Archipelschool De Lichtboei

Koudorpstraat 18 4361 BT Westkapelle

Schoolfoto van Archipelschool De Lichtboei

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van nascholing of ziekte van een leerkracht zorgt de directeur voor vervanging. Daarvoor wordt een beroep gedaan op de vervangers die bekend zijn bij Archipel Scholen. Wanneer er geen vervangers beschikbaar zijn, zorgt de school zelf voor een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat medewerkers met ambulante taken worden ingezet, leerkrachten worden gewisseld of dat groepen worden gecombineerd. De directeur zorgt ook voor vervanging als een leerkracht onder schooltijd deelneemt aan een nascholingscursus of opleiding.

Bij een vervanging worden de ouders van de betreffende groep door de directeur per mail en/of Parro op de hoogte gesteld.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 wordt er op De Lichtboei gewerkt met vier combinatiegroepen:

- groep 1/2: Ina Hamelink en Hilary Harten

- groep 3/4: Carina Stokman en Hilary Harten

Onderwijsassistente: Chantal Jiskoot op dinsdagochtend, woensdag en donderdag

- groep 5/6: Phatcharin Thongkhao en Lianne Wattel

- groep 7/8: Jochem Boer en Melanie Lindenberg

De groepsleerkrachten geven dagelijks les aan de kinderen. Zij zijn verantwoordelijk voor de sfeer en het leren in de groepen. Zij onderhouden de contacten met ouders over de kinderen. De onderwijsassistente ondersteunt de leerkracht en de leerlingen in de groep. 

Lianne Wattel is op dinsdag, woensdagocchtend en donderdagochtend aanwezig als intern begeleider. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert zo nodig gesprekken met ouders, leerkracht en eventueel externen over het kind.

Naast bovengenoemd personeel hebben wij op school ook een administratief medewerkster: Chantal Jiskoot is aanwezig op maandagochtend en verantwoordelijk voor de leerlingenadministratie. 

Klasindeling

  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze kleutergroep is samengesteld uit 4, 5 en 6 jarigen. We noemen dit een heterogene groep. Door deze samenstelling leren de kleuters veel van elkaar (sociale vorming). De aanpak in de kleutergroep verschilt van die in de andere groepen. Ook de inrichting van het lokaal en de manier van werken is anders. Het werken in de kleutergroep gebeurt vanuit de kring. De schooldag begint in de kring en hier keren de kinderen ook steeds weer terug. Daarnaast wordt er gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de kleuterhal en op het plein. Er is veel aandacht voor structuur en regelmaat.

Met de methode Schatkist komen alle vakgebieden aan bod:

Taal > spreken en luisteren, woordenschat, verhaal oriëntatie en -begrip, taalbewustzijn en fonologische vaardigheden, oriëntatie op lezen en schrijven

Rekenen > getalbegrip, meten, meetkunde

Sociaal-/emotionele ontwikkeling > zelfbeeld en persoonlijke ontwikkeling, ontwikkeling zelfstandigheid, sociaal gedrag en ontwikkeling van sociale vaardigheid, werkhouding en concentratie

Motoriek > basiskwaliteiten, fijne motoriek, schrijfhouding, grove motoriek, gezonde leefstijl

Kunstzinnige vorming > beschouwen en reflecteren, beeldende-/muzikale-/ dramatische vorming, dans

Wetenschap en technologie > houding, vaardigheden en denkwijzen

Oriëntatie op jezelf en de wereld > burgerschapsvorming, levende natuur, natuurkundige verschijnselen, aarde en ruimte, ruimte, tijd

Ook wordt er al in groep 1/2 gestart met Engels, via de methode Blink Engels. 

Op De Lichtboei willen we kleuters spelenderwijs de wereld om zich heen leren begrijpen door onderzoekend en ontwerpend te leren. Met doelgerichte thema’s, spelactiviteiten en het ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden, zoals creativiteit, probleemoplossend denken en samenwerkend leren. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op De Lichtboei wordt met moderne methodes gewerkt die voldoen aan de kerndoelen van het basisonderwijs. Binnen de methodes wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde herhalings- en verdiepingsstof en het compenseren en dispenseren van de leerstof. Wij vinden het belangrijk dat de lesstof zo actueel en uitdagend mogelijk wordt aangeboden. De verwerking van de lesstof kan op verschillende manieren tot stand komen: individueel, in kleine groepjes en in grotere groepen, schriftelijk, mondeling, via het werken op de computer of het chromebook, creatief of middels kleine projecten.

Wij gebruiken de volgende methodes:

- Technisch lezen: groep 3: Veilig Leren Lezen, groep 4 tot en met 8: Estafette Lezen.

- Begrijpend lezen: vanaf groep 4: Estafette Lezen. 

- Taal: vanaf groep 4: Taal Actief (ook spelling en woordenschat). 

- Schrijven: groep 1/2 en groep 3 tot en met 8: Pennenstreken (blokschrift).

- Rekenen: Wereld in Getallen.

- Engels: Blink Engels. 

- Wereldoriëntatie: groep 1/2 Schatkist, groep 3 tot en met 8 Blink Wereld.

- Handvaardigheid: Handvaardigheid Moet je doen. 

- Tekenen: Tekenen Moet je doen. 

- Drama: Drama Moet je doen. 

- Muziek: Eigenwijs Digitaal.

- Sociaal-emotionele ontwikkeling: Kwink.

- Verkeer: Methodes van Veilig Verkeer Nederland: Rondje Verkeer, Stap Vooruit, Op Voeten en Fietsen. 

Ieder schooljaar kiezen we culturele activiteiten uit het 'cultuurmenu' van Scoop, het Zeeuws Instituut voor Zorg, Welzijn en Cultuur. Het 'Cultuurmenu' staat garant voor een aantal projecten en voorstellingen (toneel, dans, muziek, film).

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Lichtboei biedt regulier onderwijs aan leerlingen van 4 tot en met 12 jaar. Alle leerkrachten hebben hun eigen talenten en kwaliteiten om de leerlingen zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. De leerkrachten hanteren een vorm van klassenmanagement waarin verlengde en extra instructie wordt verzorgd. Waar nodig wordt er een beroep gedaan op specifieke deskundigheid van een collega of van de intern begeleider. Externe ondersteuning is gewenst en nodig bij het opvangen van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Dit kan zijn in de vorm van ambulante begeleiding of een onderwijsassistente die de leerling gedurende een aantal uren per week extra begeleidt.

Het schoolondersteuningsprofiel (SOP), met een algemene beschrijving die een zo actueel mogelijk beeld geeft van de algemene ondersteuningsmogelijkheden van de school, is te vinden op scholenopdekaart.nl.

Daarnaast maakt onze school gebruik van de “Verwijsindex”. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin we een signaal afgeven dat we betrokken zijn bij kinderen en jongeren tot 23 jaar. Door de melding in de verwijsindex weten wij sneller of een leerling ook bekend is bij andere professionals. Dankzij de Verwijsindex blijft iedereen in beeld en kunnen we onderling afstemmen om de leerling de best mogelijke ondersteuning te bieden. De Verwijsindex houdt alleen bij of meerdere professionals op hetzelfde moment bij iemand betrokken zijn, en wie die professionals zijn. De enige informatie die wordt bijgehouden is de naam, het geslacht en geboortedatum, alsook de gegevens van de professional. Wat er precies aan de hand is, of waarom een professional betrokken is, wordt niet in de Verwijsindex vermeld. Uitgangspunt voor de 13 gemeenten van Zeeland is: Van ieder kind met een meer dan regulier zorgplan hoort een signaal in de Verwijsindex te staan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Bareka en Rekensprint worden ingezet om tegemoet te komen aan leerlingen met extra onderwijsbehoeften op het gebied van automatiseren (rekenen). 

- BOUW! en Letterster worden ingezet om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van leerlingen die moeite hebben met lezen en/of spelling

- Er is een protocol meer- en hoogbegaafdheid om tegemoet te kunnen komen aan leerlingen die behoefte hebben aan extra uitdaging

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderopvang Walcheren biedt in Westkapelle een kinderdagverblijf met peutergroep: Torenlicht. Ook is er een peutergroep van KOW gevestigd in onze school: Peutergroep Vuurtoren. De kinderen die deze peutergroep bezoeken raken zo alvast bekend met de school, de leerkrachten en het schoolplein. Dat maakt dat zij zich verder kunnen ontwikkelen in een voor hen al vertrouwde omgeving.

Op Torenlicht en Vuurtoren wordt gewerkt met de methode Uk en Puk, wij sluiten daar op de Lichtboei bij aan met onze methode Schatkist. Zo ontstaat een doorgaande lijn van de peuter- naar de kleutergroep. 

Wanneer er een peuter doorstroomt naar de kleutergroep, vindt er altijd een overdrachtsgesprek plaats.

Er is in het schooljaar 2021-2022 een start gemaakt met een VVE-traject (kerngroepoverleg) om een doorgaande lijn op te zetten van peuter (KOW) naar kleuter (School). Dit zal in het schooljaar 2023-2024 verder vorm gegeven worden, wat gebeurt onder leiding van Bazalt (schoolbegeleidingsdienst). 

Terug naar boven