kbs De Viersprong

Lijsterbesstraat 2 6602 GM Wijchen

  • Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar het gaat erom 'hoe je intelligent bent'.
  • Je kunt je pas ontwikkelen, als je jezelf veilig voelt en je mag zijn wie je bent. We trainen wekelijks sociale vaardigheden.
  • Ook het vak 'techniek en scheikunde' krijgen alle kinderen in de vak-ateliers.
  • De kinderen verzamelen alles in de ateliermap. Fijn als ouders met enige regelmaat komen kijken in de map.

Het team

Toelichting van de school

De Viersprong werkt met een jong, ambitieus, professioneel team van leerkrachten. 

We werken samen met:

*Vrijwilligers, die op basis van hun talenten met leerlingen werken. Deze zetten we vooral in tijdens onze keuze-ateliers.

*LIO stagiaires van de PABO en de ALPO.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De Viersprong maakt onderdeel uit van de stichting Kans en Kleur.Kans en Kleur heeft zich verbonden aan de vervangerspool CPV Ingenium. Bij ziekte en verlof aanvragen wordt in de regel vanuit de vervangerspool personeel aangeleverd.Wij maken gebruik van de vervangerspool.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De kinderen volgen een ochtendprogramma in een vaste basisgroep. Tijdens dit ochtendprogramma werken de kinderen aan het leren van de bouwstenen die je overal voor nodig hebt. Hieronder verstaan wij:

*rekenen

*taal,

*Engels vanaf groep 1 en

*persoonlijke en sociale vaardighedenles 

ICT, Sport en beweging, zijn door het hele programma verweven.

Op dinsdagmiddag en op donderdagmiddag geven wij de vakateliers. Wij onderscheiden de volgende vakateliers:

* Wereldoriëntatie      

Geschiedenis,Aardrijkskunde, Actualiteiten, Wereldgodsdiensten

*Natuur en techniekBiologie, Natuurkunde, Scheikunde, Constructie,ICT

*Expressie   

Muziek, Theater, Kunst enkunstgeschiedenis

*Vreemde talen

*Koken

*Sport

Onze docenten werken vanuit hun eigen talent als vakdocent in de middagen (dinsdagmiddag, donderdagmiddag en vrijdagmiddag)

Op woensdagmiddag organiseren wij voor de drie groepen 1-2 keuze-ateliers.

Op vrijdagmiddag organiseren wij voor de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 keuze-ateliers.

Kinderen werken tijdens deze keuze-ateliers vier weken aan hetzelfde atelier. Denk aan sport, koken, handenarbeid, taal, natuur, sociale vorming, kunst, muziek e.d. 

Zo laten kinderen hun talenten schitteren, zodat zij van daaruit een bijdrage kunnen leveren aan de wereld om hen heen. 

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

We werken thematisch en spelenderwijs aan ontwikkeling. Een rijke leeromgeving waarin kleuters zich sociaal en cognitief kunnen ontwikkelen. De leerkracht heeft vooral een coachende en observerende rol. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Dagelijks plannen wij 5 lesgebonden lesuren in. In totaal kunnen leerlingen 20 lesgebonden uren per week volgen. Op basis van de analyse leerkrachten zal de ene leerling meer tijd aan de basisvakken moeten besteden. Binnen de zelfstandige werktaken creëren we extra tijd voor een passend onderwijsaanbod. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In principe kan onze school alle leerlingen zonder toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijspassend onderwijs geven.

In geval van leerlingen met speciale onderwijsbehoeften gaan wij samen met ouders en het onderwijszorgcentrum van Kans & Kleur na wat de beste passende onderwijsplek is voor deze leerling op één van de basisscholen van Kans & Kleur.

Soms is dat niet de school die het dichtst bij huis staat. Maar er is altijd een passende plek op één van onze scholen.

Op De Viersprong bewaken we het totaal aantal zorgleerlingen per groep, waardoor we de gewenste onderwijskwaliteit aan alle leerlingen kunnen bieden die wij nodig achten. 

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Binnen het gebouw werken we samen met de voor- en vroegschoolse educatie en peuterspeelzaal van De Eerste Stap. Wij hanteren binnen de school dezelfde pedagogische lijn, middels de methodiek van 'Fides'. 

Een groot deel van de kinderen komt van de dagopvang van de 't Laantje, ook vanuit De Eerste Stap. Een ander deel van de kinderen komt van Kinderdagpaleis Wijchen, gastouders en soms hebben kinderen geen enkele opvang genoten voor het 4e levensjaar van de kinderen. 

In het schooljaar 2021-2022 onderzoeken we als school of en waarom we ons zouden willen door ontwikkelen tot een IKC of LOC.

Terug naar boven