De Regenboog

Dukdalf 28 3961 LA Wijk bij Duurstede

Schoolfoto van De Regenboog

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de ontwikkeling van de kinderen goed te kunnen volgen, hanteert de Regenboog, naast de methodegebonden toetsen en de observaties, het leerlingvolgsysteem van CITO. Gedurende de basisschoolperiode nemen we op vastgestelde momenten 2 keer per schooljaar Cito-toetsen af. De gegevens van de toetsen houden wij bij in het administratiesysteem Parnassys, waardoor het mogelijk wordt de prestaties van de leerlingen over een periode van jaren te volgen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Om te komen tot een verantwoorde keuze voor het voortgezet onderwijs nemen wij de midden- en eindtoetsen CITO en de verplichte eindtoets (groep 8) af. Eind groep 7 worden de kinderen en hun ouders uitgenodigd voor een pre-advies gesprek, hierin wordt een eerste indicatie gegeven en mogelijke ontwikkelpunten besproken t.a.v. leeropbrengsten en/of - houding.

Ieder jaar in oktober/november organiseren we een informatieavond voor de ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 7 en 8. Tijdens deze avond worden het onderwijssysteem in Nederland, het advies, de toetsen en het maken van een schoolkeuze toegelicht. In de periode voorafgaand aan het advies zal de leerkracht met de groep twee middelbare scholen bezoeken.

In januari vindt in groep 8 een gesprek plaats tussen de leerkracht, de ouders/verzorgers en het kind over het advies van de school ten aanzien van de keuze van voortgezet onderwijs. Nadat uw kind aangemeld is op de school naar keuze, ontvangt u een schriftelijke bevestiging. Mocht er na het maken van de eindtoets nog een gesprek nodig zijn, dan hoort u dit tijdig van ons.

De uitstroom naar het voortgezet onderwijs In het schooljaar 2022-2023 zijn er 42 kinderen uitgestroomd naar het voortgezet onderwijs.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Zie volgende kopje voor de uitgebreide uitleg.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Openheid
  • Duidelijke structuur

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven