Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

Wethouder Lindersstraat 81 5455 GK Wilbertoord

Schoolfoto van Basisschool De Klimop (Wilbertoord)

In het kort

Toelichting van de school

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties en studiedagen. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten. In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school. Een goede communicatie tussen ouders en de school is voor ons belangrijk. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR). We wensen u veel leesplezier.Namens het team van BS De Klimop,Jos van Gerven, directie. Akkoord namens de medezeggenschapsraad,MR voorzitter Dennis Driessen. Akkoord namens College van bestuur, Harrie van de Ven. Door voorzitter College van Bestuur Optimus Onderwijs.

Optimus Primair Onderwijs Onze school maakt deel uit van de stichting Optimus Primair Onderwijs. Optimus omvat 39 basisscholen en 2 speciale basisscholen. De scholen staan in de gemeenten Grave, Cuijk, Landerd, Oss, Boxmeer, Sint Anthonis en Mill en Sint Hubert. Binnen Optimus werken circa 650 medewerkers voor circa 6000 leerlingen. De omvang van de scholen varieert van 50 tot 500 leerlingen. Het College van Bestuur bestaat uit Harrie van de Ven en Monique Donders. Het College is eindverantwoordelijk voor de gehele organisatie en legt verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Iedere Optimus-school heeft een eigen directeur. Een stafbureau ondersteunt de directeuren en het bestuur ten aanzien van de beleidsdomeinen Onderwijs, HRM, Facilitaire zaken en Financiën. Optimus wil kinderen de beste kansen bieden om zich naar hun kunnen en talent te ontwikkelen. Daarbij is de kwaliteit van de medewerkers en van de organisatie doorslaggevend. Optimus investeert dan ook maximaal in de ontwikkeling van de medewerkers en in het lerend vermogen van de organisatie als totaal. Kennisuitwisseling tussen de schoolteams en onderzoek ten behoeve van de verbetering van de beroepspraktijk worden door Optimus gestimuleerd.  

Optimus Primair Onderwijs Bestuurskantoor Stoofweg 2, 5361 HZ Grave

(0485) 31 89 10

www.optimusonderwijs.nl  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • kindgericht
 • pedagogisch klimaat
 • welbevinden en betrokkenheid
 • unitonderwijs

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen op onze school is de afgelopen jaren gekrompen tot 62. Komende jaar stijgen we naar 70 leerlingen en de jaren daarna stijgen we verder naar 80-85.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
73
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

M.i.v. schooljaar 2020- 2021 is het vervoer naar het Kindcentrum Mill voor de naschoolse opvang geregeld met vrijwilligers en een busje vanuit Spring. Hier zijn voor ouders geen kosten aan verbonden.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

BVL op De Klimop  

BVL staat voor Brabants VerkeersveiligheidsLabel. Het BVL biedt basisscholen en gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie Noord-Brabant voor verkeerseducatie. Brabantse scholen investeren sinds 1997 flink mee om van Noord-Brabant de meest verkeersveilige provincie te maken. Alle Brabantse gemeenten hebben inmiddels het gedachtegoed van BVL overgenomen via een college-of raadsbesluit en investeren er menskracht en geld in.

Structurele verkeerseducatie

Het Label is een bewijs dat verkeersveiligheid structureel deel uitmaakt van het schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen.  Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de wegen er naartoe zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Door BVL-deelname maken scholen Noord-Brabant nog veiliger. Natuurlijk doen ook wij mee!!!

Verkeersveiligheid

Het oversteken van de kinderen gebeurt onder begeleiding van verkeersbrigadiers. Hiervoor gelden de volgende regels: 

 • Parkeer uw auto op het St. Josephplein, zodat er geen onveilige situaties ontstaan door geparkeerde auto’s vlakbij school.
 • Ouders die hun kind komen ophalen wachten op de daarvoor bestemde verharding vooraan bij de ingang van de school.
 • Voor het oversteken bij de brigadiers wordt er gewacht voor de witte streep. De brigadier fluit een keer voordat ze op straat gaat staan. Bij het 2de fluitsignaal mag iedereen oversteken.
 • Kinderen lopen met de fiets aan de hand, totdat zij op de weg zijn.
 • Kinderen die van de sporthal komen en bij de brigadiers oversteken, wachten ook achter de streep bij de brigadier.
 • Op de inrit van de school mag niet gefietst worden.
 • Bij het wegbrengen van de kinderen met de auto (bijv. met regenachtig weer) niet stoppen direct voor de inrit van de school in verband met overstekende kinderen en kinderen die met de fiets naar school komen en daar moeten afstappen.
 • Wilt u alstublieft ook diegene die eventueel uw kinderen komen ophalen (opa/oma/oppas etc.) op deze regels attenderen? Bij voorbaat bedankt voor uw medewerking!     

Verkeersbrigadiers

Vanuit de oudervereniging is een coördinator voor het brigadieren aangesteld. Kinderen van groep 8 verzorgen samen met de volwassen brigadiers een veilige oversteekplaats bij de school.

Terug naar boven