Archipelschool De Lichtboei

Koudorpstraat 18 4361 BT Westkapelle

Schoolfoto van Archipelschool De Lichtboei

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school Toelichting

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van nascholing of ziekte van een leerkracht zorgt de directeur voor vervanging. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de vervangers die staan ingeschreven bij het Transfercentrum Zeeland Primair onderwijs (TCOZ). Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, zorgt de school zelf voor een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat medewerkers met ambulante taken worden ingezet, leerkrachten worden gewisseld of dat groepen worden gecombineerd. De directeur zorgt ook voor vervanging als een leerkracht onder schooltijd deelneemt aan een nascholingscursus of opleiding.

Bij een vervanging worden de ouders van de betreffende groep door de directeur per mail op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau) toelichting

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

We werken op De Lichtboei met vier combinatiegroepen:

- groep 1/2: Ina Hamelink en Karen Starrenburg

- groep 3/4: Christianne Overgaauw en Carina Stokman

- groep 5/6: Melanie Lindenberg en Jochem Boer

- groep 7/8: Phatcharin Thongkhao en Melanie Lindenberg

De groepsleerkrachten geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen.

Bibi Chernet is voor één dag in de week op school aanwezig als intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert zo nodig gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.

Naast bovengenoemd personeel hebben wij op school ook een administratief medewerkster: Connely Lous is aanwezig op maandag.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleutergroep is samengesteld uit 4, 5 en 6 jarigen. We noemen dit een heterogene groep. Door deze samenstelling leren de kleuters veel van elkaar (sociale vorming). De aanpak in de kleutergroep verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken in de kleutergroep gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het plein. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat.

Met de methode Schatkist komen alle vakgebieden aan bod:

Taal > spreken en luisteren, woordenschat, verhaal oriëntatie en -begrip, taalbewustzijn en fonologische vaardigheden, oriëntatie op lezen en schrijven

Rekenen > getalbegrip, meten, meetkunde

Sociaal-/emotionele ontwikkeling > zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling zelfstandigheid, sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie

Motoriek > basiskwaliteiten, fijne motoriek, schrijfhouding, grove motoriek, gezonde leefstijl

Kunstzinnige vorming > beschouwen en reflecteren, beeldende-/muzikale-/ dramatische vorming, dans

Wetenschap en technologie > houding, vaardigheden en denkwijzen

Oriëntatie op jezelf en de wereld > burgerschapsvorming, levende natuur, natuurkundige verschijnselen, aarde en ruimte, ruimte, tijd

Ook wordt er al in groep 1/2 gestart met Engels, via de methode Take it Easy. 

Op De Lichtboei willen we kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen leren begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Lichtboei wordt met moderne methodes gewerkt die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Binnen de methodes wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof en het compenseren en dispenseren van de leerstof. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, via het werken op de computer of het chromebook, creatief of middels kleine projecten.

Wij gebruiken de volgende methodes:

- Technisch lezen: groep 3: Veilig Leren Lezen, groep 4 tot en met 8: Estafette Lezen.

- Begrijpend lezen: vanaf groep 4: Estafette Lezen. 

- Taal: vanaf groep 4: Taal actief (ook spelling en woordenschat). 

- Schrijven: groep 1/2 en groep 3 tot en met 8: Pennenstreken (blokschrift).

- Rekenen: Wereld in Getallen.

- Engels: Take It Easy. 

- Wereldoriëntatie: groep 1/2 Schatkist, groep 3 tot en met 8 Blink.

- Handvaardigheid: Handvaardigheid Moet je doen. 

- Tekenen: Tekenen Moet je doen. 

- Drama: Drama Moet je doen. 

- Muziek: Eigenwijs Digitaal.

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kwink. 

- Studievaardigheden: Blits.

- Verkeer: Methodes van Veilig Verkeer Nederland: Rondje Verkeer, Stap Vooruit, Op Voeten en Fietsen. 

Ieder schooljaar kiezen we culturele activiteiten uit het 'cultuurmenu' van Scoop, het Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur. Het 'Cultuurmenu' staat garant voor een aantal projecten en voorstellingen (toneel, dans, muziek, film). Ook doen wij ieder jaar mee aan Heel Veere Speelt, een muziekproject voor de leerlingen van groep 5 en 6. En, iedere groep brengt iedere maand een bezoek aan de Bibliobus (de Colombus) om boeken uit te kiezen die gelezen kunnen worden in de klas. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen toelichting

Samenvatting ondersteuningsprofiel

De Lichtboei biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkrachten hanteren een vorm van klassenmanagement waarin het lukt verlengde en extra instructie te verzorgen. Waar nodig wordt er een beroep gedaan op specifieke deskundigheid van een collega of van de intern begeleider. Externe ondersteuning is gewenst en nodig bij het opvangen van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit kan zijn in de vorm van ambulante begeleiding of een onderwijsassistente die de leerling gedurende een aantal uren per week extra begeleidt. Het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op scholenopdekaart.nl.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven