CBS Het Baken

2e Garstelaan 17 A 9678 RW Westerlee

Schoolfoto van CBS Het Baken

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Alle leerlingen hebben in schooljaar 2020/2021 de AMN toets gemaakt. De scores van deze toets variëren van 355 tot 497.

De leerlingen zijn 8 jaar lang gevolgd door de school. Vanaf  eind groep 6 worden de plaatsingswijzers (uitstroomprofielen) besproken met de leerlingen en de ouders. De resultaten op de eindtoets waren zoals verwacht en passend bij het uitstroomprofiel.


 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussentoetsen worden gebruikt om:

  • ons onderwijs te evalueren
  • de onderwijsbehoeften van de leerlingen te bepalen

Na elke toets periode (januari en juni) worden groepsplannen geëvalueerd en besproken met de intern begeleider. Hierna worden nieuwe plannen voor de leerlingen opgesteld voor de volgende periode. We kijken dan naar wat de leerling nodig heeft om zich verder te ontwikkelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

We vinden het belangrijk om de resultaten van onze leerlingen te kunnen vergelijken met de landelijke gemiddelden, we gebruiken daarvoor onafhankelijk Cito-toetsen. Met deze toetsen wordt de kennis, inzicht en vaardigheden van de leerlingen onderzocht op het gebied van rekenen, taal, lezen en studievaardigheden. De bedoeling hiervan is om meer zicht te krijgen op de ontwikkeling van onze leerlingen. Door de resultaten te analyseren is de leerkracht bovendien beter in staat zijn/haar lesgeven (en de aangeboden lesstof) af te stemmen op de behoeften van elke leerling. Het helpt de leerkracht om individuele doelen te kunnen evalueren, bij te stellen en dit inzichtelijk te maken voor zowel leerling zelf als ook zijn/haar ouders.

Naast de methodegebonden toetsen en de algemene indruk van elke leerling, zorgen de resultaten van de Cito-toetsen ervoor dat de leerkrachten een steeds nauwkeuriger beeld krijgen van wat uiteindelijk het uitstroomniveau van elke leerling zal zijn. Wij gebruiken vanaf groep 6 De Plaatsingswijzer als instrument om tot een goed onderbouwd schooladvies te komen. Halverwege groep 8 zal de leerkracht een voorlopig schooladvies geven voor het Voortgezet Onderwijs, de scores van de eindtoets dienen enkel als een laatste meetpunt. Bij tegenvallende scores zal ons schooladvies niet naar beneden bijgesteld worden. In het geval dat de scores van de eindtoets opvallend hoog zijn, kan het echter wel aanleiding zijn om ons schooladvies te heroverwegen. We gaan dan opnieuw de ontwikkeling van de leerling bestuderen, met de leerling en ouders in gesprek en waar nodig ons schooladvies naar boven bijstellen. Het advies van de school is in dezen leidend en uiteindelijk bindend.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven