Dalton IKC Het Ravelijn

De Steenderens 1 6932 CA Westervoort

  • Schoolfoto van Dalton IKC Het Ravelijn
  • Schoolfoto van Dalton IKC Het Ravelijn

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Met ons onderwijs bereiden wij de leerlingen zo optimaal mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. De leerlingen ontvangen het onderwijs in taal, rekenen en spelling op passend niveau. Zo leggen wij een brede basis.
We besteden veel aandacht aan onze opbrengsten. Met regelmaat worden de tussentijdse opbrengsten bekeken en passen wij waar nodig het onderwijs hier op aan.

In de berekening van de gemiddelde scores op de Centrale Eindtoets zijn in schooljaar 2015-2016 en 2016-2017 alle leerlingen meegenomen. Intern is hier wel een correctie op uitgevoerd zodat de gemiddelde score net boven de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep komt.

In schooljaar 2016-2017 zijn wij onder de inspectie-ondergrens van de schoolvergelijkingsgroep gekomen. De redenen voor deze tegenvallende opbrengst zijn op school bekend en een verbetertraject is gestart.

De school valt onder het reguliere basistoezicht van de inspectie voor het primair onderwijs.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Sinds 1 augustus 2015 zijn Daltonbasisschool de Schakel en basisschool de Verrekijker samengevoegd tot Daltonbasisschool het Ravelijn.
Het inspectierapport is gebaseerd op een bezoek aan de Schakel. De aanbevelingen van de inspecteur worden zeker meegenomen in de schoolontwikkelingen van het Ravelijn.
De resultaten van de leerlingen, de opbrengsten worden regelmatig geanalyseerd. Dit doen we samen met het team maar ook bespreken we de resultaten met de medezeggenschapsraad.

Terug naar boven