Basisschool J. Henri Dunant

Tulpstraat 9 4261 CL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool J. Henri Dunant

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te volgen gebruiken we twee belangrijke data. De data die we genereren vanuit de toetsen van ons leerlingvolgsysteem (LVS) Cito. En de data die we genereren vanuit de methodes op de verschillende vakgebieden.

Het mag duidelijk zijn dat wij niet toetsen om het toetsen. Wij toetsen om de ontwikkeling in kaart te brengen en tijdig te kunnen interveniëren. Dit maakt dat wij iedere toets vanuit het LVS analyseren voor iedere leerling. Vanuit deze analyse krijgen we zicht welke hiaten er op groep- of leerlingniveau zitten.

Deze informatie nemen de leerkrachten mee naar hun lesvoorbereiding. Tijdens het voorbereiden van de lessen kijken de leerkrachten naar het doel van de les. Dit doel koppelen ze aan de eerder gemaakte analyses en aan de real life data die ze genereren vanuit de methode. Hierdoor heeft de leerkracht een duidelijk beeld van het startniveau van de leerlingen bij dat ene doel. Aan de hand van deze niveau's zal de leerkracht keuzes maken voor de inrichting van zijn/ haar les.

Naast bovenstaande maken we twee keer per jaar een schoolscan aan de hand van de resultaten van LVS toetsen en sociale opbrengsten vanuit KanVas. Bij deze scan kijken we met het hele team naar kracht- en zorgsignalen binnen de school. Vervolgens diepen we deze uit en onderzoeken we de mogelijke interventies. Dit zijn veelal interventies op groepsniveau.

Op het moment dat een interventie bewezen effectief is, wordt deze opgenomen in onze kwaliteitskaart. Hierop staat beschreven op welke manier wij invulling geven aan een bepaald vakgebied. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij geloven in de kwaliteiten van onze leerlingen. Wij willen hen dan ook de kansen bieden die zij verdienen. Natuurlijk doen we dit niet zonder een bepaalde realiteitszin. Wij kijken naar de brede context van het kind. Toetsgegevens geven een indicatie maar is bij ons zeker niet één-op-één leidend voor het advies. Wij kijken naast de toetsgegevens naar de houding en attitude van het kind op het gebied van leren. Verder kijken wij ook naar de omgeving van het kind en welke ondersteuning deze omgeving kan bieden.

In de praktijk blijkt dat ongeveer 80% van onze leerlingen na drie jaar op het voorgezet onderwijs nog steeds op het niveau van het gegeven advies zit.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

We willen de kinderen de tools aanreiken om zich te ontwikkelen tot een sociaal-emotioneel sterk persoon. Tools die als stevige basis dienen voor nu en in de toekomst. Hierbij richten we ons op vijf belangrijke competenties:

  • Besef van zichzelf

Zelfbesef verwijst naar de kennis die een kind over zichzelf heeft. De nadruk ligt hierbij veelal op emotie. Een kind met een grote mate van zelfbesef kan lichaam en gevoel aan elkaar koppelen.

  • Zelfmanagement

Hiermee bedoelen we het controleren van je gedachten en handelingen. Hierdoor is een kind in staat om weloverwogen keuzes te maken om problemen op een effectieve en doelgerichte het hoofd te bieden.

  • Besef van een ander

Hier streven we naar dat kinderen beseffen dat gevoelens, gedachten en het gedrag van de ander kunnen verschillen of overeenkomen met de eigen gevoelens, gedachten en gedrag van het kind zelf. En dat een kind altijd de keuze heeft om zijn/haar gedrag aan te passen aan de ander.

  • Relaties hanteren

Hieronder verstaan we de vaardigheid om in verschillende contexten op constructieve en positieve wijze sociaal gedraag uit te kunnen voeren. Hierbij gaat het over relaties aangaan, onderhouden en het voorkomen van uitsluiting en probleemgedrag. Ook het weerstaan van sociale druk en het oplossen van problemen horen hierbij.

  • Keuzes maken

Dit wil zeggen dat het kind de kennis, vaardigheden en attitude, die zijn afgeleid van bovenstaande competenties, inzet om in diverse sociale contexten verantwoordelijke keuzes te maken voor zichzelf, de ander en de omgeving.


Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect
  • Plezier
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven