Basisschool Widerode

Marjoleinlaan 41 7641 EN Wierden

 • School omgeving met veel groen
 • Meesters in onderwijs
 • Onderzoekend leren
 • Schoolfoto van Basisschool Widerode
 • Lezen is belangrijk

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Binnen obs Widerode kiezen we ervoor om alle kinderen, ongeacht hun leervermogen, deel te laten nemen aan de eindtoets voor groep 8. Hierdoor kan een gemiddelde eindscore anders weergegeven zijn dan de bedoeling is. Vanaf 2017 hanteren wij hiervoor de IEP-Eindtoets van Bureau ICE. Deze verplichte toets meet de prestaties van ieder kind in taal, begrijpend lezen en rekenen. Met 83,6 als schoolscore zitten we in 2021 ruim boven het landelijk gemiddelde van 79,7. 

Het schooladvies dat de leerlingen in groep 8 krijgen, is afgestemd en besproken met ouders en kinderen en gebaseerd op gegevens uit het leerlingvolgsysteem. Ook worden de inzet, werkhouding en karakter van de leerlingen meegenomen in het advies aan het voortgezet onderwijs. Na de IEP-Eindtoets kan een schooladvies worden heroverwogen, als de leerling een significant hogere eindscore heeft behaald ten opzichte van het uitgebrachte schooladvies. 

Vanaf juni zijn alle leerlingen definitief geplaatst in het voortgezet onderwijs. Er vindt een warme overdracht plaats tussen onze school en het voortgezet onderwijs. Laatstgenoemde communiceert met ouders de definitieve plaatsing op de school van het voortgezet onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Ieder schooljaar worden de resultaten van uw kind gemeten door middel van methodegebonden toetsen. Naast de methodegebonden toetsen meten we twee keer per jaar de resultaten door middel van een landelijk meetinstrument: CITO. Dit betreft de onderdelen begrijpend lezen, rekenen, spelling en technisch lezen. In de groepen 7 en 8 komen daar ook nog studievaardigheden en werkwoordspelling bij. Aan de hand van al deze toetsen deelt de leerkracht een kind in op instructie afhankelijk (*), instructie gevoelig (**), of instructie onafhankelijk (***). Uiteraard kan dit per vak verschillen. Ook is het mogelijk dat een leerkracht een kind tussentijds verplaatst naar een andere instructiegroep, als dit nodig mocht zijn.

Wij stellen onze ambities op basis van onze leerlingenpopulatie, hierbij spelen de schoolweging en het spreidingsgetal een rol. Wij hebben de ambitie om ten minste de signaleringsdoelen te behalen, die passen bij onze schoolweging en ons spreidingsgetal. Dit betekent dat van onze eind groep 8 leerlingen minimaal 85% de 1F doelen behalen en 49% de 2F/1S doelen behalen voor de vakken lezen, taal en rekenen. 


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Protocol (beknopt) overgang PO naar VO.       

 • Groep 7: indicatie voor ouders over de te verwachten uitstroom. Hierbij wordt er niet alleen gekeken, naar de cognitieve prestaties maar ook naar bijvoorbeeld: inzet, motivatie en zelfstandigheid.
 • Groep 8: 2e schoolweek oudervoorlichting over “de route naar het v.o.”
 • Medio november voorlopig advies.
 • Medio januari groepscontactavond voor ouders.
 • In januari en februari maken de leerlingen de toetsen van CITO M8.
 • Medio februari zijn de “definitief adviesgesprekken”. De leerkracht groep 8 geeft het leidende schooladvies. Vooraf wordt dit besproken met de ib'er en de directeur.
 • Klachten: We nemen ouders vanaf groep 7 mee in de advisering. Er zijn zelden problemen over het advies. Ouders kunnen bij problemen terecht bij de directeur. In specifieke gevallen vragen we het v.o. om met ons mee te kijken.
 • Voor 1 maart ontvangt ouders het definitieve advies.
 • Op schoolniveau bespreken we de IEP-Eindtoets met het team.
 • In januari evalueren we de schooladviezen van de afgelopen 3 jaar.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is geen eindoordeel gegevens over de school, omdat de Widerode recent niet uitgebreid is onderzocht.

Op dinsdag 12 januari 2021 heeft de inspectie een themaonderzoek “Kwaliteitsverbetering en de leerlingenpopulatie" uitgevoerd. De inspectie heeft in dit onderzoek aangegeven dat de opbrengsten in orde waren en dat de kwaliteitsverbeteringen goed aansluiten bij de populatie van de Widerode. Tot slot merkte de inspectie op dat de onderzoekende houding in de "genen" van het team zitten.

Terug naar boven