De Morgenster

Kruizemunthof 10 7641 EX Wierden

  • Een verkeersveilige "zoen en zoef zone", speel- en sportplek naast onze school.
  • Een apart, veilig en ruim speelplein voor de kleuters, volop ruimte om te spelen en te ontdekken.
  • We werken met aparte pauzes voor bovenbouw en onderbouw. Dat is fijn, want zo hebben we lekker de ruimte om met materialen te spelen.
  • Het voetpad naast de school richting de kleuteringang.
  • Kortom, volop ruimte en groen rondom onze school.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Als Morgenster werken we opbrengstgericht, d.w.z. bewust, cyclisch en systematisch werken met als doel de grootst mogelijke opbrengst. Onder deze opbrengsten vallen leerprestaties, sociaal-emotionele resultaten en de tevredenheid en welbevinden van onze leerlingen en ouders.  Alle leerlingen van groep acht zijn in principe verplicht om een eindtoets te maken

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Uitslagen van toetsen gebruiken we om leerlingen te volgen in hun ontwikkeling. Op basis van analyse bepalen we het onderwijsaanbod, plannen en structureren we ons handelen voor de komende periode. Leerkrachten monitoren ook tussentijds of leerlingen op de juiste weg zijn om doelen te behalen. Deze tussenresultaten worden met de kinderen besproken door kinderen tijdens de les bewust te maken van doelen. Door inzicht te geven in behaalde doelen zijn leerlingen mede eigenaar van hun eigen onderwijsproces.  In kindgesprekken en tijdens groepsbesprekingen vindt reflectie plaats op de behaalde doelen.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Schooladvies geven we op grond van de resultaten van het IEP leerlingvolgsysteem in combinatie met de gegevens van de eindtoets van IEP.  Dit als second opinion naast het leerkrachtadvies, want een kind is meer dan taal en rekenen. Sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en het creatieve vermogen nemen we ook mee als belangrijke pijlers.

Procedure schooladvies:

Groep 7: Begin juni vindt er een vrijwillige voorlichtingsavond plaats in groep 7 over het VO.  (In dezelfde week voorafgaand aan deze avond ook aan de kinderen van groep 7) Na de toetsweek in juni volgt er een voorlopig schooladvies(dakpanadvies). Tijdens de laatste vrijwillige contactgesprekken in juni kunnen ouders van de mogelijkheid gebruik maken om de leerkracht hierover te spreken.    

Groep 8: Begin september - informatieavond groep 8

Begin oktober - informatieavond VO (facultatief) 

Week voor de herfstvakantie - afname IEP moment 1 

Na de herfstvakantie - ouder/kindgesprekken over dakpanadvies. Resultaten IEP moment 1 zijn dan bekend. Ouders en leerlingen kunnen zich dan alvast oriënteren op het voortgezet onderwijs.  

Februari - afname doorstroomtoets 

Begin maart - resultaten doorstroomtoets bekend --> formuleren van definitieve schooladvies waarna er ouder/kindgesprekken worden gepland om dit advies te communiceren.

 Eind maart worden de definitieve aanmeldformulieren ingevuld, ondertekend en opgestuurd.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Morgenster streven we ernaar dat elk kind mag stralen. Samen met de ouders als deskundigen van hun kind, ontdekken we gaandeweg steeds meer talenten van kinderen.  Door het scheppen van een veilige en uitdagende leeromgeving leren kinderen hun talenten te ontwikkelen en hierdoor vormen kinderen een positief zelfbeeld. 

Als team vinden we het onderling vertrouwen binnen en buiten de groepen heel waardevol. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust, het respectvol met elkaar omgaan, voor veiligheid en een prettig schoolklimaat. We vinden het belangrijk dat  leerlingen, ouders en leerkrachten zich gezien en gewaardeerd voelen. Wij dragen deze visie dan ook uit in alle facetten van ons onderwijs en in de praktijk van alledag.  
 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • vertrouwen
  • veiligheid
  • respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven