Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Wethouder Lindersstraat 81 5455 GK Wilbertoord

Schoolfoto van Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en studiedagen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school. Een goede communicatie tussen ouders en de school is voor ons belangrijk. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.Namens het team van BS De Klimop,,Jos van Gerven, directie. Akkoord namens de medezeggenschapsraad,MR voorzitter Dennis Driessen. Akkoord namens College van bestuur,Lowi van der Mark. Door voorzitter College van Bestuur Peelraam Stichting Primair Onderwijs "Peelraam" is op 1 januari 2007 ontstaan uit een fusie tussen Stichting Basisonderwijs Gezamenlijk Overleg Sint Anthonis en Rijkevoort (Goser) en Stichting Katholiek Basisonderwijs Mill C.A. (SKBM). Peelraam vormt het bevoegd gezag van 10 basisscholen met circa 1.645 leerlingen en 150 personeelsleden (106 fte). Op 01.08.2016 heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de basisscholen Willem Christiaans en Berg en Beek. Daaruit is Kindcentrum Leander ontstaan. Ook heeft er een fusie plaatsgevonden tussen de basisscholen De Vlieger en De Hinkstap. Daaruit is Kindcentrum De Sprong ontstaan. Alle scholen werken nauw samen en leren van en met elkaar. De 10 basisscholen: 't Stekske, Langenboom De LenS, Mill De Schare, Sint Hubert De Klimop, Wilbertoord Kindcentrum Leander, Sint Anthonis Pater Eymard, Stevensbeek Kindcentrum De Sprong, Wanroij Klimop, Rijkevoort Matthias, Oploo De Zonnewijzer, Westerbeek 

Bestuursfilosofie Peelraam werkt volgens het Raad van Toezicht model. In dit model heeft de Raad van Toezicht bevoegdheden overgedragen aan het College van Bestuur. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de resultaten van de stichting. De Raad van Toezicht houdt dus toezicht op de uitvoering van het beleid op de scholen en de resultaten die worden behaald, maar toetst ook of scholen voldoen aan hun maatschappelijke opdracht. Het College van Bestuur geeft leiding aan de directeuren en ziet erop toe dat binnen alle scholen goed onderwijs wordt gegeven dat voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsnormen en dat alle scholen de opbrengsten halen die worden 2 verwacht. De directeuren leggen verantwoording af aan het College van Bestuur over de resultaten die op hun school worden bereikt en over hun bijdrage aan de ontwikkeling van de totale stichting. In deze structuur zijn de directeuren integraal verantwoordelijk voor goed onderwijs en de resultaten van hun school. Zij geven integraal leiding aan hun team. Binnen het strategisch beleid en de strategische kaders van de stichting, hebben de directeuren de ruimte en de vrijheid om hun eigen beleid te voeren. Missie en visie van Peelraam Missie Stichting Peelraam biedt onderwijs dat: • uitgaat van de individuele en unieke ontwikkelingskansen van ieder kind. • recht doet aan ieders etnische en culturele achtergrond, geloofsovertuiging en levensbeschouwing. • kinderen toerust om volwaardig te kunnen participeren in onze pluriforme samenleving en kenniseconomie. Binnen stichting Peelraam staat een aantal drijfveren centraal. Deze drijfveren geven aan wie we zijn, waarvoor wij staan en vooral wie we willen zijn. Ze zijn het fundament voor het handelen van alle medewerkers en ze vormen de basis voor het kunnen realiseren van de missie en de visie. Onze uitgangspunten zijn: - Pedagogisch optimisme - Waardering - Gezamenlijke verantwoordelijkheid - Eigenaarschap Visie In onze visie onderscheiden we een aantal belangrijke componenten, startend bij het kind. Het kind Stichting Peelraam wil kinderen vanuit een katholieke identiteit en lokale eigenheid optimaal toerusten om deel te kunnen nemen aan onze complexe en pluriforme samenleving. De school staat daarbij in voortdurende dialoog met de ouders. Opvoeding en ontwikkeling vinden plaats binnen een gezamenlijk sociaal kader waarin normen en waarden een belangrijke rol spelen. Er is respect voor verschillen en voor andere opvattingen. We creëren een veilige leeromgeving waarin kinderen eigenwaarde en een positief zelfbeeld ontwikkelen. We werken vanuit pedagogisch optimisme. De drie basisbehoeften competentie, relatie en autonomie staan hierbij centraal. We gaan uit van de talenten van kinderen. Een kind moet zich competent voelen en waar mogelijk, zelf sturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces en voortdurend kunnen groeien, letterlijk en figuurlijk. Het kind wordt op meerdere fronten uitgedaagd. We zorgen met elkaar voor een rijke leeromgeving. 3 De ouders Ouders en school zijn samen partner bij de ontwikkeling van het kind; het eigenaarschap van het kind met betrekking tot de eigen ontwikkeling laten we hierbij zo dicht mogelijk aansluiten. Er is een voortdurende dialoog en open communicatie tussen leraren, leerlingen en ouders over de inrichting van het onderwijs. De medewerker Onze medewerkers vormen het hart van onze organisatie. Daarom investeren we optimaal in hun ontwikkeling en welbevinden. Binnen de ruimte die ons beleid ons biedt en vanuit een collectief gevoelde visie hebben onze medewerkers de professionele autonomie om hun werk in samenwerking in te richten en uit te voeren. Medewerkers denken en handelen in het belang van het kind, de stichting en de school. Elke medewerker is eigenaar van de eigen ontwikkeling. Onze medewerkers voelen zich verbonden met onze organisatie en zijn trots op wat we samen tot stand brengen in het belang van het kind. De organisatie Stichting Peelraam is een professionele/lerende organisatie. De ontwikkelingsmogelijkheden van alle medewerkers worden gestimuleerd en zodanig verbonden dat op alle niveaus voortdurend veranderingen optreden om de doelen van stichting Peelraam te kunnen realiseren. Hierbij wordt uitgegaan van het leren van eigen ervaringen en die van anderen. Stichting Peelraam investeert voortdurend in het ontwikkelen van kennis, expertise en vaardigheden om effectief te kunnen antwoorden op veranderende vragen en omstandigheden. Medewerkers stellen zich open voor en committeren zich aan de missie en visie van Stichting Peelraam.

Lowi van der Mark Voorzitter College van Bestuur.   

Momenteel wordt er een bestuurlijke fusie onderzocht met de stichting Optimus. Dit als mogelijke kwaliteitsimpuls door schaalvergroting.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • kindgericht
 • pedagogisch klimaat
 • welbevinden en betrokkenheid
 • unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is de afgelopen jaren gekrompen. Komende jaren stijgen we weer in aantal leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
62
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

BVL op De Klimop  

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Brabantse scholen investeren sinds 1997 flink mee om van Noord-Brabant de meest verkeersveilige provincie te maken. Alle Brabantse gemeenten hebben inmiddels het gedachtegoed van BVL overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in.

Structurele verkeerseducatie

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.  Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Door BVL-deelname maken scholen Noord-Brabant nog veiliger. Natuurlijk doen ook wij mee!!!

Verkeersveiligheid

Het oversteken van de kinderen gebeurt onder begeleiding van verkeersbrigadiers. Hiervoor gelden de volgende regels: 

 • Parkeer uw auto op het St. Josephplein, zodat er geen onveilige situaties ontstaan door geparkeerde auto’s vlakbij school.
 • Ouders die hun kind komen ophalen wachten op de daarvoor bestemde verharding vooraan bij de ingang van de school.
 • Voor het oversteken bij de brigadiers wordt er gewacht voor de witte streep. De brigadier fluit een keer voordat ze op straat gaat staan. Bij het 2de fluitsignaal mag iedereen oversteken.
 • Kinderen lopen met de fiets aan de hand, totdat zij op de weg zijn.
 • Kinderen die van de sporthal komen en bij de brigadiers oversteken, wachten ook achter de streep bij de brigadier.
 • Op de inrit van de school mag niet gefietst worden.
 • Bij het wegbrengen van de kinderen met de auto (bijv. met regenachtig weer) niet stoppen direct voor de inrit van de school in verband met overstekende kinderen en kinderen die met de fiets naar school komen en daar moeten afstappen.
 • Wilt u alstublieft ook diegene die eventueel uw kinderen komen ophalen (opa/oma/oppas etc.) op deze regels attenderen? Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!     

Verkeersbrigadiers

Vanuit de oudervereniging is een coördinator voor het brigadieren aangesteld. Kinderen van groep 8 verzorgen samen met de volwassen brigadiers een veilige oversteekplaats bij de school.

Terug naar boven