Openbare Basisschool Triangel

Terpstraat 42 1771 AD Wieringerwerf

  • Het aantrekkelijke schoolplein
  • Deels digitaal onderwijs
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool Triangel
  • De gedragsregels hangen duidelijk zichtbaar in de school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In het schooljaar 2017-2018 heeft het school het onderwijs voor groep 8 geïntensiveerd, waardoor de leerlingen meer op maat begeleiding hebben gekregen. De leerlingen scoorden ruim boven het gemiddelde. De leerlingen van onze school scoren allemaal op het niveau dat van hen verwacht mag worden. De meeste van onze oud leerlingen stromen uit van het voortgezet onderwijs op het niveau waarop ze, op ons advies, in de brugklas begonnen zijn. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentijdse resultaten worden gebruikt om te kijken hoe de school zich verhoudt tot de landelijke scores. Het gaat hierbij om de landelijke Cito toetsen. De resultaten kunnen aanleiding geven tot een (tussentijdse) aanpassing in het onderwijs. Dit volgt dan na bespreking van de resultaten door de leerkrachten, IB-er en directie

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school zorgt elk jaar voor een zorgvuldige afweging bij het schooladvies. Daarin wordt meegenomen; de uitslag van de NSCCT (Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test), eventueel de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau), het LVS CITO (leerlingvolgsysteem van alle jaren onderwijs van een leerling) en de observaties van de leerkrachten in de groep. Hierbij wordt gekeken naar taakaanpak, doorzettingsvermogen, omgaan met falen, werkhouding en motivatie.
Al deze factoren maken dat wij een gedegen advies kunnen geven voor het vervolgonderwijs. De leerlingen van onze school stromen het voortgezet onderwijs meestal uit op het niveau van ons advies.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie zegt het volgende over de school:

Directie en team slagen er in om onderwijs te verzorgen dat van voldoende kwaliteit is. Naast een methodisch leerstofaanbod biedt de school ook ruimte aan projecten, gericht op kunst en cultuur. Voor sommige leerstofonderwerpen zoals burgerschap en de sociaal-emotionele ontwikkeling kan de school het aanbod meer doelgericht realiseren. Leraren hebben voldoende zicht op de wijze waarop leerlingen zich ontwikkelen en zij stemmen de lessen af op de verschillende capaciteiten van de leerlingen. Tevens laten leraren tijdens de instructies zien dat zij hun vak verstaan. Leerlingen, leraren en ouders beschouwen de school als veilig en de onderlinge omgang ervaren zij als prettig. De directie heeft voldoende zicht op de onderwijskwaliteit. Dit komt tot uiting in de analyses van de resultaten op groeps- en schoolniveau en dit blijkt tevens uit de doelen die de directie stelt om het onderwijs verder te verbeteren. Afspraken kunnen meer dan nu het geval is, schriftelijk worden vastgelegd.

Terug naar boven