Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Singel 43 4554 CP Westdorpe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 zal ons team er als volgt uit zien:

Juf Rianne Oomkens groep 1/2

Juf Anne van Gelder groep 1/2

Juf Herma Reijenga groep 1/2

Juf Elly Broeders groep 3/4 ( tot aan de Kerstvakantie)

Juf Daniëlle Beukelman groep 3/4

Juf Femke de Kerf groep 5/6

Juf Chantal Pauwels groep 5/6

Juf Joscha Brunsting groep 7/8

Juf Geralda (OA) groep 7/8

Merel Huisman = IB-er

Coen Kaijser = Directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De wijze van vervanging bij ziekte, ADV, Bapo, studieverlof en scholing

Bij BAPO, ziekte, studieverlof of andere reden dat één van de leerkrachten afwezig is,  wordt er in de groep lesgegeven door een andere leerkracht. Op school zijn er  ‘noodscenario’s’ gemaakt om dit per dag op te lossen. Hierbij kan gedacht worden aan een leerkracht die parttime werkt, klassen samenvoegen of klassen verdelen. De laatste twee oplossingen zijn onze laatste redmiddelen, waar onze voorkeur niet naar uitgaat. Bij ziekte wordt u als ouder tijdig verwittigd. Doordat we 'anders organiseren' zijn we zelfredzaam en hebben we per dag 1 of 2 leerkrachten 'over' die de groep kunnen opvangen. Er staat daardoor altijd een bekend gezicht voor de groep. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschools beleidskader voor leerlingbegeleiding.

Schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u de ondersteuning vinden die wij bieden. Dit document kunt u vinden op de website van de school: dekreeke.ogperspecto.nl 

Schoolondersteuningsprofiel                                                                                                                                                                            De ondersteuning die wij kunnen bieden: We zijn een school die toekomstgericht is en daarom willen we in de komende vier jaar verder werken aan de kwaliteitsontwikkeling van onze school. Dit willen we doen, door de kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Dit vormen van eigenaarschap bij ieder individueel kind, zien wij als een van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders is hierbij onontbeerlijk

Doublures en kleutergroepverlenging                                                                                                                                                Binnen de scholen van Elevantio worden ouders nauw betrokken bij een mogelijke doublure of kleuterverlenging. 

Doubleren

Op De Kreeke kan elk kind functioneren op zijn of haar niveau. Op De Kreeke blijft een kind enkel zitten (doubleren) wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen. We geven de voorkeur aan een aangepast lesprogramma, zodat een leerling gewoon kan doorstromen naar de volgende groep. De Kreeke probeert doubleren zoveel mogelijk te voorkomen, maar soms zijn er omstandigheden waarbij een doublure een goede oplossing kan zijn. Doubleren gebeurt alleen als het aanbieden van dezelfde leerstof voor een tweede jaar zinvol is. Voor kinderen met een niet op te heffen leerstoornis biedt een doublure meestal geen oplossing. Voor deze groep kinderen is het aanbieden van aangepaste leerstof een betere oplossing. De procedure bij doublures staat beschreven in een protocol. Ouders wordt betrokken tijdens deze procedure. De uiteindelijke beslissing ligt bij de school in goed overleg met ouders.

Kleuterverlenging

Kinderen stromen op 4-jarige leeftijd in in groep 1 van het basisonderwijs. Deze instroom vindt gedurende het hele schooljaar plaats. Groepen 1 en 2 van het basisonderwijs zijn de zogenaamde kleutergroepen. Volgens de onderwijsinspectie is er sprake van kleuterverlenging als een kind geboren voor 1 januari niet overgaat van groep 2 naar groep 3. Uitgangspunt is dat een kind nog onvoldoende vaardigheden heeft ontwikkeld om te kunnen deelnemen aan het aanvankelijk lees- en schrijfprogramma en het rekenprogramma van groep 3. Op De Kreeke vindt kleuterverlenging plaats wanneer de school overtuigd is dat een leerling het daarna beter zal gaan doen.  Dat de kleuterverlenging in belangrijke mate zal bijdragen aan de ontwikkeling van de benodigde vaardigheden. De procedure bij kleuterverlenging staat beschreven in een protocol.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool De Kreeke heeft de ambitie om voor de komende jaren een concept neer te zetten, waarbij we met name gaan werken vanuit Leerlijnen. De bedoeling hiervan is dat we gericht kijken naar de lesstof en het aanbieden daarvan zo gevarieerd en gedifferentieerd mogelijk neer te zetten. Hierbij maken wij gebruik van methodes, Snappet, buiten- en bewegend leren en betekenisvol leren. Op deze manier willen we toekomen aan de steeds breder wordende behoeftes van leerlingen.

Daarnaast zorgen we met onze formatie ervoor dat er in elke groep extra ondersteuning geboden kan worden. Wij gaan uit van 4 stamgroepen en stemmen onze formatie daarop af. Dat betekent dat we bijvoorbeeld op 2 ochtenden een peuter-kleutergroep kunnen formeren, dat groep 3/4 op 4 ochtenden met 2 leerkrachten staat, dat groep 5/6 2 ochtenden met 2 leerkrachten staat en groep 7/8 heeft twee ochtenden een extra leerkracht én 3 ochtenden een onderwijsassistent. Dit alles maakt dat we ondersteuning kunnen bieden, daar waar het nodig is, maar we zijn ook flexibel. Bij uitval van leerkrachten bijvoorbeeld hebben we altijd een bekend gezicht voor de groep, waardoor we ons kunnen houden aan de planning. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven