelling. Na de middagpauze gaan de kinderen van de groepen 4 en 5 en de kinderen van de groepen 6 en 7 (en soms 8) werken in units. In de units zitten de kinderen van de genoemde groepen door elkaar en worden bijvoorbeeld de vakken technisch lezen en de creatieve vakken gegeven.

De kinderen krijgen 1 keer per week les van een vakdocent gymnastiek. Het andere uur wordt verzorgd door de eigen leerkracht. Leerkrachten, die de gymnastiek verzorgen bezitten hiervoor een bevoegdheid.

In groep 7 ontvangen de kinderen GVO, wat staat voor godsdienst vomingsonderwijs.
Dit vormingsonderwijs is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven. Met de bedoeling om die kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen. En om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf (zie site gvo/hvo:  https://gvoenhvo.nl).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de kleutergroepen wordt gewerkt met Kleuterplein. Alle domeinen van het kleuteronderwijs komen voorbij. Daarnaast wordt gewerkt met het Digikeuzebord. Door middel van het Digikeuzebord plannen kleuters hun activiteiten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder Taal valt:

- Nederlandse Taal

- (aanvankelijk, technisch en/of begrijpend) Lezen

- Schrijven

Voor het aanvankelijk leesonderwijs wordt gebruikt van de methode Lijn 3.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel geeft de school aan hoe de organisatie van de extra ondersteuning op de school eruit ziet en welk aanbod van onderwijs en extra ondersteuning aan alle leerlingen op school geboden kan worden.Zoals in de wetgeving Passend Onderwijs staat is de school verplicht een Ondersteuningsprofiel op te stellen dat deel uitmaakt van een dekkend regionaal onderwijsaanbod. Het referentiekader bevat een aantal uitspraken en uitgangspunten die kaderstellend zijn voor besturen.In de diverse notities en discussie over Passend Onderwijs worden de begrippen basiszorg,breedtezorg , dieptezorg, lichte en zware zorg naast elkaar gehanteerd.In de wettelijke omschrijving wordt het begrip ondersteuning geïntroduceerd. Het gaat hierbij omvoorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Ondersteuning die de school zelf kan bieden en gespecialiseerde ondersteuning die de school met hulp van hetsamenwerkingsverband en externe deskundigen kan verzorgen.In het document wordt de indeling basiszorg, breedtezorg en dieptezorg gebruikt.Met basiszorg wordt bedoeld de ondersteuning die de school biedt aan alle leerlingen.Onder breedtezorg verstaan we de ‘extra ondersteuning’ en gespecialiseerde ondersteuning die de school kan bieden met hulp van deskundigen buiten de school.Dieptezorg zijn de speciale onderwijsvoorzieningen die aanwezig zijn in het samenwerkingsverbanden niet op de eigen school waar zowel lichte en zware zorg aan leerlingen wordt geboden.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze ambitie is kinderen nog beter in beeld te brengen, zodat in het verlengde daarvan nog beter aangesloten kan worden bij de ondersteuningsbehoefte van elke leerling. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

odab Westerschool werkt nauw samen met peuteropvang Kids First.

Tussen de leidsters van de peuteropvang en de leerkrachten onderbouw van de Westerschool vindt veelvuldig overleg plaats en is er uitwisseling en samenwerking van en tijdens projecten, activiteiten en feesten.

Terug naar boven