Paulusschool v BSO

Roerdompstraat 76 6601 DL Wijchen

  • Samen zijn wij de Paulusschool
  • Ook met behulp van directe bronnen
  • Vieringen zijn voor ons belangrijk
  • In onze lessen en de activiteiten van de Brede School
  • Beweging en sportiviteit

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Paulusschool presteert boven het landelijk gemiddelde volgens de inspectienorm op de eindtoets 2020-2021.

Dit is met name te danken aan de goede werkhouding van de kinderen, met een sterke motivatie, betrokkenheid en zich verantwoordelijk voelen voor het eigen leren.

Het team en de kinderen werken planmatig en doelgericht om ook in de komende jaren een goed resultaat op de eindtoets te behalen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor belangrijk omdat ze informatie geven over de ontwikkeling van de kinderen en de groepen als geheel.
Ze geven ook aan of de doelstellingen die we ons gesteld hebben gehaald zijn.
In februari analyseren de leerkrachten en het zorgteam de resultaten en trekken daar conclusies uit.
Verbeterplannen (individueel of voor de hele groep) worden dan eventueel gemaakt en in gang gezet.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Uit de feedback die we als school krijgen over de resultaten van onze leerlingen blijkt dat we realistische schooladviezen afgeven.
Deze adviezen komen tot stand na zorgvuldig overleg met de leerkrachten van groep 6, 7 en 8, Interne Begeleider, directeur, kinderen en ouders. We bestuderen elk jaar de terugkoppelingsgegevens van het vervolgonderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

We vergelijken de beoordelingen uit  het inspectierapport (2013) met de huidige situatie.

1. Kwaliteitsaspect 1 Opbrengsten       
De tussen -en eindopbrengsten zijn de afgelopen 2 jaar boven het landelijk gemiddelde.

2. Kwaliteitsaspect 2 Leerstofaanbod       
Voor leersterke kinderen wordt dit jaar de rekenmethode compact gemaakt en verrijkt.

3. Kwaliteitsaspect 5 Didactisch handelen       
De actieve rol van de kinderen is speerpunt in het huidige jaarplan (Zelfverantwoordelijk leren)

4. Kwaliteitsaspect 6 Afstemming   
We streven naar een groepsplan dat dynamisch is. Dus regelmatig aangepast wordt naar aanleiding van de toetsen en observaties

5. Kwaliteitsaspect 8 Zorg   
Interne begeleider en directeur vormen het zorgteam en komen wekelijks bij elkaar en bewaken de zorg. Daarnaast is er maandelijks zorgteamoverleg.

6. Kwaliteitsaspect 9 Kwaliteitszorg  
Naast de groepsbezoeken van de IB-er en de directeur is er een proces van intervisie gestart. Leerkrachten gaan bij elkaar in de groep     kijken en geven gerichte feedback.

Terug naar boven