IKC De Brug

Schoolstraat 7 6931 DV Westervoort

Schoolfoto van IKC De Brug

In het kort

Toelichting van de school

Visie & missie

De missie van onze school laat zich goed lezen in de naam van ons IKC: De Brug. Wij vervullen als IKC een brugfunctie tussen peutertijd en pubertijd. De vier pijlers onder De Brug symboliseren de aspecten waar wij voor staan; welbevinden, ontwikkeling, zorg en verantwoordelijkheid.

Onze visie hebben we verwoord binnen deze vier pijlers onder De Brug:

Welbevinden
Voor ieder mens geldt dat je beter functioneert wanneer je “lekker in je vel zit”. Ouders kunnen van ons verwachten dat wij een goed pedagogisch klimaat creëren en veel aandacht besteden aan het welbevinden van onze kinderen. Zo wordt er in alle groepen Rots en Watertraining gegeven. Deze training richt zich onder andere op de ontwikkeling van sociale competenties, het voorkomen en aanpakken van pesten en weerbaarheid. Ook wordt er door middel van de methode Taakspel vanaf groep 3 aandacht besteed aan een positief werkklimaat. Wij verwachten van ouders dat ze in het belang van hun kind(eren) het IKC ondersteunen en op een respectvolle wijze met alle medewerkers communiceren.

Ontwikkeling
We streven voor alle kinderen een brede ontwikkeling na, met aandacht voor zowel de verstandelijke, sociaal-emotionele, creatieve, geestelijke als lichamelijke ontwikkeling. Ieder kind is uniek en maakt hierin een eigen ontwikkeling door. In de onderbouw sluiten we hier op aan met ontwikkelingsgericht onderwijs (Lev Vygotski). In de midden- en bovenbouw werken we met methodes voor de verschillende vakgebieden. Wij zetten tevens in op Engels vanaf groep 1. Alle leerlingen krijgen dagelijks Engels. Kinderen zijn van jongs af aan heel ontvankelijk voor taal, zij leren taal op een natuurlijk manier verwerven. Wij werken hierbij toe naar het kwaliteitskeurmerk van Early Bird. Op het gebied van talentontwikkeling geven we in zowel de onderbouw als de bovenbouwgroepen diverse periodes in het jaar Atelieronderwijs. Hier hebben de kinderen keuze uit een aanbod van activiteiten (workshops) die bijzondere materialen, bijzondere ruimtes en soms speciale begeleiding behoeven. 

Zorg
We proberen de kinderen met zorg te omringen. Kinderen worden gevolgd met behulp van observaties door de leerkrachten en diverse kind volgsystemen. Zo maken wij gebruik van het KIJK observatiesysteem voor peuters en onderbouw groepen. Daarnaast maken we gebruik van het Cito leerling en onderwijsvolgsysteem. Onze leerlingen ontvangen extra begeleiding wanneer daartoe aanleiding is. Dat kan een tijdelijke dip zijn, een laag tempo bij het verwerven van een nieuwe vaardigheid of leerproblemen als dyslexie of gedragsmatige blokkades. Extra zorg bespreken we uiteraard altijd met ouders/verzorgers.

Verantwoordelijkheid
Wij helpen de kinderen verantwoording te nemen voor hun eigen leerproces. We leren hen zelf keuzes te maken, te plannen en eigen werk kritisch te bekijken. Dit doen we onder andere door het voeren van kindgesprekken waarin het eigen leren en welbevinden centraal staat.
We leren kinderen ook verantwoording nemen voor elkaar. Respectvol omgaan met elkaar en samenwerken krijgen veel aandacht. Samenwerken krijgt bij ons onder andere vorm door middel van diverse coöperatieve werkvormen die tijdens onze lessen plaatsvinden. Tot slot vinden wij een goede samenwerking met ouders/verzorgers van groot belang voor de ontwikkeling van onze leerlingen. We zijn immers samen De Brug!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2014-2015 kende Basisschool De Brug nog twee locaties, te weten locatie Uitterweerd en locatie Schoolstraat. Vanaf 2015-2016 is de locatie Uitterweerd gefuseerd met Basisschool De Tuimelaar tot IKC De Hoge Hoeve (tevens een school die onder de bestuurlijke paraplu van SCOR'Ijssel valt). Door deze fusie lijkt het leerlingenaantal van onze school aan de Schoolstraat sterk te dalen. Dit is een beeld wat niet klopt met de werkelijkheid. De locatie Schoolstraat is in werkelijkheid in leerlingenaantal gestegen van 260 leerlingen in 2014 naar 275 leerlingen in 2016. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
285
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven