Archipelschool De Lichtboei

Koudorpstraat 18 4361 BT Westkapelle

Schoolfoto van Archipelschool De Lichtboei

In het kort

Toelichting van de school


Dit SchoolVenster geeft u informatie over Archipelschool De Lichtboei, een kleine dorpsschool in Westkapelle. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. De Lichtboei is één van de openbare basisscholen op Walcheren. Deze scholen vormen samen één organisatie onder de naam Archipelscholen. Binnen de kernwaarden ‘kind- toekomst- resultaat- samenwerkings- en maatschappijgerichtheid’ van de Archipelscholen, richt onze school zich op kwalitatief hoogstaand onderwijs waarin beleving en plezier centraal staan. 

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • samen
  • ontplooien
  • betrokken
  • uitdagend
  • veilig

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Lichtboei is een kleine dorpsschool in Westkapelle. De gemoedelijke sfeer en het respect en aandacht hebben voor elkaar, geven geborgenheid voor iedereen die in de school werkt, speelt, leert of gewoon aanwezig is.

We werken met vier combinatiegroepen. Doordat de groepen redelijk klein zijn, hebben we veel aandacht voor, en kunnen we ons onderwijs goed afstemmen op de individuele leerling.

Op 6 september 2021 starten we het schooljaar met 66 leerlingen.

Aanmeldingsprocedure:

We nodigen u van harte uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding in onze school! Ook uw zoon of dochter is daarbij van harte welkom! U kunt telefonisch of via het contactformulier op de website een afspraak maken, maar natuurlijk mag u ook altijd binnenlopen.

Tijdens het kennismakingsgesprek geven we u informatie over De Lichtboei. U krijgt een rondleiding door de school waardoor u een goede indruk krijgt van de sfeer en natuurlijk is er mogelijkheid tot het stellen van vragen. Als u heeft gekozen voor onze school, ontvangt u een informatiepakket en het inschrijfformulier.

Kinderen van vier jaar, die aangemeld worden op De Lichtboei komen binnen in een gemengde groep 1/2. Ruim voordat uw kind komt, neemt de toekomstige leerkracht contact met u op. Kinderen mogen vóór hun 4e verjaardag vijf keer op bezoek komen in hun nieuwe klas, om alvast een beetje te wennen. 

Wanneer een kind tussentijds op onze school wordt ingeschreven, wordt er contact opgenomen met de vorige school. We houden zoveel mogelijk rekening met het niveau en de achtergrond van het kind. Een kind wordt in principe geplaatst in dezelfde groep als op de vorige school.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
66
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de Wet Veiligheid op school (2015) staat de zorgplicht van de school centraal. Van scholen wordt verwacht dat ze alles doen wat nodig is om leerlingen een veilige omgeving te bieden. Scholen zorgen voor sociale veiligheid en spannen zich in om om pesten tegen te gaan. Op De Lichtboei vinden wij sociale veiligheid op school een belangrijke voorwaarde voor een goed leer- en werkklimaat en geven we sociale veiligheid vorm in het dagelijks handelen en denken van iedereen in de school.

Anti Pest Coördinator: Elke school heeft de verantwoordelijkheid om pesten tegen te gaan en de sociale veiligheid te bevorderen. Daarbij is er één persoon als aanspreekpunt voor kinderen en ouders, bij ons op school is dat Melanie Lindenberg. Wanneer er sprake is van pestgedrag, is de eerste stap om er met de groepsleerkracht over te gaan praten. De leerkracht kan vervolgens de hulp inschakelen van de anti-pestcoördinator. Ook kinderen en ouders kunnen dat doen. De anti-pestcoördinator zal (wanneer nodig) in gesprek gaan met de volgende partijen: het gepeste kind, de pester, de leerkracht, de ouders en de klas.

Vertrouwenspersoon: Bij klachten over ongewenst gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en leerlingen een beroep doen op de ondersteuning door de vertrouwenspersoon op school. Ina Hamelink is de vertrouwenspersoon bij ons op school. Zij luistert, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de directie en/of de externe vertrouwenspersoon. Probeer ‘klachten’ altijd eerst te bespreken en op te lossen met de eigen leerkracht alvorens de vertrouwenspersoon te benaderen.

Terug naar boven