De Tweewegen

Populierenlaan 27 1766 JD Wieringerwaard

 • Schoolfoto van De Tweewegen
 • Schoolfoto van De Tweewegen
 • Schoolfoto van De Tweewegen
 • Schoolfoto van De Tweewegen

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als leerkrachten ziek worden of een andere vorm van verlof (moeten) opnemen, proberen we zo veel mogelijk een beroep te doen op dezelfde vertrouwde mensen. In ieder geval proberen we lesuitval te voorkomen.De procedure voor vervanging van de leerkracht  is als volgt geregeld:

Bij ziektemelding werken we volgens een Protocol: Vervanging bij ziekte;

 1. Bij een ziekmelding neemt de directeur contact op met de coördinator vervangingspool.
 2. Als er geen vervangers in de pool beschikbaar zijn, dan probeert men andere vervangers te benaderen of eigen vervangers (eigen parttimers of van een andere school).
 3. Als er geen vervanging geregeld kan worden, dienen andere mogelijkheden overwogen te worden:
 4. verschuiving – als er wel onderbouwvervanging is, intern wisselen;
 5. ruilen , ib-uren ruilen indien mogelijk, niet laten vervallen;
 6. verdelen – de groep verdelen over andere groepen (maximaal voor een dag en alleen als het redelijkerwijs mogelijk is).
 7. Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan moeten de kinderen thuis blijven, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, met de volgende afspraken:
 8. gebruikmaken van de KWIEB in combinatie met de telefoon  om in geval van nood ouders snel te kunnen informeren 
 9. in principe niet de eerste dag;
 10. daar alleen in het uiterste geval toe over gaan;
 11. voor leerlingen die thuis geen opvang hebben binnen de school de opvang regelen;
 12. ouders schriftelijk op de hoogte stellen;
 13. de directeur dient in principe niet voor vervanging beschikbaar te zijn in zijn ambulante tijd, tenzij er verschuiving van die tijd mogelijk is en geplande werkzaamheden die verschuiving toestaan.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Het onderwijsaanbod in de groepen 1 en 2.        

Op De Tweewegen wordt in groep 1 en 2 ontwikkelingsgericht gewerkt. We bieden ons onderwijs in groep 1 en 2 aan in thema’s. Hierin staat veelal het spel centraal want jonge kinderen ontwikkelen zich spelenderwijs. Door spel leren zij de wereld om hen heen beter te begrijpen. Ze leren door te ontdekken, oefenen en imiteren. Uitgangspunt is dat ontwikkeling een samenhangend proces is. De motorische-, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling verlopen in samenhang. Thema’s geven betekenis en structuur, en maken het mogelijk om in samenhang de wereld te verkennen.

In groep 1-2 worden voorbereidende activiteiten gedaan met het leeskastje en daarnaast voor groep 2 als bron de methode “Veilig Leren Lezen” en gebruiken we de map Fonemisch Bewustzijn. 

In de kleutergroepen werken we met dagelijkse observaties en met hulp van een leerlingvolgsysteem KIJK volgen we de ontwikkeling van jonge kinderen. We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften door een weloverwogen aanbod van activiteiten. We hebben een beredeneerd aanbod van rekenactiviteiten, waarbij we als bronnenboek de methode “Met Sprongen vooruit” hanteren. Ook gebruiken we “Alles Telt” en TAL. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Aan het begin van het schooljaar 2022/2023 zullen wij een vernieuwd schoolondersteuningsprofiel op de site plaatsen

Onze school biedt in principe onderwijs aan alle kinderen want ieder kind is uniek een heeft zijn/haar eigen "aardigheden".

Wij hebben in de school deskundigheid op het gebied van:

 • meerkunners begeleiding via eigen orthopedagoog op basis van contacturen.
 • rekenen via een rekenspecialist  binnen het team.
 • autistisch spectrum;
 • sociaal-emotionele begeleiding i.o.m. wijkteam medewerker op een vaste dag in de school aanwezig.

Stichting Surplus, dus ook De Tweewegen, is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland.

Bezoekadres:Drs. F. Bijlweg 8 A1784 MC  Den Helder                                                                                                               Postadres:Postbus 11201810 KC  Alkmaar                                                                                                                                        Telefoon: 06 52 347 163                                                                                                                                                                          E-mail: secretariaat@swvkopvannoordholland.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen de scholengroep wordt gewerkt aan een eigen expertise team zo dat er meer inclusief onderwijs mogelijk gemaakt kan worden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De samenwerking tussen De Tweewegen en Kappio Kinderopvang zal de komende jaren geïntensiveerd worden.

Terug naar boven