Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Wethouder Lindersstraat 81 5455 GK Wilbertoord

Schoolfoto van Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De groep 8 van schooljaar 2020-2021 bestond uit 5 leerlingen. Dit is een klein leerlingenaantal en dat kan sterk van invloed zijn op de groepsresultaten. Ook bij ons op De Klimop is dit het geval. De persoonlijke ontwikkelniveaus van deze leerlingen liggen zeer ver uiteen. Dat tekent ook onze onderwijsmogelijkheden: wij bieden onderwijs op maat! Iedere leerling mag zich ontwikkelen op eigen niveau en op eigen wijze.

De gemiddelde score op de DIA eindtoets van groep 8 was voor schooljaar 2020-2021: 364,6. Dat is boven het landelijk gemiddelde van 360. Deze gemiddelde scores worden niet meer aangegeven in een grafiek of schema zoals dat in de jaren daarvoor wel gebeurde. Voortaan wordt het percentage leerlingen dat het fundamentele niveau en het streefniveau haalt, aangegeven.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school volgt de resultaten van de kinderen op de volgende manieren: 

  • Via methodegebonden toetsen, om de vorderingen van ieder kind te volgen. 

Voor ieder vakgebied gebruiken we een methode om in een doorgaande lijn te werken aan de ontwikkeling van de kinderen. Deze methodes zijn verdeeld in blokken en aan het einde van zo'n blok wordt bekeken of de doelen worden beheerst. 

  • Via de niet-methodegebonden toetsen (o.a. cito-toetsen) en de observatie-instrumenten. 

Dit zijn landelijke toetsen, waarmee we het resultaat van ons onderwijs vergelijken met het onderwijs in Nederland. De toetsen worden op vaste momenten in het schooljaar afgenomen, zodat er een goede vergelijking gemaakt kan worden. De toetsen worden diepgaand geanalyseerd en geïnterpreteerd door de leerkracht om zodoende zicht te krijgen op ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van de groep en individuele leerlingen.

  • In groep 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van de kinderen middels 'KIJK observatie en registratie' op diverse ontwikkelingslijnen.

Wij volgen de sociaal emotionele ontwikkeling van alle leerlingen middels 'Kijk op Sociale Competenties'.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven