Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw

Vogelzwin 23 1771 JG Wieringerwerf

  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw
  • Schoolfoto van Openbare Jenaplanschool de Zilvermeeuw

Het team

Toelichting van de school

De Zilvermeeuw heeft vier groepen, deze zijn als volgt ingedeeld:

Onderbouw - groep 1/2 - Vera (maandag t/m vrijdag)

Middenbouw - groep 3/4 - Anne (maandag t/m donderdag) en Koos (vrijdag)

Tussenbouw - groep 5/6 - Djoeke (maandag t/m woensdag en vrijdag) en Koos (donderdag)

Bovenbouw - groep 7/8 - Lena (maandag t/m vrijdag)

Amber is onze onderwijsassistent, zij begeleidt kinderen uit alle groepen (maandag t/m vrijdag)

Marjo is onze interne begeleider. (woensdag)

Colinda is onze administratief medewerker (maandag - om de week)

Co is onze conciërge (donderdag)

Bastienne is onze directeur (maandag t/m vrijdag)

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht wordt in eerste instantie alles in het werk gesteld om dit intern op te lossen. Wanneer dit niet mogelijk is maken we gebruik van de invalpool van Stichting Surplus. Wij vinden dat dit altijd mensen met een onderwijsbevoegdheid moeten zijn. Helaas is het soms moeilijk om voor invalwerk aan onderwijzend personeel te komen en zijn wij genoodzaakt andere maatregelen te nemen. Op dit moment is er schaarste op personeelsgebied. De cijfers wijzen uit dat het steeds moeilijker is om voldoende onderwijzend personeel beschikbaar te hebben. Uiteraard wordt u altijd geïnformeerd over de gang van zaken als een leerkracht niet aanwezig kan zijn. Elke leerkracht heeft naast de onderwijstijd ook andere taken voor de eigen groep en voor de school in het algemeen. Bij kortdurende ziekte wordt in eerste instantie de onderwijstijd vervangen en vervallen de bijkomende werkzaamheden van de zieke leerkracht. Eventuele afspraken met ouders zullen dan verzet worden. Bij langdurige ziekte van een leerkracht worden, naast de lesgevende taak, ook de overige taken van de leerkracht door andere leerkrachten overgenomen. Als er door overmacht geen onderwijs gegeven kan worden, krijgt u bericht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Alle kinderen gaan van 8:30 - 14:00 uur naar school. Dit betekent dat zij 25 uur onderwijs per week krijgen.

In de onderbouw worden de verschillende vakgebieden geïntegreerd aangeboden, zo kan één activiteit ontwikkeling binnen meerdere vakgebieden tot stand brengen. 

In de midden-, tussen- en bovenbouw wordt gebruik gemaakt van verschillende methodes:

Rekenen: Wereld in Getallen

Lezen: Veilig Leren Lezen

Spelling: Taal Actief Spelling

Taal: Taal Actief Taal

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL

Schrijven: Pennenstreken

Engels: Stepping Stones

Wereldorëntatie (natuur, techniek, cultuur, geschiedenis en aardrijkskunde) komt terug binnen ons projectonderwijs. Wij maken zelf activiteiten die aansluiten bij de kerndoelen. Het beleidsplan waarin dit is uitgewerkt is goedgekeurd door de Onderwijsinspectie.

Vanaf groep 3 leren de kinderen werken met Chromebooks. In groep 3/4 is dit enkel voor automatiseringsopdrachten en worden de Chromebooks ingezet bij wereldoriëntatie.

Vanaf groep 5 maken de kinderen de verwerking van de rekenen en taal op de Chromebook en wordt deze ook bij andere vaker regelmatiger ingezet.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Zilvermeeuw is een Jenaplanschool. Onze school gaat uit van verschillen. Dit maakt dat we ons onderwijs goed kunnen inrichten naar de onderwijsbehoeften van alle kinderen. Wanneer we op school door observaties zien dat een kind extra ondersteuning nodig heeft, dan gaan we daarover in gesprek met ouders. Wanneer dit gewenst is schakelen we externe experts in voor aanvullende observaties en adviezen. We stellen een groeidocument op met daarin opgenomen welke extra ondersteuning de school kan bieden. Dit groeidocument wordt altijd besproken met ouders en door hen ondertekent voordat deze wordt uitgevoerd. Een aantal keer per jaar zullen het groeidocument deze met elkaar evalueren en nieuwe doelen opstellen.

Een uitgebreid schoolondersteuningsprofiel is opgesteld in samenwerking met POS (Perspectief Op School). Dit document is als download te vinden op onze website: www.ojbszilvermeeuw.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij houden ons tijdens dit schooljaar bezig met het realiseren van een doorgaande lijn voor kinderen van 0-12 jaar. Dit doen we door een intensieve samenwerking met de inpandige kinderopvang, welke wordt aangeboden door Kappio, tot stand te brengen

Terug naar boven