Basisschool Widerode

Marjoleinlaan 41 7641 EN Wierden

 • School omgeving met veel groen
 • Meesters in onderwijs
 • Onderzoekend leren
 • Schoolfoto van Basisschool Widerode
 • Lezen is belangrijk

Het team

Toelichting van de school

Op de Widerode werken 6 mannelijke leerkrachten op school. Dat betekent dat van de 10 groepen er 5 door een man worden bezet. Dat is een unieke situatie in onderwijsland als je bedenkt dat in Nederland 1 op de 6 scholen geen man heeft. Mannen zijn zeker niet beter dan vrouwen, maar een juiste mix tussen mannen en vrouwen zorgt voor een fijne en prettige sfeer op de school. Het zorgt er ook voor de we van elkaar leren en elkaar aanvullen, als dat nodig is. 

De gemiddelde leeftijd van het personeel is relatief laag. Daarnaast is de Widerode is een opleidingsschool. Dat betekent dat wij studenten, samen met de Pabo, opleiden voor het beroep van leraar. 

Dit doen we uit maatschappelijke betrokkenheid. Hoe mooi is het om jonge mensen op te leiden voor het beroep van leraar, maar dat doen wij ook om kennis te maken met de nieuwe inzichten die studenten op de Pabo's leren. 

Het hebben van studenten houdt ons scherp en zorgt voor een dynamische sfeer op onze school

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte, zwangerschap, e.d. hebben leerkrachten recht op verlof. In eerste instantie zullen we altijd proberen de vervanging intern op te lossen. Binnen onze stichting hebben wij een vervangingspool, waarin we een aanvraag voor vervanging kunnen doen. Helaas is, door een tekort aan leerkrachten, het niet altijd mogelijk om vervanging te vinden op het juiste moment. Mochten we geen vervanging kunnen krijgen, dan proberen wij intern opvang voor de kinderen te regelen. Gaat het verlof langer duren dan kan het zijn dat we kinderen naar huis moeten sturen. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen en overige functies schooljaar 2021-2022

Groep 0/1: Margriet Luttikhuis (maandag t/m woensdag) en Lotte Beunk (vrijdagmorgen)

Groep 2: Monique Vrielink (maandag t/m woensdag) en Sonja Zengerink (donderdag en vrijdag)

Groep 3: Rik Wiegink (maandag t/m vrijdag) en Lieke Smit (maandag t/m vrijdag)

Groep 4: Lieke Venema

Groep 5: Manon van de Berg (maandag t/m woensdag) en Juf Elles / Juf Anna (LIO-leerkracht) (donderdag en vrijdag)

Groep 6: Mike van Dorp 

Groep 7a: Ruud Gerritsen

Groep 7b: Marco Collet (maandag en dinsdag), Simone Leerkes (woensdag t/m vrijdag)

Groep 8: Marjan Tesink (maandag en dinsdag), Peter Bolink (woensdag t/m vrijdag),

Directeur: Peter Baars

Intern begeleider: Hin Fan Mok

Onderbouwcoördinator: Femke Tinselboer

Bovenbouwcoördinator: Marjan Tesink

Bewegend leren: Mike van Dorp

Muziek: Ruud Gerritsen 

Projectgroep: Berdien van der Werf, Elles Krakers

Organisatie en ICT: Peter Bolink

Schoolopleider: Berdien van der Werf

Financieel medewerker/conciërge: Jan Vente

Conciërge: Hans Bruins

Stagiair(e)s

Een bijzondere stage is die van de Leraar in Opleiding (LIO). In de laatste fase van de opleiding tot groepsleerkracht, neemt deze student een aantal dagen per week, de taken van de vaste groepsleerkracht over. De groepsleerkracht behoudt als mentor de eindverantwoordelijkheid over de leerlingen. Naast stagiair(e)s van de Pabo zijn er ook stagiair(e)s van de opleiding tot onderwijsassistent, die op onze school praktijkervaring opdoen. 

HVO en GVO

In de groepen 7 en 8 wordt er gelegenheid gegeven tot het volgen van godsdienstig, dan wel levensbeschouwelijk onderwijs. De kinderen kunnen hier van tevoren (in samenspraak met hun ouders) zelf een keus in maken. Hierdoor kan kennis van verschillende geloofsovertuigingen opgedaan worden, of aandacht zijn voor burgerschapsvorming.

Projectgroep

Onze school kent een projectgroep die geleid wordt specialisten in ons team. De projectgroep is voor kinderen die extra uitdaging en verdieping nodig hebben naast extra uitdaging in hun groep. 

Klusgroep

Voor kinderen die leren erg moeilijk vinden en die min of meer aan hun plafond zitten van hun kunnen, hebben wij de klusgroep. Da nadruk in de klusgroep ligt op praktische zaken en creativiteit.  In de klusgroep krijgen deze kinderen extra aandacht door middel van bijvoorbeeld huishoudelijke taken. Te denken valt aan conciërgeachtige taken, maar ook creatieve taken vallen hieronder.

Informatieavonden

Helemaal in het begin van het schooljaar zijn de informatieavonden. Hier vertelt de groepsleerkracht aan ouders wat zij en de kinderen kunnen verwachten in het komende jaar

Nieuwsbrief

Ongeveer om de twee weken wordt het “Widerode Nieuws” uitgebracht. Hierin staat allerlei actuele informatie over de meest uiteenlopende zaken. In principe krijgt u dit per mail, maar mocht u het liever “op papier” hebben, kan dat natuurlijk ook. Ook staat alles op www.widerode.nl.

Kennismakingsgesprekken

In oktober kunt u worden uitgenodigd voor een 15-minutengesprek met de leerkracht(en) van uw kind. Het doel hiervan is tweeledig:

 • U kunt ons heel veel informatie geven over uw kind a.d.h.v. een al van te voren door u ingevulde vragenlijst.
 • Wij kunnen, na de eerste 6 weken, al iets meer vertellen over hoe het gaat met uw kind in de groep op sociaal en cognitief gebied.  

15-minutengesprekken met ouder(s) en kind

In november, februari en juni zijn in de kalender 15-minutengesprekken gepland. Vanwege de hierboven genoemde oudergesprekken en het al eerder ingevoerde Parnassys Ouderportaal (waardoor uzelf kunt beschikken over alle rapport- en Citogegevens), zullen de gesprekken met de ouders(s) en het kind worden gevoerd, waarbij het sociaal-emotioneel en cognitief functioneren van het kind centraal staan. Bij gescheiden ouders worden inprincipe geen dubbele gesprekken gepland tenzij dit in het belang van het kind beter is.  

Inloopochtenden

Vier keer in het jaar is er een inloopochtend gepland. U bent dan welkom van 08.00 tot 08.30 uur om samen met uw kind naar gemaakt werk te kijken.

Meekijkochtenden

In maart is er een hele week gereserveerd waarin ouders/grootouders kunnen meekijken in de groep van hun kind. U kunt dan een (deel van de) ochtend live aanwezig zijn bij de lessen. Het ene jaar nodigen wij hiervoor de ouders uit, het andere jaar de grootouders

Studiedagen

Ook dit jaar staan er weer een aantal studiedagen gepland. Deze staan gepland op de volgende data: woensdag 22 september 2021, maandag 1 november 2021, woensdag 9 februari 2022, woensdag 9 maart 2022 en woensdag 22 juni 2022.

Schoolkalender

Ieder jaar stellen we een schoolkalender samen. Hierop staan alle activiteiten, vakanties, etc. vermeld. Deze kalender wordt al voor de zomervakantie uitgereikt aan het oudste kind van het gezin.

Open dag

Elk jaar in januari organiseert onze school een open dag voor nieuwe ouders, om u in de gelegenheid te stellen een kijkje te nemen binnen de normaal functionerende school. U hebt dan al via de gemeente bericht gekregen op welk tijdstip en waar u uw kind kunt aanmelden. Nadat u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. In deze brief/mail staat vermeld wanneer uw kind bij ons op school kan beginnen, wanneer de desbetreffende leerkracht contact met u opneemt en hoe we uw kind de gelegenheid geven om alvast aan school te wennen. Zodra het kind op school komt, volgt hij/zij het programma gedurende de complete schoolweek. In overleg tussen de ouders en de directie kan er afgesproken worden dat het kind in het begin wat korter naar school gaat, bijv. alleen gedurende de ochtenden.

Aanmelden en inschrijven nieuwe leerlingen

U kunt uw kind aanmelden op onze school door een afspraak te maken met onze directeur Peter Baars. Deze afspraak kunt u per e-mail maken (p.baars@varietas.nl), of telefonisch (0546-572642). Onze directeur vindt het belangrijk om alle ouders en hun kind(eren) persoonlijk te ontmoeten. Tijdens het gesprek met de directeur krijgt u informatie, kunt u vragen stellen, krijgt u een rondleiding door de school en kan uw kind worden ingeschreven.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De coördinatie van de ondersteuning is in handen van de intern begeleider. Deze vervult een specifieke rol met bijbehorende taken, waaronder het maken van het zorgplan en heeft een aantal, vooral onderwijskundige verantwoordelijkheden. De intern begeleider is betrokken bij veel processen rondom kinderen in de school en heeft veel contacten met de leerkrachten, waarbij hulp geboden wordt bij het uitvoeren van zorgactiviteiten. Daarnaast worden externe contacten onderhouden met o.a. zorginstellingen, samenwerkingsverbanden en het speciaal onderwijs.

NPO gelden

Dit jaar heeft het ministerie van onderwijs voor elke leerling in het basisonderwijs 740 euro beschikbaar gesteld. Na analyse hebben we geconstateerd dat de volgende groepen kinderen het minst hebben geprofiteerd van het thuisonderwijs in coronatijd:

 • leerling uit de huidige groep 3 hebben als kleuters 2 keer in een lockdown gezeten. Daarom hebben we een extra leerkracht aan groep 3 gekoppeld
 • NT2 kinderen, zij krijgen dit jaar extra taal ondersteuning
 • leerlingen met een lager uitstroomprofiel, zij krijgen RT en voor hen richten we een speciale klusklas op om hun competentiegevoel te vergrootten
 • bewegend leren en muziek onderwijs is in coronatijd ernstig te kort geschoten, dit gaan we compenseren door voor beide vakgebieden een vakleerkracht aan te stellen 

Daarnaast we we schoolbreed rekenonderwijs een impuls geven door de cursus met sprongen vooruit te volgen

De ICT-coördinator heeft ook contact met externen en behoudt het overzicht over inzet van software. Frequent overleg met de directie om het beleid op ICT- en onderwijsgebied verder te ontwikkelen en planmatig in te zetten is uiteraard ook van wezenlijk belang.

We kunnen daarnaast gebruik maken van een orthopedagoog, deze  is in dienst van het Samenwerkingsverband en is voor onze school beschikbaar. Zij heeft o.a. zitting in het SOT en is beschikbaar voor diagnostische- en intelligentie onderzoeken, waaronder de WISC. Onze intern begeleider is ook gedragsspecialist.

We hebben een projectgroep. Hierin zitten kinderen die meer uitdaging nodig hebben, dan het uitgebreide onderwijsaanbod van de groep. Bij de leerkrachten van de projectgroep hebben ook veel expertise op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid.

In de klusklas krijgen kinderen die qua leren aan hun plafond zitten extra aandacht. In de klusklas is vooral aandacht voor het verstevigen van het zelfbeeld. Dat proberen wij te realiseren door deze kinderen vooral praktische en creatieve taken te laten doen.

We hebben ook een reken-, taal- en leesspecialist die elk op hun eigen vakgebied initiatieven ontwikkelen om ons onderwijs op een nog hoger peil te krijgen.

GGD Twente Jeugdgezondheid    

Gezond opgroeien en een goede ontwikkeling zijn van groot belang voor kinderen. De Jeugdgezondheid van GGD Twente helpt hier graag bij.  

Het team Jeugdgezondheid

Aan elke school is een vast team van de Jeugdgezondheid verbonden, bestaand uit een doktersassistente, jeugdverpleegkundige en jeugdarts.  

Gezondheidscheck op school

In groep 7 wordt aandacht besteed aan de groei en ontwikkeling van een kind. Kinderen hoeven zich tijdens deze gezondheidscheck niet uit te kleden. Deze check wordt uitgevoerd door de GGD en vindt plaats op school, in de vertrouwde omgeving van het kind. Als ouder hoeft u hier niet bij aanwezig te zijn. Ouders en school vullen een vragenlijst in. Dit geeft een goed beeld.

Extra aandacht en ondersteuning

Sommige kinderen hebben meer tijd en aandacht nodig. Deze kinderen krijgen dan een extra onderzoek. Ouders zijn hierbij van harte welkom. Daarnaast is er de mogelijkheid voor advies op maat, een telefonisch consult of een bezoek aan huis. Dit kan gaan over de ontwikkeling, het gedrag of de opvoeding van het kind.  

Samenwerking tussen school en GGD

De samenwerking met school is heel belangrijk en waardevol. Er is daarom regelmatig contact met school en wordt er deelgenomen aan zorgoverleggen.   

Inentingen

Alle kinderen ontvangen rond de leeftijd van 9 jaar een uitnodiging voor twee prikken. Een prik tegen difterie, tetanus, polio (de DTP-prik) en een prik tegen bof, mazelen en rodehond (BMR-prik). Daarnaast ontvangen alle 12-jarige meisjes twee keer een uitnodiging voor de HPV-prik. Deze inentingen zorgen voor bescherming tegen baarmoederhalskanker.

Meer informatie over inentingen: www.ggdtwente.nl/home/kinderen/vaccinaties. Voor meer algemene informatie over de Jeugdgezondheidszorg: www.ggdtwente.nl

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven