Basisschool J. Henri Dunant

Tulpstraat 9 4261 CL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool J. Henri Dunant

Het team

Toelichting van de school

Op onze school bestaat het team uit leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel, een intern begeleider en een directeur. Samen nemen wij de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van alle leerlingen op onze school. Hierbij worden wij ondersteund door twee vakdocenten bewegingsonderwijs en één vakdocent humanistische en godsdienstige vorming (HVO/GVO).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Doordat wij beschikken over enkele parttime leerkrachten die vaak bereid zijn om extra te werken, lukt het ons vaak om vervangingen bij ziekte en/of verlof intern op te lossen.

Wanneer dit een enkele keer niet het geval is beschikken we binnen het bestuur over een bovenschoolse invaller. Deze is flexibel inzetbaar binnen de scholen.

Wij zullen altijd gaan voor de best passende oplossing. Het is tot op heden nog nooit voorgekomen dat we een groep naar huis hebben moeten sturen.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onze focus ligt in eerste instantie bij de basisvakken Lezen, taal en rekenen. Hieronder scharen wij ook begrijpend lezen en spelling. Je ziet dan ook dat we veel tijd stoppen in deze basisvakken. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen een goede basis meekrijgen waarop ze kunnen bouwen. Deze basis leggen we op cognitief en sociaal emotioneel gebied.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij zijn een reguliere basisschool. Dit houdt in dat wij niet alle leerlingen met specifieke zorgbehoeften binnen onze school kunnen helpen. In de praktijk zien wij echter dat we onze grenzen steeds weten te verleggen. Dit doen we door expertise in te vliegen, het team te professionaliseren of door ervaring op te doen. Dat onze grenzen rekbaar zijn wil niet zeggen dat er geen grenzen zijn. Hierdoor komt het voor dat we leerlingen door moeten verwijzen naar het speciaal (basis)onderwijs.

Op het moment dat een ouder zijn kind op onze school in wil schrijven, zullen we altijd gedegen onderzoek doen. Hierbij kijken we naar de onderwijsbehoeften van de leerling en of wij als school hieraan kunnen voldoen. Wij gaan dan altijd uit van drie belangrijke principes. Allereerst mag het plaatsen van een leerling nooit ten koste gaan van de leerling zelf. Het moet dus echt een passende plaats zijn. Ten tweede mag de plaatsing niet ten koste van de groep gaan en als laatste mag het zeker niet ten koste van de leerkracht gaan. Pas wanneer we alle drie de principes goed afgewogen hebben zullen we een duidelijke keuze maken.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen ons gebouw werken wij erg nauw samen met Trema. Zij verzorgen de voorschool voor de peuters van 2 tot 4 jaar. de samenwerking tussen beide partijen is op veel vlakken terug te zien. Zo ondernemen we activiteiten waaraan zowel de peuters als de kleuters deel nemen. Door veel samen op te trekken zorgen we voor een soepele overstap van voorschool naar basisschool. De overstap verloopt nog soepeler doordat we op het gebied van zorg intensief de samenwerking zoeken. Onze intern begeleider schuift altijd aan bij de zorgoverleggen op de voorschool.op deze manier hebben we de kinderen op tijd in beeld en kunnen we adequaat reageren op ontwikkelingsverschillen en specifieke onderwijsbehoeften.

Terug naar boven