De Wereldweide

Clematisstraat 10 8091 VK Wezep

  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De IEP-Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen. De uitslag geeft ook informatie over het referentieniveau dat de leerling beheerst én een advies voor het VO. Per onderdeel van de eindtoets wordt bekeken welk referentieniveau de leerling beheerst. Het fundamentele niveau 1F is het niveau dat een leerling aan het einde van de basisschool tenminste zou moeten beheersen. Daarnaast hebben we de ambitie dat een groot deel van de leerlingen een hoger niveau haalt; het streefniveau (1S/2F). Onze school heeft eigen schoolnormen vastgesteld, informatie over deze schoolnormen kunt u opvragen bij de schoolleiding. De rapportage op de IEP-Eindtoets bestaat uit: leerlingrapporten, een groeps- en schooloverzicht. De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets en specifiek naar de referentieniveaus. De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. 

De resultaten van de eindtoets voor het schooljaar 2020-2021 zijn hoog. De kinderen hebben op onderdelen erg goed gepresteerd. Doordat de groep klein is, spreken we liever niet over en groepsgemiddelde, maar bekijken we per kind hoe het is gegaan. De kinderen hadden een advies gekregen voor het voortgezet onderwijs, dat we na de uitslag niet hebben aangepast.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf augustus 2022 maken wij voor het volgen van de ontwikkeling van kleuters geen gebruik meer maken van schoolse toetsen met opgavenboekje, pen en papier. Wij doen dit aan de hand van observaties, hiervoor gebruiken wij de Parnassys Leerlijnen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgen de leerlingen van school een advies voor het vo. Dit wordt gegeven aan de hand van een aantal elementen en wordt zorgvuldig opgesteld door de leerkracht(en) van groep 8 in overleg met de interne begeleiding en directie. Bij het advies is o.a. de schoolloopbaan (met name de laatste jaren) van belang evenals de verschillende resultaten van bijv. observaties, methodetoetsen, halfjaarlijkse citotoetsen, gedrag en werkhouding.
Het advies wordt in een persoonlijk gesprek met leerling en ouder(s)verzorger(s) gedeeld voorafgaand aan de eindtoets van gr 8 en voordat de inschrijving bij het vo gedaan wordt (meestal maart). Op deze manier is er gelegenheid voor leerling en ouder(s)verzorger(s) om met de leerkracht van gedachten te wisselen, bijv. over hoe het advies tot stand is gekomen en hoe de verdere aanmelding bij het vo verloopt.
Als school vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben. Als ouder(s)verzorger(s) het niet eens zijn met het advies, is er gelegenheid om in gesprek te gaan met de leerkracht, eventueel samen met de intern begeleider en/of de directie. In het uiterste geval kan daarbij verwezen worden naar de klachtenregeling van de school. 

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Met het observatiesysteem ZIEN monitoren we de sociale opbrengsten van onze kinderen. 

Kinderen komen tot leren als er aan deze kernwaarden aandacht wordt besteed, kinderen zich veilig weten, betrokken zijn bij de school en zich goed voelen.

Naar aanleiding van de observatielijsten en vragenlijsten zijn de leerkrachten in gesprek met de kinderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven