Basisschool De Hoeksteen

Kerkverreweide 61 4261 LL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op De Regenboog geven we de kinderen een goede basis in lezen, spelling, rekenen, begrijpend lezen en studievaardigheden. De resultaten volgen we door middel van methodegebonden toetsen en de toetsen van het IEP Leerlingvolgsysteem. Ouders kunnen de ontwikkeling van hun kind en de toetsresultaten zelf volgen via het ouderportaal van Parnassys. Behalve voor rapportage over de voortgang en de ontwikkeling van de leerling gebruiken we de resultaten ook om het onderwijsaanbod waar nodig en waar mogelijk meer passend te maken. De leerkrachten gebruiken daarvoor een groepsplan en eventueel individuele plannen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het schooladvies wordt vanaf eind groep 7 voorbereid door de leerkrachten van groep 7 en 8 samen met IB en directie en besproken met de ouders/verzorgers. In groep 7 krijgen ouders een vooruitblik, bedoeld om ouders te helpen welke VO scholen bezocht zouden kunnen gaan worden. 

In groep 8 wordt het voorlopig advies voorbereid door de leerkrachten, IB en directie. De leerkracht bespreekt dat met de ouders/verzorgers. Het definitief advies volgt in januari/februari, waarna ouders hun kind aanmelden bij de VO school van hun keuze. Voor het advies maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem, waarbij vooral gekeken wordt naar het niveau en de trend bij rekenen en begrijpend lezen. Daarnaast kijken we naar vaardigheden, persoonlijkheidskenmerken en omstandigheden: werkhouding, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, interesses en talenten, gezondheid, thuissituatie enz. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een veilig pedagogisch klimaat zien wij als voorwaarde om samen te werken en samen te leren. Wij volgen de aanpak van de Kanjertraining om te werken aan veiligheid, vertrouwen en sociale vaardigheden. Voor de monitoring en versterking van de sociale veiligheid maken we gebruik van KanVAS, het volgsysteem van de Kanjertraining. Voor de aanpak van pesten op school hanteren we een anti-pestprotocol.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Respect
  • Diversiteit

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven