De Morgenster

Kruizemunthof 10 7641 EX Wierden

 • Een verkeersveilige "zoen en zoef zone", speel- en sportplek naast onze school.
 • Een apart, veilig en ruim speelplein voor de kleuters, volop ruimte om te spelen en te ontdekken.
 • We werken met aparte pauzes voor bovenbouw en onderbouw. Dat is fijn, want zo hebben we lekker de ruimte om met materialen te spelen.
 • Het voetpad naast de school richting de kleuteringang.
 • Kortom, volop ruimte en groen rondom onze school.

Het team

Toelichting van de school

"Waar ieder kind mag stralen" is waar wij als Morgenster voor staan. Stralen doe je ook als leerkracht wanneer je datgene doet waar je goed in bent.  Een aantal leerkrachten heeft zich gespecialiseerd in de volgende gebieden: 

 • groep 1-2 leerlingenzorg 
 • groep 3 - 8 leerlingenzorg
 • meergetalenteerdheid 
 • Rots en Water 
 • ICT 
 • Kanjertraining 
 • Coördinator ICC (cultuur)
 • Rekenspecialist 
 • Reken coördinator
 • Specialist begrijpend lezen
 • Motorisch remedial teacher
 • Drama en muziek

Door de inzet van deze specialismen kunnen we nog beter aan de onderwijsbehoefte van onze leerlingen tegemoet komen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Als vereniging Verion zijn we aangesloten bij het Onderwijsbureau Twente(ObT). Zij beschikken over een invalpoule waaruit we kunnen putten bij ziekte. Deze leerkrachten zijn niet in dienst van de vereniging, maar wel bekend binnen Verion en het ObT. 

Daarnaast hebben we een bovenschoolse A-poule met leerkrachten die we intern kunnen inzetten. De leerkrachten in de A-poule hebben een vaste stamschool binnen Verion, maar zijn boventallig zodat ze bij ziekte kunnen worden ingezet als vervanging.

Bij een vervangingsverzoek wordt daarom eerst een beroep gedaan op de A-poule van onze eigen vereniging. Wanneer de leerkrachten uit deze A-poule niet beschikbaar zijn, wordt er een beroep gedaan op de invalpoule van het ObT.

We doen als Morgenster ons uiterste best om geen groepen naar huis te hoeven sturen, maar dit zou in de toekomst vanwege krapte op de arbeidsmarkt helaas wel eens tot de mogelijkheden kunnen gaan behoren. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Vanuit onze schoolvisie geven wij de voorkeur aan het geven van onderwijs binnen leeftijdsgroepen. Om binnen jaargroepen tegemoet te komen aan de diversiteit van leerlingen maken we gebruik van differentiatiemogelijkheden en van groepsdoorbrekende instructie bij rekenen zodat het volgen van de individuele leerlijn uitgangspunt vormt van ons onderwijs. Middelen op het gebied van ICT hebben hierin een belangrijke ondersteunende functie. Ook wordt er vanuit het budget zware zorgmiddelen extra ondersteuning verleend om specifieke zorgarrangementen vorm te geven.  

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onder oriëntatie op jezelf en de wereld vallen thematisch werken, verkeer en levensbeschouwing. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande urenverdeling zijn richtlijnen. Groepsspecifiek kunnen er keuzes worden gemaakt voor uitbreiding of vermindering van aantal uren voor een bepaald vak. In de ochtend werken we aan de kernvakken taal/lezen(thematisch in samenhang met wereldoriëntatie) en rekenen 

Tijdens rekenen maakt groep 4 t/m 8 gebruik van de methode Gynzy. De leerlingsoftware van deze methode is adaptief d.w.z. dat leerlingen op hun eigen niveau aan doelen en opgaven kunnen werken. 


Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Doel

Het uiteindelijke doel is dat zo veel mogelijk leerlingen in onze school basisonderwijs kunnen blijven volgen. Dit bereiken we samen met de extra deskundigen binnen en buiten onze school. Uitzonderingen kunnen gelden voor die leerlingen die een zeer speciale onderwijsbehoefte hebben. Er zijn wel grenzen als leerlingen het geven van goed onderwijs aan andere leerlingen ernstig belemmeren. In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is beschreven waar de grenzen en de mogelijkheden van ons schoolteam liggen. We zoeken steeds naar mogelijkheden om deze grenzen op te schuiven. We streven ernaar om bij alle leerlingen tot een zo ruim mogelijk passend aanbod te komen, echter Passend Onderwijs betekent niet per definitie dat alle leerlingen regulier BaO-onderwijs kunnen volgen. Onze school werkt daarom binnen het SWV goed samen met het speciaal basis onderwijs en het speciaal onderwijs (S(B)O). Deze vormen van onderwijs zijn goed ingespeeld op leerlingen met zeer speciale ondersteuningsbehoeften.

We bieden basisondersteuning zoals deze is vastgelegd in de regio van het SWV Twente Noord voor alle basisscholen. De notitie waarin de basisondersteuning wordt beschreven, ligt ter inzage op school. Deze basisondersteuning is o.a. vastgelegd in standaarden. Dit zijn afspraken waar alle basisscholen in Twente Noord naar streven. We hebben in het SOP aangegeven hoe de stand van zaken is t.a.v. deze afspraken. Ook hebben we in ontwikkelings- en scholingsplannen beschreven hoe we als team verder werken om deze basisondersteuning te realiseren. Deze ontwikkelings- en scholingsplannen zijn bedoeld om steeds beter passend onderwijs te geven.

Doelgroep en faciliteiten

We hebben ons onderwijs zo ingericht dat: - vroegtijdige leer-, opgroei- en opvoedproblemen worden gesignaleerd; - een veilig (sociaal) schoolklimaat voor alle leerlingen geboden wordt; - een aanbod te creëren is voor leerlingen met dyslexie of dyscalculie; - een afgestemd aanbod tot stand gebracht wordt voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie; - een aanpak gericht op het voorkomen van gedragsproblemen geboden wordt.

We houden in ons onderwijs rekening met de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen. We hebben het pedagogisch klimaat duidelijk beschreven en uitgewerkt hoe we dit in de dagelijkse praktijk zien. Hierbij werken we via duidelijke afspraken aan het voorkomen van sociaal emotionele problematiek en gedragsproblemen. Deze afspraken zijn op school in te zien. We ontwikkelen een pedagogische aanpak waarin leerlingen met ontwikkelingsproblemen, zoals ADHD en autisme goed gedijen. We richten ons onderwijs hier op in en scholen de leerkrachten hiertoe. We staan open voor een gesprek met ouders over de opvang van leerlingen met meer ingewikkelde of intensieve ondersteuningsvragen.

In het SOP hebben we aangegeven in welke specifieke ondersteuningsvragen we ons meer of minder ervaren achten. We zullen deze specifieke ondersteuningsvragen van leerlingen samen met het SWV, m.b.v. van een trajectbegeleider, onderzoeken en in beeld brengen. Passend Onderwijs is echter niet per definitie inclusief onderwijs. Ook zijn we niet in staat om alle leerlingen met zeer specifieke ondersteuningsbehoeften altijd op te vangen. Het samenwerkingsverband ondersteunt ons indien nodig bij het vinden van een juiste onderwijsplek buiten onze school. Onze ondersteuningsmogelijkheden kunnen begrensd worden door verschillende oorzaken. De complexiteit of meervoudigheid van de problematiek bij een individuele leerling kan een grens voor ons zijn. We hebben ook deze grenzen verwoord in ons eigen SOP. De volgende redenen kunnen onze grenzen bepalen:

o Veiligheid van medeleerlingen en leerkracht;

o Mate van zelfredzaamheid;

o Mate van fysieke en/of medische verzorging ;

o Kwaliteit en kwantiteit van het onderwijs dat mogelijk is;

o Benodigde materiële ondersteuning van hulpmiddelen.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Om leerlingen in de toekomst nog beter te kunnen begeleiden zetten we het komende jaar in op:

Preventief handelen, korte lijn met schoolondersteuningsteam( SOT) door structureel overleg en tussentijdse consultatie met orthopedagoog en schoolcoach. 

Een duidelijk afgestemd aanbod voor leerlingen met meer of minder dan gemiddelde intelligentie

Het uitbreiden van en structureel groepdoorbrekend werken vanaf groep zes.

Kennis van de leerlijnen en instructie geven op een hoog niveau. Op deze manier richten we ons steeds meer op procesgericht werken i.p.v. productgericht.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De peuterspeelzaal is een voorschoolse voorziening die is ondergebracht bij Christelijke opvang De Kindertuin, locatie De Margriet en locatie De boterbloem.  Onder leiding van deskundige en enthousiaste leidsters kunnen peuters van 2,5 tot 4 jaar, twee of meerdere dagdelen in de week de peuterspeelzaal bezoeken. Met vaste vriendjes en vriendinnetjes kunnen zij er spelen, knutselen, zingen of luisteren naar het voorlezen uit prentenboeken. Op deze manier ontwikkelen zij zich spelenderwijs, ter voorbereiding op de basisschool.

De Kindertuin is erkende voorschoolse educatie organisatie en voldoet aan de daaraan gestelde kwaliteitsnormen. Wilt u uw peuter aanmelden voor de peuterspeelzaal, dan kan dat vanaf de leeftijd van 18 maanden.

Kinderopvang de Kindertuin verzorgt ook BSO. Op de website https://www.dekindertuin.nl/ kunt u meer informatie en de contactmogelijkheden vinden.

Hoe wij op De Morgenster zorg dragen voor de ontwikkeling van het jonge kind staat beschreven in ons kwaliteitshandboek. 

Terug naar boven