OBS Het Anker

Hordenweg 7 3961 KA Wijk bij Duurstede

  • Schoolfoto van OBS Het Anker
  • De les heette 'De wilg in beeld'
  • Op het Anker hebben we verschillende rekenstrategieën en projectleden.

In het kort

Toelichting van de school

OBS Het Anker werkt samen met SBO Het Anker en KMN Kind&Co in Brede School Het Anker. Kinderen zijn belangrijk in onze school:de basis is het opbouwen van de relatie tussen leerkracht en kinderen en tussen kinderen onderling en van daaruit werken wij aan het vergroten van de kennis en vaardigheden. 

“Als ik gemotiveerd ben, haal ik het beste uit mezelf! ”Onze juffen en meesters vinden het belangrijk dat wij zin hebben in leren!" En daar gaat het om, gemotiveerde kinderen! Elke dag is hier anders! Elke morgen hebben we een heel duidelijk programma met lessen in taal, rekenen, spelling, lezen. Elke middag werken we bijvoorbeeld aan een project".

Om onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomst houden we nauw contact met ouders

Het Anker heeft ook een Taalklas en Explora-groepen voor hoogbegaafde kinderen.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede School
  • Exploragroep
  • Taalklas
  • Verbrede toelating
  • Onderwijszorgarrangement

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
178
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elke school is verplicht om een intern vertrouwenspersoon aan te stellen voor ongewenste intimiteiten. Vanaf 2015 is het verplicht dat de school een persoon benoemt die in het kader van pesten het beleid coördineert en als aanspreekpunt fungeert.Voor onze school zijn dat Joyce Vermeulenen Carolien van der Linden. Onder ongewenste intimiteiten wordt verstaan: ongewenst seksueel gedrag (zoals seksueel getinte opmerkingen), handtastelijkheden en aanranding of verkrachting.Iedereen, zowel kinderen als oudersen leerkrachten, kan met problemen op dit terrein bij de interne contactpersoon terecht. Het kan ook gaan over pesten, geweld, vandalisme en over (on)gewenst gedrag op school. De interne contactpersoon zal de klacht serieus en vertrouwelijk in behandelingnemen en zal indien nodig doorverwijzen naar de externe contactpersoon.Beleid en regelgeving zorgen ervoor dat de veiligheid op school voor iedereen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd.

Terug naar boven