Basisschool De Hoeksteen

Kerkverreweide 61 4261 LL Wijk en Aalburg

Schoolfoto van Basisschool De Hoeksteen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als een leerkracht verlof heeft, wordt hij of zij vervangen door een duo-collega of een andere leerkracht van De Hoeksteen. Indien nodig worden invalleerkrachten ingezet uit het eigen netwerk of via een invalpool. De Hoeksteen werkt daarvoor samen met Klaswijs. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Binnen het team zijn verschillende leerkrachten gespecialiseerd. De volgende voorzieningen vormen een belangrijke aanvulling op ons onderwijs:

  • Plusklassen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen
  • Sociale vaardigheidstraining (SOVA) en faalangsttraining

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Hoeksteen is een christelijke school voor het hele dorp. We bieden passend onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen. We hanteren het leerstofjaarklassensysteem als basis voor de organisatie van ons onderwijs. In de onderbouw zijn dat gemengde groepen 1/2. Vanaf groep 3 t/m groep 8 werken we in enkelvoudige groepen, twee per leerjaar.

Door het onderwijs in iedere klas op verschillende niveaus aan te bieden, komen we tegemoet aan de verschillende onderwijsbehoeften. We differentiëren in instructie, tempo, hoeveelheid en niveau. We kiezen voor convergente differentiatie. In de hogere groepen hebben kinderen in individuele gevallen een eigen leerlijn nodig. Dat geldt voor kinderen die moeite hebben met het niveau en evengoed voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. 

Voor de extra ondersteuning blijft de eigen leerkracht degene die primair verantwoordelijk is voor het lesprogramma en de aanpak. In de uitvoering wordt de groepsleerkracht ondersteund door specialisten en onderwijsassistenten. De specialisten worden verderop benoemd. Onderwijsassistenten zijn zoveel mogelijk aan een leerjaar gekoppeld, zodat zij de pedagogische relatie kunnen benutten en ervaring opdoen met de groepsspecifieke ondersteuningsvragen. 

Er is een bovenschoolse plusklas in samenwerking met de Oranje Nassauschool in Veen. De leerkracht/begeleider van de plusklas is tevens HB-specialist op de school. 

Andere specialismen zijn in ontwikkeling: gedrag, NT2/taal/lezen, rekenen. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven