De Tweewegen

Populierenlaan 27 1766 JD Wieringerwaard

  • Schoolfoto van De Tweewegen
  • Schoolfoto van De Tweewegen
  • Schoolfoto van De Tweewegen
  • Schoolfoto van De Tweewegen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het corona virus is er in 2019-2020 landelijk geen eindtoets afgenomen. De schooladviezen voor de middelbare school zijn gegeven op basis van de gegevens van ons eigen leerlingvolgsysteem. 

De resultaten van de eindtoetsen zijn op het niveau dat op grond van de leerling populatie in Wieringerwaard, dus op de Tweewegen verwacht mag worden. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerresultaten

Meten en vergelijken van leerprestaties is nodig. Het is een middel om per groep en per kind te kijken hoe de ontwikkeling verloopt. De leerkrachten houden de vorderingen van uw kind regelmatig bij. Zij beoordelen het werk. Daarnaast nemen we bij de verschillende vakken toetsen af om te zien in hoeverre de behandelde leerstof is opgenomen. Los hiervan nemen wij op vaste tijdstippen Cito-toetsen, onaf- hankelijke landelijke toetsen, af. De uitslagen van deze toetsen vergelijken we met de landelijke gemiddelden, zodat we ons een redelijk objectief beeld kunnen vormen van de leerprestaties op onze school. Daarnaast doen we ook observaties met betrekking tot de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Hier zijn speciale modellen voor uitgewerkt. Ouders kunnen vanaf groep 3 de ontwikkeling van hun kind in het rapport volgen. Het rapport wordt twee keer per jaar meegegeven. Alle gegevens worden gedurende de ‘schoolloopbaan’ van het kind bewaard. Door dit zogeheten leerlingvolgsysteem kan het kind, maar ook de groep op langere termijn worden gevolgd. De resultaten van de groep worden door de intern begeleider, de leerkracht en in het team besproken. Met deze uitkomsten kunnen we ons onderwijs in beeld brengen en kijken waar het dient te worden bijgesteld.

Op De Tweewegen wordt in groep 1 en 2 ontwikkelingsgericht gewerkt. We bieden ons onderwijs in groep 1 en 2 aan in thema’s. Uitgangspunt is dat ontwikkeling een samenhangend proces is. De motorische-, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling verlopen in samenhang. Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen in groep 1-2 via het ontwikkeling volgmodel voor jonge kinderen: KIJK!. Dit is een digitaal kindvolgsysteem waarbij de leerkrachten 3x per jaar een gepland gesprek met ouders heeft n.a.v. het volgmodel. Daarnaast zijn er regelmatig voortgang gesprekken met ouders.      

De komende jaren gaan we het ontwikkelproces van kinderen in een meer kindgerichte vorm zichtbaar maken voor kinderen en ouders. We werken toe naar een kindgericht portfolio. Deze verandering heeft te maken met het verder uitwerken van onze visie de komende schooljaren. Zie ook hoofdstuk over Kwaliteitszorg.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen en plaatsing in het vervolgonderwijs zijn de afgelopen jaren passend voor de leerlingen gebleken.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Minstens één keer in de vier jaar onderzoekt de onderwijsinspectie ieder schoolbestuur in Nederland. Het vierjaarlijks onderzoek is in schooljaar 2019-2020 uitgevoerd bij het bestuur van Stichting Surplus. Hiervoor zijn ook zes scholen bezocht waaronder de Tweewegen. De uitkomst van het bezoek kunt u lezen in de bijlage. Met op bladzijde 15 de beoordeling van de Tweewegen. 

Terug naar boven