Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Singel 43 4554 CP Westdorpe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden bij De Kreeke gemeten door gebruik te maken van een apart leerlingvolgsysteem. Hiervoor gebruiken wij IEP. Op deze manier krijgen wij een goed zicht op de ontwikkelingen van de kinderen. In maanden januari en februari worden deze toetsen afgenomen, waarna leerkrachten deze gegevens analyseren. Vervolgens worden deze analyses samen met Intern Begeleider en directeur besproken. Per kind, per groep en als school zal er dan worden gekeken welke vervolgacties er nodig zijn om ontwikkelingen te bevorderen. In het groepsoverleg, dat jaarlijks vijf keer wordt gehouden, wordt er vervolgens gemonitord of de vervolgacties positief van werking zijn. Daarnaast wordt er bijgesteld, aangepast, gewijzigd of geborgd. Op deze manier zijn onze leerlingen goed in beeld. In heel dit proces worden vervolgens ook ouders meegenomen en gaan we tijdens ontwikkelgesprekken de groei van de leerlingen bespreken.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Leerlingen krijgen eerst het voorlopige schooladvies en daarna volgt een toets. Heeft de leerling een hogere toetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan stelt de school het advies bij, tenzij het in het belang is van de leerling om dit niet te doen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Basisschool De Kreeke: Veiligheid, Doorgaande Ontwikkeling, Verbinding, Toegankelijk, Afstemming

De Kreeke is een school die niet gericht is op de gemiddelde leerling. Ieder kind krijgt de kans zich te ontplooien naar eigen aanleg en mogelijkheden. Onze school richt zich op de ontwikkeling van het kind in zijn totaliteit. De school richt zich niet alleen op leerprestaties; er moet een evenwicht zijn tussen de leerprestaties, emotionele, creatieve, sociale en motorische ontwikkeling van het kind. Onze school is een school waar kinderen zich thuis kunnen voelen, waar ze een geborgen plaats vinden en waar ze hun leerprestaties kunnen optimaliseren. Potentieel leervermogen bepaalt voor een groot deel de leerresultaten. Een school is wat leerresultaten betreft van meer afhankelijk dan alleen goed onderwijs. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen vinden wij minstens zo belangrijk. Om dit goed in beeld te krijgen, maken wij gebruik van ZIEN. Dit is een leerlingsvolgsysteem waarin leerlingen(groep 5 t/m 8) en leerkrachten(groep 3 t/m 8) middels een vragenlijst aangeven hoe ze tegen bepaalde zaken aankijken. Dagelijks maken we gebruik van de methode Kwink om op informele manier over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te praten. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Verbinding
  • Veiligheid
  • Toegankelijk

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven