Basisschool De Bongerd

Boerhaar 20 8131 SW Wijhe

  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • Schoolfoto van Basisschool De Bongerd
  • KBS De Bongerd is een IPC school
  • De kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en respect zijn de pijlers in onze school.

Het team

Toelichting van de school

in schooljaar 2020/2021 geven we met 18 medewerkers vorm en inhoud aan het onderwijs op KBS de Bongerd. 

25 - 35 jaar: 7 medewerkers

35 - 45 jaar: 6 medewerkers

45- 55 jaar: 4 medewerkers

55 en ouder: 1 medewerker

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Voor de vervanging van leerkrachten heeft mijnplein eensamenwerkingsverband met Personeelscluster Oost Nederland, kortweg PON,afgesloten. PON is een vereniging van schoolbesturen voor primair onderwijs inOost-Nederland. Samen vertegenwoordigen de schoolbesturen meer dan 130 scholen.Uitgangspunt van de samenwerking is om de werkgelegenheid in deze krimpenderegio zoveel mogelijk te behouden. PON werkt actief aan mobiliteitsbeleid en deinstroom van jong talent. Bij afwezigheid vaneen leerkracht door ziekte ofverlof, vragen wij bij PON een invalleerkracht aan. PON neemt de aanvraag inbehandeling en zorgt zo snel mogelijk voor een goede vervanger. PON-medewerkerskennen onze scholen, kennen de invalkrachten en kennen de wensen van de scholen om een zo goed mogelijke matching te kunnen maken. Indien mogelijk de dag ervoor of anders voor schooltijd, wordt de leerkracht door de directeur van deschool waar men moet invallen geïnformeerd over de gang van zaken m.b.t. degroep en de school.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

KBS De Bongerd heeft in schooljaar 2020/2021 8 groepen. De school heeft 2 kleutergroepen 1/2. De overige 6 groepen zijn allen enkel.

De school wordt aangestuurd door een directeur. Hij werkt voor 0,8 aan deze functie op KBS De Bongerd. Daarnaast heeft de directeur een verantwoordelijkheid voor 0,2 in het project genaamd Scholen voor morgen. In dit fusieproject wordt er op verschillende wijze onderzoek gedaan naar het toekomstbestendig maken van het onderwijs voor de leerlingen in Wijhe.

De school heeft een intern begeleider. Ze is voor minimaal 2 dagen in de week betrokken bij het aansturen van de leerlingenzorg in de school. 

De school heeft een gedragscoördinator. 

KBS De Bongerd is een IPC school. De school heeft een IPC coördinator / onderwijsontwikkelaar benoemd. 

KBS De Bongerd heeft een specialist jonge kind (in opleiding). 

KBS De Bongerd heeft een rekencoördinator (in opleiding) 

En diverse andere specialisten die een positieve inbreng en invloed hebben op het onderwijs op KBS de Bongerd.

Op school werkt een onderwijsassistent voor 20 klokuren. Ze begeleid leerlingen met een speciale ondersteuningsvraag en assisteert de leerkrachten in en buiten de groepen. 

De groepen 3 t/m 8 hebben 2 keer per week gym. Een van de lessen wordt gegeven door onze vakleerkracht gym.

KBS De Bongerd kenmerkt zich als een betrokken, deskundig team.

De groepen 5 en 6 krijgen per jaar 16 lessen op een muziekinstrument naar keuze. Deze lessen worden gegeven door docenten van het conservatorium.

We organiseren bepaalde activiteiten groepsdoorbrekend, zodat leerlingen van verschillenden leeftijdsgroepen van en met elkaar kunnen leren.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Kunstzinnige en creatieve vorming is een onderdeel van wereldoriëntatie (IPC).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Wij spreken de kinderen aan op hun eigen niveau en hebben aandacht voor het individuele kind. Wij streven in ons onderwijs naar een gezamenlijk einddoel, met de mogelijkheid voor individuele kinderen om van de norm af te wijken. Zowel voor de minder begaafde als voor de hoger begaafde leerlingen. Wij dagen kinderen uit en zorgen voor extra begeleiding, zowel individueel als in groepjes. Onderwijsbehoeften van elk kind staan centraal en verschillen mogen er zijn. Verder werken wij preventief, bijvoorbeeld door pré-teaching. We bieden standaard stof aan op 3 niveaus. We differentiëren in weektaken. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in zijn/haar groep. Waar nodig wordt overleg gevoerd met ib-er en andere collega’s.  Ook kinderen die juist meer aan kunnen qua leren, krijgen op de Bongerd de uitdaging die ze verdienen. Die uitdaging trachten we zo veel mogelijk in de eigen groep te realiseren. Daarnaast maken we gebruik van de Plusgroep vanuit ons samenwerkingsverband. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven