Archipelschool De Lichtboei

Koudorpstraat 18 4361 BT Westkapelle

Schoolfoto van Archipelschool De Lichtboei

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school


Ons onderwijs is erop gericht om bij alle kinderen "eruit te halen wat erin zit". Het onderwijs biedt een breed pakket van kennis en vaardigheden, zodat zij, passend bij hun mogelijkheden en kwaliteiten een optimale start in het vervolgonderwijs kunnen maken en uiteindelijk in de maatschappij.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kinderen te kunnen volgen in hun ontwikkeling gebruiken de leerkrachten diverse observatieformulieren en toetsen. We maken hierin onderscheid tussen methodetoetsen (over dat wat in de klas aan bod is geweest) en methode onafhankelijke toetsen (CITO). De resultaten hiervan worden digitaal vastgelegd waardoor er een totaalbeeld van de ontwikkeling ontstaat. Vervolgens worden de resultaten samen met de intern begeleider bekeken en besproken. Deze resultaten zullen hun uitwerking krijgen in de eerstvolgende groepsplannen en wanneer nodig in individuele plannen voor de kinderen. Kinderen, die belemmeringen ondervinden of juist extra uitdaging nodig hebben, worden op deze wijze vroegtijdig gesignaleerd waardoor we snel hulp kunnen bieden. Wij beschikken op school over voldoende remediërende en uitdagende methoden en materialen om, wanneer nodig, direct in te zetten. 

Als de onderwijsbehoeften van de leerling daartoe aanleiding geven, kan er ook een individueel handelingsplan worden opgesteld. Dit gebeurt altijd in overleg met ouders. Soms is het ook nodig om advies aan deskundigen te vragen. Dit kan betekenen dat het kind extra ondersteuning krijgt binnen of buiten de klas. Het kan ook voorkomen dat het kind met andere materialen in de klas gaat werken of dat de leerstof wordt aangepast aan het niveau van de leerling. In eerste instantie zal deze hulp zoveel mogelijk binnen de klas plaatsvinden. Het kan ook voorkomen dat een kind voor een bepaald vak met een andere klas mee doet. U wordt als ouder, middels extra overlegmomenten met de leerkracht en de intern begeleider, nauw bij dit proces betrokken. 

Tot slot bespreekt de intern begeleider de resultaten van alle toetsen in alle groepen met de directeur en past indien nodig de plannen voor kwaliteitszorg hierna aan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Drempelonderzoek - groep 8 

Het drempelonderzoek vindt plaats in november. Bij deze toets wordt er gekeken op welk niveau er gescoord wordt bij rekenen, woordenschat, begrijpend lezen, spelling en technisch lezen. De uitslag van het Drempelonderzoek worden gebruikt als imput voor het schooladvies. 

Schooladvies 

Aan het eind van groep 7 worden de voorlopige schooladviezen gegeven tijdens de rapportgesprekken. 

In groep 8 vinden vervolgens in januari de schooladviesgesprekken plaats met ouders en kind.

(voorlopige) Schooladviezen komen tot stand na overleg tussen leerkrachten, intern begeleider en directeur. Hierbij wordt gebruik gemaakt van toetsgevevens en leerlingeigen kenmerken zoals welbevinden en werkhouding. 

Doorstroomtoets

Dinsdag 6 en woensdag 7 februari maken de leerlingen de IEP doorstroomtoets. De uitslag van de IEP kan het schooladvies alleen veranderen wanneer hij hoger uitvalt dan het schooladvies. Het is wat dat betreft dus eigenlijk een ‘check’. 

Inschrijven middelbare school

Tussen 25 maart en 31 maart kunnen de kinderen, met het definitieve schooladvies, worden aangemeld op de school van hun keuze.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onder sociale opbrengsten verstaan we het leren van sociale vaardigheden. De zorg voor de sociaal-emotionele ontwikkeling vormt de basis van ons onderwijs. Wij benaderen de kinderen als individuen en maken bij hun ontwikkeling gebruik van hun nieuwsgierigheid, interesse en (onderwijs)behoefte. Kinderen ontwikkelen het beste in een sociale gemeenschap: wij besteden aandacht aan groepsgevoel en saamhorigheid. Onder andere door jaarlijks aan het begin van het jaar te starten met het programma “Goed van Start”. Genegenheid, zelfvertrouwen en veiligheid zijn kernwaarden in ons onderwijs en zijn de basis voor een optimale ontwikkeling van de kinderen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • welbevinden
  • samenwerken
  • vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2020 heeft de inspectie een bezoek gebracht aan onze school. Het betrof een verificatieonderzoek, behorende bij het Bestuursonderzoek van Archipel. Alle klassen zijn bezocht en er is gesproken met directie/intern begeleider, leerkrachten en leerlingen.

De inspecteur was erg onder de indruk van de ontwikkeling die de school de afgelopen periode heeft doorgemaakt. Ze roemde de opgeruimde, lichte uitstraling van de school, de inrichting van de klassen, het doelbewust handelen van de leerkrachten, de manier waarop de school zichtbaar is in het dorp, de nascholing die wordt gevolgd en de gezamenlijke visie die wordt uitgestraald.

Ook alle beleidsstukken die we op verschillende gebieden hebben ontwikkeld waren goed op orde en op allerlei manieren terug te zien in de school. Een hele opsteker om te horen dat we de goede dingen doen en op weg zijn om nog beter te worden!

De volgende indicatoren zijn tijdens het onderzoek als voldoende beoordeeld: 

- Onderwijsaanbod

- Kwaliteitscultuur

- Kwaliteitszorg

- Verantwoording en Dialoog 

Het volgende inspectiebezoek zal in principe over vier jaar (2024) weer plaatsvinden. 

Terug naar boven