Bs Stefanus

Panhuysstraat 3 6363 BZ Wijnandsrade

  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus

Leerlingtevredenheid

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Als resultaat komt er een rapportcijfer uit dat de leerlingen geven aan de school. Is het cijfer goed? Dan zit de school volgens de leerlingen op de goede weg. Is het cijfer laag? Dan kan de school onderzoeken wat er beter kan en voor het volgende jaar acties inplannen.

Tevredenheid
8,3
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. In de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school en de tevredenheidscijfers van vergelijkbare scholen.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?

Oudertevredenheid

Toelichting van de school

In februari 2020 is het tevredenheidsonderzoek afgenomen. Mede vanwege de Corona-uitbraak is het minimale percentage respondenten niet gehaald. Er is geen herhaald verzoek geweest deze in te vullen. Ondanks deze situatie heeft toch 67% van de ouders de enquête ingevuld. De ouders waarderen de school met een gemiddelde van 7,8. 

Algemeen

Stichtingsbreed maken we gebruik van het instrument de Qschool PO. Het instrument de Qschool PO (voorheen: Kwaliteitsvragenlijst) is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart te brengen. Het instrument bestaat uit vier vragenlijsten (één voor leerlingen, één voor ouders, één voor medewerkers en één voor het management). Met behulp van de vragenlijsten kan de kwaliteitsperceptie van de ouders, leerlingen en medewerkers in kaart worden gebracht. De resultaten van de vragenlijsten dienen als basis om de dialoog aan te gaan, zowel intern als extern. Intern dienen de resultaten als input voor een gesprek over de ambities van de school en/of het schoolbestuur en in hoeverre erin geslaagd wordt om deze ambities te realiseren, met andere woorden: welke aantoonbare resultaten en opbrengsten tot stand worden gebracht. Extern kunnen de resultaten worden gebruikt om de dialoog aan te gaan met de belanghebbenden (stakeholders) over de ambities, de maatschappelijke opdracht, de rol van de school in de omgeving en het afleggen van (horizontale) verantwoording. De dialoog gaat dus over de dingen die de school zélf van belang vindt alsmede de dingen die voor anderen van belang zijn.

Opbouw vragenlijsten

De vragenlijsten zijn opgebouwd uit verschillende rubrieken. De vragen binnen de rubrieken worden items genoemd. Per rubriek is door de respondenten gescoord op verschillende items. Daarbij is gebruik gemaakt van een vierpuntsschaal, van oneens (aangegeven met twee min-tekens) naar eens (aangegeven met twee plus-tekens). Dit betekent cijfermatig dat de respondenten aan een item een minimale score kunnen geven van 1 en een maximale score van 4. Daarnaast is de verschillende doelgroepen gevraagd om een rapportcijfer (van 1 tot en met 10) toe te kennen aan de verschillende rubrieken en aan de school als geheel

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven