Bs Stefanus

Panhuysstraat 3 6363 BZ Wijnandsrade

 • Schoolfoto van Bs Stefanus
 • Schoolfoto van Bs Stefanus
 • Schoolfoto van Bs Stefanus
 • Schoolfoto van Bs Stefanus
 • Schoolfoto van Bs Stefanus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of rechtspositioneel verlof (bijv. begrafenis) proberen wij dit in ons vaste team op te vangen. Externe vervangers zijn niet meer beschikbaar. Als er onverhoopt geen leerkracht beschikbaar is, hebben we de volgende maatregelen:

 • een andere vaste leerkracht neemt de groep tijdelijk over;
 • groepen samenvoegen met aangepast lesprogramma;
 • in samenwerking met een andere school leerkrachten verdelen;
 • In het uiterste geval wordt ouders verzocht om hun kind(eren) thuis op te vangen.

Voor onze school betekent dit:

Aan het eind van de eerste ziektedag krijgen de leerlingen van de betrokken groep een vooraankondiging mee naar huis, waarin wordt vermeld dat er geen vervanger is gevonden en er op school nog één dag geïmproviseerd zal worden (ouder: regel alvast kinderopvang).

Aan het eind van de tweede dag zonder vervanger krijgen de leerlingen van de betrokken groep een bericht mee, dat ze een dag later (de derde dag zonder vervanger) niet naar school komen, maar dat we ze de dag daarna wel weer verwachten


Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Basisschool Stefanus kent geen traditionele klassen. Wij werken in 2 units (onderbouw: groep 1-2 en groep 3-4; bovenbouw: groep 5-6 en groep 7-8). Door een grote instroom van kleuters de afgelopen jaren, zijn er meer kinderen in de onderbouw dan in de bovenbouw.

Kinderen van verschillende leeftijden en met verschillende talenten en eigenschappen werken samen. In elke unit werken leerkrachten én onderwijsassistenten nauw samen. De leerkracht geeft instructies aan een kleine groep leerlingen en speelt daarbij in op de onderwijsbehoefte van ieder kind. De andere leerlingen van de unit werken in een aparte, open ruimte aan hun week- en dagtaken. De onderwijsassistent begeleidt en coacht de leerlingen hierin.

Ons team is positief ingesteld. Wij staan voor hetgeen wij zeggen en doen wat wij zeggen. Wij werken vanuit de gedeelde visie om onze kinderen op te leiden tot bewuste, positieve, kritische, daadkrachtige en zelfverzekerde (wereld)burgers. Iedere dag opnieuw streven wij dit na, iedere dag opnieuw leren en ontwikkelen wij.

 

Klasindeling

 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De informatie over de onderwijstijd is een richtlijn. De werkelijke leertijd wordt afgestemd op de onderwijsbehoeften van de groep / leerling. We baseren ons op analysegegevens en informatie verkregen uit ervaring en observatie. Zo kan een groep met zwakke rekenresultaten extra leertijd rekenen krijgen. Wij zijn van mening dat een richtlijn fijn is, maar wanneer deze niet passend is, wijken wij ervan af.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere school stelt een schoolondersteuningsprofiel op (te vinden op Website Bs Stefanus). In dit profiel beschrijft de school welke ondersteuning de school kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. De school moet minimaal de basisondersteuning die in het samenwerkingsverband is afgesproken realiseren. Daarnaast kan de school extra ondersteuning aanbieden.


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Bs Stefanus werkt nauw samen met Bs Hulsberg op het gebied van ondersteuning. Daar waar specialisme nodig is en Bs Stefanus deze niet zelf in huis heeft, kan deze vanuit Bs Hulsberg verzorgd worden. Mocht de gevraagde ondersteuning van Bs Hulsberg ontoereikend of niet aanwezig zijn, gaan we op zoek bij andere basisscholen binnen het cluster Beekdaelen of via de CPO-er (Clusterondersteuner Passend Onderwijs) van Innovo die aan de school gekoppeld is. Ondanks de geringe grootte van de school, kunnen we zodoende voldoende passende ondersteuning inzetten.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Voor-, tussen-, en naschoolse opvang 

Buitenschoolse opvang bestaat uit voorschoolse opvang, naschoolse opvang, opvang op vrije school(mid)dagen, dan wel opvang tijdens schoolvakanties (m.u.v. erkende feestdagen), incidentele opvang of een combinatie hiervan.

Stichting Kinderopvang Nuth biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan in Wijnandsrade op maandag, dinsdag en donderdag van 15.00-18.00u, op vrijdag van 12.00-18.00u. De kinderen zullen worden opgevangen in ruimte van de basisschool en maken ook gebruik van andere ruimtes binnen de school zoals de speelzaal.

Voor meer informatie over naschoolse opvang kunt u terecht bij:

Parallelstraat 44

6361 XK Nuth.

Tel: 045-5244323

E-mail: skn@kinderopvangnuth.nl

Website: www.kinderopvangnuth.nl

Terug naar boven