Bs Stefanus

Panhuysstraat 3 6363 BZ Wijnandsrade

  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus
  • Schoolfoto van Bs Stefanus

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De school vermeldt in de schoolgids de leerresultaten.

De opbrengsten van de eindtoets zijn goed. Op grond van de vergelijking met de gemiddelde scores, kan geconcludeerd worden dat de eindopbrengsten ruim op het niveau zijn dat wij van onze leerlingen verwachten. De schoolscore is boven het landelijk gemiddelde. Een prima resultaat, waar we ook naar blijven streven.

Waarom we toetsen LOVS (leerling ontwikkelings volg systeem) bij onze kinderen afnemen?

Gesprekjes met kinderen, de werkjes die ze maken, de manier waarop ze samen leren en spelen; al deze dagelijkse observaties leveren de leerkrachten een schat aan informatie op. Waarom zou je dan nog toetsen afnemen? Er zijn twee goede redenen om dit te doen: mogelijkheid om ontwikkeling van een kind te vergelijken met die van een gemiddelde leerling en het volgen van zijn ontwikkeling in de tijd. De dagelijkse observaties, informatie van ouders én de resultaten op gestandaardiseerde toetsen: samen geven ze een compleet beeld van de vaardigheden en de ontwikkeling van een kind. En op dat complete beeld zal een leerkracht zijn onderwijs baseren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023/2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de leerjaren 1 en 2 maken wij gebruik van het DigiKeuzebord. Met dit kind-volgsysteem kunnen wij aan vier ontwikkelingsgebieden werken: taal, rekenen, motoriek, spel en sociaal-emotioneel. Wij koppelen hiermee lessen aan ontwikkelingsdoelen en leerlijnen. Kinderen van groep 1 en 2 kiezen met het DigiKeuzebord activiteiten en leerkrachten volgen hun ontwikkeling op de specifieke doelen. 

In groep 3 t/m 8 wordt op basis van de tussenresultaten van CITO, de methodegebondentoetsen, de observaties van leerkrachten en gesprekken met leerlingen besloten voor welke leerstof de leerling nog extra instructie en aandacht nodig heeft. Dit wordt verwerkt in een analyse, waarbij de leerkracht volgt welke doelen behaald zijn en zodoende weet wanneer de groep of een specifieke leerling bepaalde leerstof, leertijd en instructie nodig heeft.

De toetsresultaten en observaties worden tijdens een groepsbespreking met de intern begeleider besproken. Daar waar nodig volgt een interventie voor de gehele groep, een groepje leerlingen of een individuele leerling.

Op grond van de kenmerken van onze leerling-populatie zijn geen aannemelijke verklaringen te benoemen voor het uitzonderlijk hoog of laag presteren op getoetste onderdelen. Wel is het zo dat we steeds te maken hebben met relatief kleine jaargroepen. Dit betekent dat het resultaat van een individuele leerling een groter effect zal hebben op het groepsgemiddelde. Resultaten op groepsniveau dienen dan ook met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd. Er wordt al snel geanalyseerd op kindniveau waar het een groep minder dan 15 leerlingen betreft. Binnen de schoolontwikkeling kunnen we een onderwerp aanwijzen, waarvan we direct verband met opbrengsten kunnen verwachten, namelijk de scholing ‘opbrengst- en handelingsgericht werken’ (met het LOVS), waarbij (streef)doelen op groepsniveau worden gesteld en gezocht wordt naar een passende registratievorm om afstemming goed in beeld te brengen. Daarbij willen wij goed voor ogen houden dat de leerstofoverstijgende doelen een eenheid vormen met kwantitatieve en kwalitatieve doelen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op Bs Stefanus hebben wij de procedure voor het schooladvies beschreven in een protocol.

Het schooladvies voor het Voortgezet Onderwijs is niet alleen een zaak van de leerkracht van groep 8 maar van alle betrokkenen op school. Met name de laatste drie schooljaren zijn hierbij van belang. De procedure wordt bij aanvang van het schooljaar aan de leerlingen van groep 8 en ouders uitgereikt. Eind groep 6 vindt het eerst voorlopig advies plaats gevolgd door een aangepast en gerichter voorlopig advies eind groep 7. In groep 8 wordt tenslotte het definitieve advies gegeven. De procedure rondom ons schooladvies te vinden op onze website: www.bs-stefanus.nl

Er zijn afspraken gemaakt tussen PO en VO m.b.t. kansrijk adviseren, kansrijk plaatsen en kansrijk begeleiden. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen als school structureel werken aan sociale competenties van kinderen (naast "leren leren" ook "leren leven".....) 

Sociale competenties vormen het vermogen om adequaat te handelen in sociale situaties. Dit handelen kan gericht zijn op jezelf (bijvoorbeeld een taak afmaken) en de ander (bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen). Dit laatste wordt burgerschap genoemd.

Als school willen we leerlingen laten kennismaken met hun toekomstige rol als burger, door hen te leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde normen en waarden. Een voorbeeld hiervan is dat er gedurende de hele schooldag aandacht is voor het tegengaan van scheldpartijen en pesterijen, maar daarnaast is het heel effectief om binnen aparte lessen leerlingen te leren waarom uitschelden of pesten niet getolereerd worden. Hierdoor ontstaat op school een eenduidige aanpak en ervaren kinderen dat je sociaal gedrag positief en opbouwend kunt benaderen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verbinding
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 10 oktober 2023 heeft de Inspecteur van het Onderwijs in het kader van een kwaliteitsonderzoek Bs Stefanus bezocht. Tijdens dit onderzoek is gekeken naar verschillende standaarden:

• Zicht op ontwikkeling en begeleiding

• Pedagogisch-didactisch handelen

• Veiligheid

• Resultaten 

De inspecteur was positief over de kwaliteit op Bs Stefanus, zag mogelijkheden hier nog verdere verbeteringen in aan te brengen en hij sprak zijn vertrouwen uit over de ontwikkeling van de school.

Terug naar boven