Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

Veluwelaan 8 8091 ER Wezep

Schoolfoto van Christelijk Kindcentrum De Schaapskooi

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Schaapskooi maakt gebruik van de NIO en de Cito-eindtoets

Het NIO meet de intelligentie van de leerlingen en de Cito-eindtoets de schoolvorderingen. 

De Schaapskooi scoort de afgelopen jaren op, of boven het landelijk gemiddelde

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten op De Schaapskooi worden gebruikt voor het opstellen van groepsplannen. Er zijn streefdoelen voor elk vakgebied waarvan methode onafhankelijke toetsen worden afgenomen.

Voor  het meten van tussendoelen worden Citotoetsen gebruikt.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De Schaapskooi is in de verwijzing van leerlingen afhankelijk van het voortgezet onderwijs. De scholen waarnaar De Schaapskooi verwijst, hebben veelal gemengde klassen voor Havo/VWO en KBL/TL. Daarom geeft De Schaapskooi ook adviezen die hierop gericht zijn. Zo kan het dus dat een leerling die naar het TL zou moeten gaan een KBL/TL advies krijgt, omdat dit meer op maat is voor die leerling.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het laatste inspectiebezoek van De Goede Herderschool is op 9 juni 2010 geweest.

Op dit moment zijn er geen acties meer die vanuit het rapport opgepakt zouden moeten worden.

De punten die als aandachtspunten genoemd werden zijn in deze drie jaar zichtbaar opgepakt door De Goede Herderschool.

Terug naar boven