Openbare Basisschool Trinoom

Diemewei 4505 6605 XH Wijchen

Schoolfoto van Openbare Basisschool Trinoom

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Trinoom scoorde de afgelopen jaren gemiddeld en bovengemiddeld op de cito eindtoets.

Het opbrengsgericht werken heeft zowel binnen de jaarklasstroom als binnen de Montessoristroom zijn vruchten afgeworpen.

Als school zijn we trots op onze resultaten en werken we met een betrokken team verder aan onze schoolontwikkeling.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen de Trinoom worden de tussenresultaten gemeten volgens het CITO-leerlingvolgsysteem. De leerkracht bekijkt de toets uitslagen nauwkeurig om op basis van deze gegevens het onderwijsaanbod op groeps-en individueel niveau voor de komende periode aan te laten sluiten bij de behoefte van de groep en de individuele leerlingen.

De gegevens worden tevens opgenomen in het opbrengstenkatern dat jaarlijks wordt geschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Vanuit het voortgezet onderwijs krijgen wij teruggemeld dat onze leerlingen een passend advies hebben gekregen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Trinoom heeft het vertrouwen van de schoolinspectie en valt onder het basistoezicht.

Terug naar boven