Op de 10 Bunder

Tienbundersweg 1 6321 CP Wijlre

 • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
 • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
 • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
 • Schoolfoto van Op de 10 Bunder
 • Schoolfoto van Op de 10 Bunder

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepagina van Basisschool Op de 10 Bunder te Wijlre.

Op basis van de gegeven informatie kunt u zich alvast een beeld vormen van onze school. Wilt u meer informatie, schroom dan niet om een afspraak te maken om onze school een keer te bezoeken. Tijdens dit bezoek kunt u de sfeer proeven die in onze school hangt. Daarnaast zult u extra uitleg krijgen over de werkwijze van onze school.

Voor vragen en of opmerkingen verwijzen we u graag naar onze website www.opdetienbunder.nl of naar ons mailadres info.opdetienbunder@komleren.nl

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Welbevinden en veiligheid
 • Omgaan met verschillen
 • Directe Instructie Model
 • Betekenisvol leren
 • Thematisch werken

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zien wij een stijging in het aantal leerlingen. Dit heeft met name te maken met de jonge aanwas. Sinds 2023 hebben we een nieuwbouw gerealiseerd en 2 lokalen aangebouwd aan onze school inclusief een verwerkingsruimte. Onze school beschikt nu over 8 leslokalen, een lokaal voor peuteropvang en een ruimte voor de BSO.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
197
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om de lestijd zo effectief en optimaal mogelijk te benutten. Daarom is het van belang dat de kinderen op tijd op school zijn. Vanaf 8.15 uur mogen alle kinderen naar binnenkomen. Vijf minuten voor de start van de lessen gaat de schoolbel en kunnen alle kinderen zich rustig klaarmaken voor de start van de lesdag

De naschoolse opvang op onze school wordt georganiseerd door ‘kinderopvang Spelenderwijs', die ook in ons gebouw gevestigd is

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een wereld waar mensen en kinderen met elkaar werken, leren en spelen, moeten we, om iedereen optimaal te laten functioneren, samen afspraken maken. Alleen als kinderen zich veilig en geaccepteerd voelen kunnen ze zich optimaal ontwikkelen.

Op school hebben we een drietal schoolregels afgesproken die regelmatig aandacht krijgen en duidelijk zichtbaar opgehangen zijn. Deze regels zijn op rijm, zodat het door groot en klein goed onthouden kan worden.     

 • voor groot en klein zullen we aardig zijn.        
 • we zullen goed voor onze spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.       
 • de school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet. 

Naast deze regels die voor de hele school gelden heeft iedere groep aanvullend eigen regels en afspraken, die aan het begin van ieder schooljaar door de kinderen zelf, samen met de leerkracht opgesteld worden. We streven ernaar dat kinderen leren om respectvol met elkaar om te gaan en rekening te houden met de ander. We hopen hiermee een positief pedagogisch klimaat te realiseren.

Terug naar boven