De Tweewegen

Populierenlaan 27 1766 JD Wieringerwaard

  • Schoolfoto van De Tweewegen
  • Schoolfoto van De Tweewegen
  • Schoolfoto van De Tweewegen
  • Schoolfoto van De Tweewegen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

We maken gebruik van IEP toetsen voor lezen, rekenen en taalverzorging. Kinderen ontwikkelen zich iedere dag, en elk kind volgt daarin zijn eigen pad en tempo. Het IEP Leerlingvolgsysteem (LVS) legt de focus op groei, niet op prestatie. En belangrijk: het kind wordt vergeleken met zichzelf. Het gaat immers om de individuele ontwikkeling van ieder kind. Alle toets- en meetinstrumenten van IEP sluiten aan bij de wereld van het kind. Zo motiveren we leerlingen om lekker aan de slag te gaan en, zonder druk, te laten zien wat ze al beheersen. Een LVS laat de leerkracht zien hoe een leerling, of een groep leerlingen, zich ontwikkelt. Heeft uw kind de lesstof goed opgepakt? Is hij of zij gegroeid? Welke lesstof moet de leerkracht de komende periode (extra) aanbieden? Daar geeft het IEP LVS inzicht in.

Het IEP LVS geeft een beeld van de sociale en emotionele vaardigheden en ontwikkeling van de leerling. Belangrijke aspecten die terugkomen in het profiel van de leerling zijn het beeld dat de leerling van zichzelf heeft, de manier waarop de leerling daarmee omgaat en de rol die de leerling aanneemt in sociale situaties. Ook het omgaan met en inleven in de gevoelens van jezelf en de ander wordt in beeld gebracht.

De resultaten van de eindtoetsen zijn op het niveau dat op grond van de leerling populatie in Wieringerwaard, dus op de Tweewegen verwacht mag worden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerresultaten

Meten en vergelijken van leerprestaties is nodig. Het is een middel om per groep en per kind te kijken hoe de ontwikkeling verloopt. De leerkrachten houden de vorderingen van uw kind regelmatig bij. Zij beoordelen het werk. Daarnaast nemen we bij de verschillende vakken toetsen af om te zien in hoeverre de behandelde leerstof is opgenomen. Los hiervan nemen wij op vaste tijdstippen Cito-toetsen, onafhankelijke landelijke toetsen, af. De uitslagen van deze toetsen vergelijken we met de landelijke gemiddelden, zodat we ons een redelijk objectief beeld kunnen vormen van de leerprestaties op onze school. Daarnaast doen we ook observaties met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Hier zijn speciale modellen voor uitgewerkt. Ouders kunnen vanaf groep 3 de ontwikkeling van hun kind in het rapport volgen. Het rapport wordt twee keer per jaar meegegeven. Alle gegevens worden gedurende de ‘schoolloopbaan’ van het kind bewaard. Door dit zogeheten leerlingvolgsysteem kan het kind, maar ook de groep op langere termijn worden gevolgd. De resultaten van de groep worden door de intern begeleider, de leerkracht en in het team besproken. Met deze uitkomsten kunnen we ons onderwijs in beeld brengen en kijken waar het dient te worden bijgesteld.

Op De Tweewegen wordt in groep 1 en 2 ontwikkelingsgericht gewerkt. We bieden ons onderwijs in groep 1 en 2 aan in thema’s. Uitgangspunt is dat ontwikkeling een samenhangend proces is. De motorische-, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling verlopen in samenhang. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen in groep 1-2 via het ontwikkeling volgmodel voor jonge kinderen: KIJK!. Dit is een digitaal kindvolgsysteem waarbij de leerkrachten 3x per jaar een gepland gesprek met ouders heeft n.a.v. het volgmodel. Daarnaast zijn er regelmatig voortgang gesprekken met ouders.      

De komende jaren gaan we het ontwikkelproces van kinderen in een meer kindgerichte vorm zichtbaar maken voor kinderen en ouders. We werken toe naar een kindgericht portfolio. Deze verandering heeft te maken met het verder uitwerken van onze visie de komende schooljaren. Zie ook hoofdstuk over Kwaliteitszorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen en plaatsing in het vervolgonderwijs zijn de afgelopen jaren passend voor de leerlingen gebleken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school is een veilige, kleurrijke gemeenschap, een ontmoetingsplaats waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leven en werken. Zodra je de school binnenstapt is het overal voelbaar: het warme welkom, het gevoel bij de groep te horen en toch je eigen ik te mogen laten zien, jezelf te mogen zijn. De school is de 'wereld' waarin we samen kijken naar behoeften en talenten van kinderen en volwassenen en waarin we met elkaar groeien en ontwikkelen in een veilige, inspirerende leeromgeving.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verbondenheid en Vertrouwen
  • Motivatie en Ontwikkelkracht
  • Plezier en Eigenaarschap

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven