kbs De Viersprong

Lijsterbesstraat 2 6602 GM Wijchen

  • Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar het gaat erom 'hoe je intelligent bent'.
  • Je kunt je pas ontwikkelen, als je jezelf veilig voelt en je mag zijn wie je bent. We trainen wekelijks sociale vaardigheden.
  • Ook het vak 'techniek en scheikunde' krijgen alle kinderen in de vak-ateliers.
  • De kinderen verzamelen alles in de ateliermap. Fijn als ouders met enige regelmaat komen kijken in de map.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 zien we bij de resultaten eindtoets een stijgende lijn, conform onze verwachtingen. We streven naar reeële hogere tussen- en eindresultaten, die passen bij de populatie van onze school. We streven naar eindresultaten die net iets hoger liggen dan het landelijk gemiddelde en werken hier planmatig aan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het publiceren van deze gegevens voor ouders verloopt via het ouderportaal. Ouders zien direct de uitslag.

De tussenresultaten op de methode-gebonden toetsen worden goed geanalyseerd. Op basis van deze gegevens kijken we of we in het volgende blok van het basisvak een onderdeel moeten intensiveren. Stel, het onderdeel klokkijken hele en halve uren is door de groep niet goed gemaakt. Het volgende blok gaat niet over klokkijken, maar over meten. Dan voegen we een extra rekenles toe, waarin we het onderdeel klokkijken nogmaals en op andere wijze trainen. Bij voorkeur zoveel mogelijk concreet materiaal dan ook inzetten. 

De tussenresulaten van de Cito toetsen analyseren we wederom na elke afname. Op dat moment zijn de Intern Begeleider en directie ook betrokken. Er worden analyses gemaakt en een vergelijking met de methode-gebonden toetsen. We gaan nadenken, voeren gesprekken met leerkrachten-intern begeleider en directeur en plannen het onderwijs in het volgende blok op basis van de inzichten. 

Het team kijkt ook samen naar de tussenresultaten, aangezien zij immers schooldoelen hebben gesteld. Wat valt hier op? Hebben we meer ondersteuning nodig? Welke expertise binnen ons team kan ons helpen? Of hebben we meer hulp nodig? 

Ook ouders en kinderen nemen we op kindniveau mee in dit proces. Tijdens de portfoliogesprekken bespreken we de tussenresultaten en in deze zeer waardevolle driehoekgesprekken denken we op kindniveau weer met de leerling mee. 

Het is een cyclisch proces, waarin het samenwerken binnen de school als groot goed wordt ervaren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er stromen leerlingen met een grote diversiteit in mogelijkheden uit. En juist daar zijn we trots op! We streven naar het hoogste uitstroomniveau voor elke leerling.

Vanuit het schooljaar 2018-2019 zien we een signaal, waarin er teveel leerlingen (60%) na drie schooljaren boven het advies basisonderwijs onderwijs volgen. Maar we weten dat landelijk over de schooljaren heen landelijk een grillig patroon te zien is, als de leerlingaantallen niet heel groot zijn. De rapportage NCO laat vanuit een diepere analyse zien dat over drie schooljaren het percentage leerlingen met een eindtoetsscore op het basisschooladvies ongeveer gelijk is aan de voorspelde referentiewaarde. We scoren over drie schooljaren ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. Het is daarom met name van belang om te kijken of een school structureel boven of onder de landelijke trend zit. Voor De Viersprong geldt dus dat we structureel volgens het landelijk gemiddelde leerlingen goed adviseren. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 25 februari 2016 heeft de inspecteur onze school bezocht en ons voorzien van haar beoordeling.

We scoren op alle kwaliteitsaspecten een voldoende of hoger!

KBS De Viersprong heeft op alle onderdelen op 25-02-2016 een positieve beoordeling gekregen van de Inspecteur.

We zijn trots op de beoordeling ‘goed’ voor de volgende onderdelen:

schoolklimaat,

veiligheid,

kwaliteitscultuur

en het aanbod van ons onderwijsproces.

Een veilig klimaat is nodig om tot leren te kunnen komen. Ook binnen het team is het van essentieel belang dat de cultuur binnen het team goed is. En dat is zo! Dat maakt ook dat we ons onderwijsaanbod anders inrichten en bewust kiezen voor het onderwijsconcept van De Noordwijkse Methode.

Terug naar boven