Basisschool De Bongerd

Boerhaar 20 8131 SW Wijhe

  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • KBS De Bongerd is een IPC school
  • De kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn de pijlers in onze school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De 21 leerlingen uit groep 8 hebben deelgenomen aan de Centrale Eindtoets in schooljaar 2018/2019. Ze hebben een schoolscore (standaardscore) gehaald van 531,3. Daarmee scoort onze groep 8 onder de gestelde ondergrens van de inspectie die voor onze school geldt van 535,1.

De intern begeleider, de leerkracht van groep 8 en de directeur hebben de resultaten geanalyseerd op het gebied van taal en rekenen. Ze zien het volgende bij een vergelijk tussen de verwachte Cito scores en de definitieve Cito scores van de leerlingen.

Gestelde schoolnorm: Als er meer dan 5 punten verschil zit tussen de verwachte score en de definitieve score heeft een leerling niet volgens verwachting gescoord.

De resultaten. 62% van de groep 8 leerlingen heeft gescoord zoals verwacht. 19% van de leerlingen heeft (ruim) boven verwachting gescoord. 19% van de leerlingen heeft (net) onder de gestelde schoolnorm van 5 punten gescoord.

Hiermee trekken we de conclusie dat het overgrote deel van de leerlingen naar tevredenheid heeft gescoord en daar zijn we als school uiteraard blij mee.

Wegens corona is er geen eindtoets afgenomen in schooljaar 2019/2020. Op basis van de tussentoets resultaten en de resultaten van de methodetoetsen zou deze groep kinderen op of boven de landelijke norm hebben gescoord. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de bijlage is het protocol opbrengstgericht werken toegevoegd. Dit protocol geeft u inzicht in onze planmatige werkwijze wat betreft de tussenresultaten.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven