De Wereldweide

Clematisstraat 10 8091 VK Wezep

  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide
  • Schoolfoto van De Wereldweide

Het team

Toelichting van de school

Het team van Daltonschool De Wereldweide is even divers als enthousiast. We vormen samen een professionele groep onderwijskrachten en pedagogische medewerkers. Ieder met zijn of haar eigen specialisaties en kwaliteiten. In alle diversiteit hebben wij echter één gezamenlijk doel: samen werken aan een leerrijke, veilige en vertrouwde omgeving voor ieder kind. Voor uw kind!

Naaste een vakleerkracht voor muziek, die in alle groepen les geeft, hebben alle groepen ook wekelijks les van een vakdocent lichamelijke opvoeding.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kort of lang verlof van personeel, bijvoorbeeld door ziekte of ouderschapsverlof, proberen we vervanging te regelen. Daarbij staat in alle gevallen een goede doorgang van ons onderwijs voorop. Soms doen we een beroep op een leerkracht van onze school, dan proberen we het intern op te lossen. We kunnen ook gebruik maken van een invalpool met daarin verschillende groepsleerkrachten die voor onze stichting werken. Invalleerkrachten die ingezet worden op onze school worden altijd goed begeleid in hun werkzaamheden, daar hebben we als stichting afspraken over gemaakt. Alleen als uiterste maatregel kunnen wij genoodzaakt zijn u te vragen uw kind thuis te houden. U wordt daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gebracht. Als u niet thuis voor opvang kunt zorgen, kunt u dit aangeven bij de directie om samen naar een oplossing te zoeken.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar schoolgaan. Er is hier veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Ook het leren delen en op je beurt wachten is in het begin moeilijk. De oudste kleuters krijgen meer sturende opdrachten en speelse activiteiten die voorbereiden op het leren lezen, rekenen en schrijven in groep 3. In groep 1 en 2 werken we met de kleuterleerlijnen waarmee we thema’s inrichten.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Iedere groep werkt met een vast rooster, waarin alle vakken en onderdelen een plek hebben. Doordat we werken met kindgesprekken en het stellen van doelen om te behalen, maken we keuzes in ons rooster. Door het werken met instructie op niveau en verwerking met behulp van de eigen laptop, vloeien roosters in elkaar over. Vaste gezamenlijke activiteiten worden dagelijks besproken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De leerkrachten zijn als eerste verantwoordelijk voor het bieden van passende ondersteuning aan alle kinderen van hun groep, zowel op pedagogisch als didactisch gebied. Een leerkracht kan daarbij gebruik maken van de ervaring en expertise van zijn/haar collega’s en uiteraard van de ouders/verzorgers. Als een leerkracht een zekere handelingsverlegenheid ervaart en behoefte heeft aan adviezen, dan wordt de interne begeleider (IB-er) geraadpleegd. De interne begeleider is een specialist op het gebied van leerlingenzorg. Leerkracht, IB-er en ouders/verzorgers maken afspraken op welke wijze passende extra-ondersteuning geboden gaat worden en leggen deze afspraken vast in een plan. Na uitvoering wordt het plan geëvalueerd en mogelijk bijgesteld. Plannen en evaluaties worden bijgehouden in het zogeheten “groeidocument” in Parnassys; op deze wijze kunnen alle betrokkenen het proces volgen en bewaken. Naast het raadplegen van de interne begeleider kan ook worden besloten de leerling te bespreken met een orthopedagoog van het Kenniscentrum van Proo. Dit gebeurt in een HGPD-gesprek tussen leerkracht, IB-er en de orthopedagoog. HGPD staat voor handelingsgerichte procesdiagnostiek. Op deze wijze wordt nog meer expertise gebundeld om beter antwoord op de vragen van het kind en het handelen van de leerkracht te kunnen geven. Tot slot kan er voor gekozen worden specialisten van het Steunpunt Onderwijszorgkoepel in te schakelen. Dit zijn specialisten uit het speciaal onderwijs. Belangrijk is dat ouders/verzorgers vanaf het eerste moment bij de ondersteuning van hun kind betrokken worden en blijven. Ouders en school hebben één gemeenschappelijk belang: het belang van het kind! Dit vraagt van allen een oplossingsgerichte benadering. Klik hier om het SOP te lezen.

Onderwijs aan langdurig zieke kinderenGezondheid is nooit vanzelfsprekend. Ook bij kinderen kan het tegenzitten. Bij langdurige ziekte zorgen wij ervoor dat het onderwijs zoveel mogelijk doorgaat. Want daar hebben leerlingen recht op. Samen met u en de consulent Onderwijsondersteuning zieke leerlingen (OZL) maken we afspraken over de beste begeleiding. Meer informatie vindt u op www.ijsselgroep.nl en op www.ziezon.nl van Stichting ‘Ziek zijn en Onderwijs’. Meer informatie Wilt u meer informatie over Passend Onderwijs en ondersteuning in de breedste zin? Kijkt u dan op www.2305PO.nl. Uiteraard kunt u ook eerst contact opnemen met ons. Zo zetten wij samen met u de stap naar het best passende onderwijs voor uw zoon of dochter.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de onderbouw wordt gewerkt vanuit het beredeneerd aanbod. Daaronder verstaan we een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf gestelde leer- en ontwikkelingsdoelen. Hierbij wordt er rekening gehouden met de leerdoelen uit de Parnassys leerlijnen. Dit sluit aan op het onderwijs van groep 3 en verder. Er is een beredeneerd aanbod, alleen deze is gepersonaliseerd per kind.

Peuteropvang en BSO

In het gebouw van de Wereldweide is een gedeelte ingericht voor de Wereldkinderen. In goede samenwerking is deze buitenschoolse opvang en peutergroep tot stand gekomen. Samen vormen we het Dalton kindcentrum. We gebruiken niet alleen elkaars materialen, maar werken met dezelfde thema's en bereiden samen lessen voor. En als het mogelijk is, hebben we dezelfde activiteiten. 

De Wereldkinderen draagt bij aan de ontwikkeling van een kind. Het legt een goede basis voor de toekomst. Tevens zijn wij VVE kundig aangewezen door de gemeente.

Bij peuteropvang De Wereldkinderen verplaatsen we ons in de wereld van de kinderen en zorgen voor sfeer, geborgenheid en vertrouwen. Vanuit een veilige basis inspireren we de kinderen bij de ontdekkingsreis door het leven. Bij ons krijgt uw kind professionele begeleiding en een warme huislijke omgeving om te spelen en zich te kunnen ontwikkelen. Wilt meer weten? Neem dan contact met peuteropvang De Wereldkinderen op. De Pedagogisch medewerkers staan voor u klaar. En kom gewoon even kennis maken. U bent zeer welkom op BSO peuteropvang in Wezep

Terug naar boven