Basisschool J. Henri Dunant

Tulpstraat 9 4261 CL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool J. Henri Dunant

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het najaar 2013 heeft de Universiteit van Maastricht de eind Cito scores van de afgelopen drie jaar van alle basisscholen in Nederland met elkaar vergeleken. Daarbij werd ook gekeken naar de buurt en het opleidingsniveau van de ouders.

De Henri Dunantschool was de best scorende school van in totaal 50 scholen in de regio. Het cijfer dat de school kreeg was een 8,6. Dit was ruim boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen te volgen gebruiken we twee belangrijke data. De data die we genereren vanuit de toetsen van ons leerlingvolgsysteem (LVS) Cito. En de data die we genereren vanuit de methodes op de verschillende vakgebieden.

Het mag duidelijk zijn dat wij niet toetsen om het toetsen. Wij toetsen om de ontwikkeling in kaart te brengen en tijdig te kunnen interveniëren. Dit maakt dat wij iedere toets vanuit het LVS analyseren voor iedere leerling. Vanuit deze analyse krijgen we zicht welke hiaten er op groep- of leerlingniveau zitten.

Deze informatie nemen de leerkrachten mee naar hun lesvoorbereiding. Tijdens het voorbereiden van de lessen kijken de leerkrachten naar het doel van de les. Dit doel koppelen ze aan de eerder gemaakte analyses en aan de real life data die ze genereren vanuit de methode. Hierdoor heeft de leerkracht een duidelijk beeld van het startniveau van de leerlingen bij dat ene doel. Aan de hand van deze niveau's zal de leerkracht keuzes maken voor de inrichting van zijn/ haar les.

Naast bovenstaande maken we twee keer per jaar een schoolscan aan de hand van de resultaten van LVS toetsen en sociale opbrengsten vanuit KanVas. Bij deze scan kijken we met het hele team naar kracht- en zorgsignalen binnen de school. Vervolgens diepen we deze uit en onderzoeken we de mogelijke interventies. Dit zijn veelal interventies op groepsniveau.

Op het moment dat een interventie bewezen effectief is, wordt deze opgenomen in onze kwaliteitskaart. Hierop staat beschreven op welke manier wij invulling geven aan een bepaald vakgebied. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij geloven in de kwaliteiten van onze leerlingen. Wij willen hen dan ook de kansen bieden die zij verdienen. Natuurlijk doen we dit zonder een bepaalde realiteitszin. Wij kijken naar de brede context van het kind. Toetsengegevens geven een indicatie maar is bij ons zeker niet één-op-één leidend voor het advies. Wij kijken naast de toetsgegevens naar de houding en attitude van het kind op het gebied van leren. Verder kijken wij ook naar de omgeving van het kind en welke ondersteuning deze omgeving kan bieden.

In de praktijk blijkt dat ongeveer 80% van onze leerlingen na drie jaar op het voorgezet onderwijs nog steeds op het niveau van het gegeven advies zit.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Henri Dunantschool heeft van de inspectie tot op heden het basistoezicht toegekend gekregen. Ook in november 2013 heeft de inspectie het basistoezicht aan de Henri Dunantschool toegezegd.

Terug naar boven