Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Singel 43 4554 CP Westdorpe

Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool De Kreeke

Het team

Toelichting van de school

In het schooljaar 2021-2022 zal ons team er als volgt uit zien:

Juf Rianne Oomkens groep 1/2

Juf Anne van Gelder groep 1/2

Juf Elly Broeders groep 3/4

Juf Femke de Kerf groep 3/4 & groep 5/6

Juf Chantal Pauwels groep 5/6

Juf Joscha Brunsting groep 7/8

Merel Huisman = IB-er

Coen Kaijser = Directeur

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De wijze van vervanging bij ziekte, ADV, Bapo, studieverlof en scholing

Bij BAPO van één van de leerkrachten wordt er in de groep lesgegeven door een andere leerkracht. Als er een leerkracht ziek is, of om een andere reden afwezig is, wordt geprobeerd een vervanger te vinden via TCOZ. TCOZ is een overkoepelende organisatie die voor alle scholen binnen Zeeland en West-Brabant vervanging regelt. Mocht TCOZ geen vervanging kunnen regelen, dan zijn er op school ‘noodscenario’s’ gemaakt om dit op te lossen. Hierbij kan gedacht worden aan een leerkracht die parttime werkt, klassen samenvoegen of klassen verdelen. De laatste twee oplossingen zijn onze laatste redmiddelen, waar onze voorkeur niet naar uitgaat. Bij ziekte wordt u als ouder tijdig verwittigd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Scholen hebben zorgplicht. Dat geldt dus ook voor onze school. Dat betekent dat wij ervoor verantwoordelijk zijn om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek te bieden. Het gaat daarbij om leerlingen die bij ons worden aangemeld en leerlingen die al op school zitten. Wij zoeken in overleg met de ouders een passende plek. Op onze eigen school of, als de school niet de juiste begeleiding kan bieden, op een andere reguliere of speciale school. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben we vastgelegd welke ondersteuning wij kunnen bieden. Wij werken daarbij vanuit het bovenschoolse Ondersteuningsplan van Perspecto.  

Schoolondersteuningsprofiel                                                                                                                                                                            De ondersteuning die wij kunnen bieden: We zijn een school die toekomstgericht is en daarom willen we in de komende vier jaar verder werken aan de kwaliteitsontwikkeling van onze school. Dit willen we doen, door de kinderen eigenaar te maken van hun eigen leerproces. Dit vormen van eigenaarschap bij ieder individueel kind, zien wij als een van de belangrijkste speerpunten voor de komende jaren. Betrokkenheid van leerkrachten, kinderen en ouders is hierbij onontbeerlijk. De kernwaarden van het team van De Kreeke zijn dan ook: Betrokkenheid, Toekomstgericht, Veiligheid, Kwaliteit en Expertise.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Basisschool De Kreeke heeft de ambitie om voor de komende jaren een concept neer te zetten, waarbij we met name gaan werken vanuit Leerlijnen. De bedoeling hiervan is dat we gericht kijken naar de lesstof en het aanbieden daarvan zo gevarieerd en gedifferentieerd mogelijk neer te zetten. Hierbij maken wij gebruik van methodes, Snappet, buiten- en bewegend leren en betekenisvol leren. Op deze manier willen we toekomen aan de steeds breder wordende behoeftes van leerlingen.

Daarnaast zorgen we met onze formatie ervoor dat er in elke groep extra ondersteuning geboden kan worden. Wij gaan uit van 4 stamgroepen en stemmen onze formatie daarop af. Dat betekent dat we bijvoorbeeld op 2 ochtenden een peuter-kleutergroep kunnen formeren, dat groep 3/4 op 4 ochtenden met 2 leerkrachten staat, dat groep 5/6 vier ochtenden een onderwijsassistent heeft en groep 7/8 twee ochtenden een extra leerkracht heeft. Dit alles maakt dat we ondersteuning kunnen bieden, daar waar het nodig is, maar we zijn ook flexibel. Bij uitval van leerkrachten bijvoorbeeld hebben we altijd een bekend gezicht voor de groep, waardoor we ons kunnen houden aan de planning. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven