Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Wethouder Lindersstraat 81 5455 GK Wilbertoord

Schoolfoto van Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Het team

Toelichting van de school

Nationaal Programma Onderwijs (NPO)-gelden.

Voor de komende twee schooljaren krijgt elke school extra gelden van de overheid om leerachterstanden, ontstaan door Corona, aan te pakken.

Op De Klimop zetten we deze gelden voornamelijk in om extra begeleiding aan kinderen in kleine groepjes aan te bieden. Daarnaast zetten we ook een deel in om ICT-materialen te vervangen en om meer expertise te verkrijgen in het leerproces van de executieve functies van kinderen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziekteverlof heeft, kunnen we gebruik maken van een vervangerspool. In deze pool zitten vaste medewerkers die korte en langdurige vervangingen opvangen. Het is mogelijk dat alle medewerkers zijn ingezet en dat er vanuit de vervangerspool geen leerkracht kan komen. In deze situatie kan het zijn dat er groepen kinderen thuis blijven. Dit zal echter nooit op de dag zelf het geval zijn. Dan worden kinderen op school opgevangen. Is er echter voor de volgende dag geen vervanging geregeld, kan de directeur een bericht aan de ouders sturen via Parro.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 • Groepsbezetting bs. De Klimop schooljaar 2021-2022.    
 •                      Ma                                  Di                          Woe                               Do                                    Vr 
 • Unit 1         Nicole en Frauke       Nicole, Frauke      Nicole en Reneé           Nicole, Reneé                  Nicole en Reneé
 •                                                              en Reneé                                              en Frauke (OV)
 • Unit 2         Erwin en Joyce             Erwin en Joyce      Erwin, Joyce             Erwin en Karin                 Erwin en Karin
 •                                                                                                   en Karin
 • IB                Elma (om de week)                                                                               Elma  
 • Gym                                                                                                                                                                        Jaap  
 • Directie                                                                                 Jos                                                                              Jos 
 • ICT+ units                                                                                                               Joyce
 • Conciërge     Peter                                                              Peter                                                                                                                   
 • Vrijwilliger                                                                                                                                                             Thea  

                                                                                   

Klasindeling

 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De Klimop ontwikkelt zich naar een school met een steeds minder sturend en meer begeleidend karakter. Voor de leerkrachten betekent dit dat ze open moeten staan voor de ontwikkeling van de ‘alleswetende leerkracht’ naar ‘coach’ voor kinderen. Door scholing, leernetwerken en reflectie geven zij deze ontwikkeling gestalte in de dagelijkse praktijk. Voor de leerlingen betekent dit dat ze steeds meer verantwoordelijkheid krijgen voor het eigen leerproces. Juiste begeleiding en ondersteuning hierin staat bij ons hoog in het vaandel. Modern onderwijs is meer dan ons richten op taal en rekenen. Er is ook aandacht voor 21ste -eeuwse vaardigheden en competenties. We praten dan over samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend vermogen en kritisch denken.  

Unit 1: Kinderen in groep 1 en 2 leren al doende, tijdens hun spel. Zij onderzoeken, ontdekken en ondervinden spelenderwijs hoe de wereld om hen heen is. Wij spelen daarop in door te zorgen dat er veel materiaal is waarvan uw kind kan leren. Wij praten met de kinderen (kringgesprekken) over allerlei onderwerpen, zodat ze veel woorden leren en goed leren spreken. Dat is belangrijk als voorbereiding voor het latere lees- en taalonderwijs. Daarnaast verruimt het de mogelijkheid tot denken. Ook is de motorische ontwikkeling van groot belang. Deze ontwikkeling wordt getraind tijdens bewegingslessen en dans; door schrijfdans, buitenspel en spelen in de gymzaal. Verder besteden wij veel aandacht aan de creatieve ontwikkeling in zang, dans, drama, handvaardigheid en tekenen. Daarbij wordt ook de fijne motoriek geoefend. Kinderen die in de kleuterfase al aan lezen en/of rekenen toe zijn, krijgen dit aangeboden. In groep 1 en 2 wordt met het digitale kiesbord en takenbord gewerkt. De kinderen werken zelfstandig aan hun gekozen opdrachten. In groep (1-)2 worden ook al 10-15 letters aangeboden.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Unit 1: groep 3 en 4. 
Het leesproces is in volle gang. Door groepsinstructie, zelfstandig werken m.b.v. de weektaak, groepswerk etc. verwerft uw kind het vermogen om te lezen. In groep 4 wordt dit voortgezet via het voortgezet technisch lezen. Hiervoor worden de methodes Estafette en Nieuwsbegrip (in de groepen 4 t/m 8) gebruikt. Het AVI-lezen zal de kinderen, die het nog moeilijk vinden, extra ondersteunen. We maken ook gebruik van duolezen. Ondertussen wordt ook de schrijfvaardigheid aangeleerd. Met fijn motorische training, het oefenen van schrijfpatronen en het leren van gewone letters en hoofdletters, maakt uw kind in deze groepen zich het schrijven eigen. Vroeger was taalonderwijs vooral gericht op het foutloos schrijven. Natuurlijk is dit nog steeds een belangrijk facet, maar er wordt nu ook veel meer aandacht besteed aan leren praten en luisteren naar wat anderen te zeggen hebben en goed antwoorden. We leren uw kind de eigen mening onder woorden te brengen. Uw kind leert in groep 3 rekenen met getallen tot en met 20, en getalbegrip tot 100. Het rekenen tot en met 100 komt in groep 4 aan bod. Ook de tafels worden in deze groep aangeboden, het automatiseren van de tafels tot en met 10 wordt deels in groep 4, deels in groep 5 gedaan. De kinderen leren geen rekentrucjes. Ze leren rekenen door het oplossen van praktische problemen die ze in het dagelijkse leven kunnen tegenkomen.    

Unit 2: Groep 5 t/m 8
Het leesproces wordt in deze jaren vervolmaakt. We streven naar het AVI-plus niveau. Daarnaast krijgt het begrijpend en studerend lezen steeds meer aandacht. De schrijfpatronen zijn bekend en worden in deze jaren geautomatiseerd. Ook het schrijftempo wordt opgevoerd. Binnen het taalonderwijs blijft het foutloos schrijven op een steeds hoger niveau van belang. Ook de spreek- en luistervaardigheid blijft de aandacht behouden. Daarnaast komt er aandacht voor taalstructuuroefeningen, voor een goede stelvaardigheid, en tenslotte start het ontleden van taal. De rekenvaardigheden bouwen zich uit via de bewerkingen tot 1.000, naar 10.000, en vervolgens tot 100.000 in deze groepen. Het cijfermatig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen wordt aangeleerd en ingeoefend. De eerste wiskundige opgaven worden opgelost. Veel van deze opgaven worden geoefend door het probleemoplossend denken. De technische leesvaardigheid wordt in deze jaren nog slechts onderhouden. Het begrijpend en studerend lezen heeft de prioriteit. Daarnaast komen andere leesvormen steeds meer aan bod: forum lezen, een boekbespreking, informatie lezen etc. Uw kind komt in de schrijffase waar het een eigen handschrift gaat ontwikkelen. Ook op creatieve wijze oefenen wij de mogelijkheden van het schrijven. De taalontwikkeling vindt nu op volle breedte plaats, en wordt uitgebreid met Engelse les. Naast het spelling- en stelonderwijs en de taalstructuur krijgt ook de ‘spreekwoordelijke’ taal een grote plaats. Het taalbegrip wordt zoveel mogelijk verbreed om het studerend lezen te kunnen ondersteunen. Binnen het rekenonderwijs wordt er gewerkt met grote getallen (> 1.000.000), breuken, procenten en decimale getallen. Grafieken en tabellen krijgen hier ook een belangrijke plaats binnen het rekenen.

Schoolbreed:

Op onze school werken de kinderen aan hun eigen weektaak. Om dit mogelijk te maken, werken zij veel met behulp van een chromebook. In unit 2 heeft elke leerling zijn/haar eigen chromebook. Zij verwerken hun oefen- en leerstof veelal digitaal. In unit 1 wordt, naast het werken met een chromebook, ook nog veel in de schriften verwerkt. Hiervoor kiezen wij, omdat wij het ontwikkelen van het handschrift  ook erg belangrijk vinden. 

Wereldoriëntatie wordt op onze school vormgegeven middels GO. Een digitale omgeving waarin kinderen in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar ontdekkend en onderzoekend leren. Er worden 8 thema's aangeboden elke twee schooljaren. Binnen deze thema's kunnen onze leerlingen op zoek naar de antwoorden op hun eigen leervragen, binnen hun eigen interesses. De leerkracht stimuleert de leerlingen om breed onderzoek te doen. Alle thema's leggen ook weer verbanden naar elkaar. De vakgebieden aardrijkskunde, verkeer, natuur, techniek en geschiedenis komen binnen GO aan bod. Ook expressie en creatieve vakken worden hierin verwerkt. 

De gymlessen op De Klimop worden door een vakdocent bewegingsonderwijs gegeven in de sportzaal D’n Turf.

BVL op De Klimop  

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Brabantse scholen investeren sinds 1997 flink mee om van Noord-Brabant de meest verkeersveilige provincie te maken. Alle Brabantse gemeenten hebben inmiddels het gedachtegoed van BVL overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in.

Structurele verkeerseducatie

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.  Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Door BVL-deelname maken scholen Noord-Brabant nog veiliger. Natuurlijk doen ook wij mee!!!

Verkeersveiligheid

Het oversteken van de kinderen gebeurt onder begeleiding van verkeersbrigadiers. Hiervoor gelden de volgende regels: 

 • Parkeer uw auto op het St. Josephplein, zodat er geen onveilige situaties ontstaan door geparkeerde auto’s vlakbij school.
 • Ouders die hun kind komen ophalen wachten op de daarvoor bestemde verharding vooraan bij de ingang van de school.
 • Voor het oversteken bij de brigadiers wordt er gewacht voor de witte streep. De brigadier fluit een keer voordat ze op straat gaat staan. Bij het 2de fluitsignaal mag iedereen oversteken.
 • Kinderen lopen met de fiets aan de hand, totdat zij op de weg zijn.
 • Kinderen die van de sporthal komen en bij de brigadiers oversteken, wachten ook achter de streep bij de brigadier.
 • Op de inrit van de school mag niet gefietst worden.Bij het wegbrengen van de kinderen met de auto (bijv. met regenachtig weer) niet stoppen direct voor de inrit van de school in verband met overstekende kinderen en kinderen die met de fiets naar school komen en daar moeten afstappen.
 • Wilt u alstublieft ook diegene die eventueel uw kinderen komen ophalen (opa/oma/oppas etc.) op deze regels attenderen? Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!     

Verkeersbrigadiers

Vanuit de oudervereniging is een coördinator voor het brigadieren aangesteld. Kinderen van groep 8 verzorgen samen met de volwassen brigadiers een veilige oversteekplaats bij de school.

De Gezonde School.

We hebben het vignet van De Gezonde School ontvangen in juni'20! Dit hebben we behaald door in het afgelopen schooljaar aan één van de onderdelen van De Gezonde School te werken. Dit was het onderdeel welbevinden. Elk schooljaar wordt er zo een onderdeel uitgewerkt. Dit schooljaar gaan we aan de slag met het onderdeel natuur en milieu.

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wat is een schoolondersteuningsprofiel?

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis. 

In het wettelijke kader Passend Onderwijs wordt het schoolondersteuningsprofiel omschreven als “een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven”. 

Het schoolondersteuningsprofiel is opgesteld door de school, onder verantwoordelijkheid van de directeur. 

Dit schoolondersteuningsprofiel is ter advies voorgelegd aan de MR van de school. Het ondersteuningsprofiel is vastgesteld door het bestuur van de school. Tenminste eens per vier jaar wordt het schoolondersteuningsprofiel vastgesteld. Dit schoolondersteuningsprofiel heeft een looptijd van augustus 2018 t/m uiterlijk juli 2022. 

Het schoolondersteuningsprofiel heeft een aantal functies: 

 • Op de eerste plaats is het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel een goede aanleiding voor de school om stil te staan bij de vraag: voor welke leerlingen kunnen wij en willen wij school zijn? Deze vraag wordt vooral beantwoord in termen van: voor welke leerlingen met welke meer specifieke ondersteuningsbehoeften kunnen we adequaat onderwijs en begeleiding bieden binnen de context van onze school
 • Op de tweede plaats is het voor ouders die een school zoeken voor hun kind een bron van eerste informatie om te onderzoeken of onze school een adequaat antwoord kan geven op de ondersteuningsbehoeften van hun kind.
 • Op de derde plaats geeft het andere scholen, de besturen en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs, maar ook andere professionals betrokken bij de ontwikkeling van kinderen, inzicht in welke ondersteuning wij kunnen bieden. Dat maakt onderlinge afstemming en samenwerking binnen de bredere context van de buurt, wijk, plaats en regio beter mogelijk. 

Het schoolondersteuningsprofiel van onze school is geënt op het door de bestuurder van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Primair Onderwijs Stromenland 2507 vastgestelde beleidsstuk “Basisondersteuning Samenwerkingverband Stromenland”. In ons ondersteuningsprofiel geven wij aan welke voorzieningen we hebben getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Dat geeft m.n. ouders inzicht in wat er van onze school verwacht mag worden, gedurende de gehele basisschoolloopbaan van hun kind. De beschrijvingen hebben een algemeen karakter. Dat is onvermijdelijk. Dat betekent dat we het zeer wenselijk vinden en altijd bereid zijn om in goede samenspraak met ouders te onderzoeken of onze school aan de specifieke ondersteuningsbehoeften van hun kind kan voldoen. Daarbij willen we denken in mogelijkheden, maar realiseren we ons ook dat we onze begrenzingen dienen aan te geven. Binnen het bestuur en binnen onze regio werken we samen met tal van professionals, vanuit het onderwijs, maar ook vanuit belendende terreinen als voorschoolse voorzieningen en allerlei vormen van welzijn en hulpverlening. Bovendien heeft het samenwerkingsverband passend onderwijs, en in onze regio wat meer specifiek het ondersteuningsplatform Land van Cuijk, daarbij ook een belangrijke ondersteunende rol. Daarbij zien we onze school dus niet als een “op zich zelf staand eiland”, maar als onderdeel van een samenwerkend netwerk van voorzieningen, er allemaal op gericht om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen. 

In het schoolondersteuningsprofiel wordt in hoofdstuk twee onze school kort getypeerd. We noemen het ook wel de houtskoolschets van onze school. Dat geeft een eerste en algemeen beeld van onze school. In hoofdstuk drie gaan we nader in op de basisondersteuning die we als school bieden. Uiteraard biedt dit schoolondersteuningsprofiel geen alomvattend beeld van onze school, waar we nu staan en waar we naar toe willen en hoe we een aantal zaken praktisch hebben geregeld. Daarvoor verwijzen we naar andere documenten, zoals het vierjarige schoolplan en ons school ontwikkelplan. In dat laatste document geven we aan op welke terreinen we ons verder willen ontwikkelen, wanneer dat gepland staat en hoe we daar aan willen werken. Ook in het kader van passend onderwijs, dus met het oog op de leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, willen we ons verder ontwikkelen en ons als team verder professionaliseren. Dat doen we niet alleen autonoom, maar deels ook binnen de kaders van passend onderwijs, zoals concreet is terug te vinden in het jaarlijks opgestelde plan van het platform, de zogenoemde ondersteuningsagenda van het platform Land van Cuijk. 

Onze doelgroepen:

Op onze basisschool is in principe elk kind welkom. Wij stemmen ons onderwijs zoveel mogelijk af op de onderwijsbehoefte van elke kind. Binnen onze units is er ruimte om aan te sluiten bij het juiste ontwikkelingsniveau.

Als school hebben we de bereidheid en de attitude om leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften op te vangen.  

Dat geldt voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften bij:

 • het leren lezen en rekenen, waaronder leerlingen met dyslexie en dyscalculie.
 • meer- en hoogbegaafdheid: Voor deze leerlingen hebben we binnen de school de mogelijkheid om te compacten en te verrijken. De daarvoor benodigde materialen zijn beschikbaar.
 • Hoogbegaafdheid: Voor de hoogbegaafde leerlingen bestaat de mogelijkheid om gedurende een dagdeel per week de Plusklas te bezoeken. Deze Plusklas is verbonden aan een andere basisschool in onze regio.
 • Hoogbegaafdheid: Voor hoogbegaafde leerlingen in de bovenbouw is er ook de mogelijkheid deel te nemen aan het Papillonproject op het Elzendaalcollege in Boxmeer.
 • Wereld Oriëntatie: Onze school biedt deze leerlingen een uitdagend programma middels GO.
 • TOS problematiek. (Taal OntwikkelingsStoornis) Daarin werken we intensief samen met Kentalis, zodat we voor deze leerlingen extra voorzieningen hebben en een op maat toegesneden aanpak kunnen realiseren.
 • NT2: Onze school heeft ervaring en deskundigheid in de omgang met leerlingen met een andere moedertaal dan het Nederlands.
 • Motoriek
 • Taakwerkhouding
 • Concentratie (ADD/ADHD)
 • Gedrag (o.a. Autisme)
 • Sociaal Emotionele ontwikkeling.

In overleg met ouders en eventueel betrokken professionals van buiten de school maken we de afweging of wij als school voldoende toegerust zijn om in de ondersteuningsbehoeften te voorzien.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze stichting Peelraam werkt samen met Spring kinderopvang. Kinderen tussen 2 1/2 jaar en 4 jaar kunnen gebruik maken van peuterspeelzaal De Blokkendoos in basisschool De Schare in Sint Hubert.

Voor de naschoolse opvang kunnen kinderen gebruik maken van het Kindcentrum in Mill. Er is vervoer geregeld voor de naschoolse opvang.

 

Terug naar boven