Archipelschool De Lichtboei

Koudorpstraat 18 4361 BT Westkapelle

Schoolfoto van Archipelschool De Lichtboei

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Wij stellen ons ten doel om het maximale uit ieder kind te halen. Aard en aanleg van het kind zijn hierbij belangrijke factoren. De beste school voor voortgezet onderwijs voor uw kind, is de school die het best past bij de capaciteiten van uw kind. 


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Om de kinderen te kunnen volgen in hun ontwikkeling gebruiken de leerkrachten diverse observatieformulieren en toetsen. We maken hierin onderscheid tussen methodetoetsen (over dat wat in de klas aan bod is geweest) en methode onafhankelijke toetsen (CITO). De resultaten hiervan worden digitaal vastgelegd waardoor er een totaalbeeld van de ontwikkeling ontstaat. Vervolgens worden de resultaten samen met de Intern Begeleider bekeken en besproken. Deze resultaten zullen hun uitwerking krijgen in de eerstvolgende groepsplannen en wanneer nodig in individuele plannen voor de kinderen. Kinderen, die belemmeringen ondervinden of juist extra uitdaging nodig hebben, worden op deze wijze vroegtijdig gesignaleerd waardoor we snel hulp kunnen bieden. Wij beschikken op school over voldoende remediërende en uitdagende methoden en materialen om, wanneer nodig, direct in te zetten. 

Als de onderwijsbehoeften van de leerling daartoe aanleiding geven, kan er ook een individueel handelingsplan worden opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Soms is het ook nodig om advies aan deskundigen te vragen. Dit kan betekenen dat het kind extra ondersteuning krijgt binnen of buiten de klas. Het kan ook voorkomen dat het kind met andere materialen in de klas gaat werken of dat de leerstof wordt aangepast aan het niveau van de leerling. In eerste instantie zal deze hulp zoveel mogelijk binnen de klas plaatsvinden. Het kan ook voorkomen dat een kind voor een bepaald vak met een andere klas mee doet. U wordt als ouder, middels extra overlegmomenten met de leerkracht en de Intern Begeleider, nauw bij dit proces betrokken. 

Tot slot bespreekt de intern begeleider de resultaten van alle toetsen in alle groepen met de directeur en past indien nodig de plannen voor kwaliteitszorg hierna aan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De schooladviezen worden in januari door de leerkracht gegeven naar aanleiding van het drempelonderzoek (afname in november) en de schoolloopbaan van de leerling. In april wordt er vervolgens meegedaan aan de IEP-toets, deze toets is ter bevestiging van het eerder gegeven advies. Alleen wanneer de uitkomst hoger is, kan het advies richting voortgezet onderwijs worden aangepast.

In april 2020 heeft er, vanwege het coronavirus, geen IEP-toets plaatsgevonden. 

Welke schooladviezen heeft de school aan de leerlingen gegeven in 2019-2020?

VWO TT: 1 leerling

HAVO/VWO: 2 leerlingen

HAVO: 1 leerling

HAVO-kans: 2 leerlingen

MAVO: 3 leerlingen

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven