Lourdesschool

Jisperweg 52 1464 NG Westbeemster

Schoolfoto van Lourdesschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De Lourdesschool hanteert de IEP eindtoets.
De IEP eindtoets van bureau ICE is door het ministerie van OCW goedgekeurd. Sinds schooljaar 2014-2015 is een eindtoets verplicht voor alle leerlingen in groep 8 in het reguliere basisonderwijs. IEP staat voor ICE Eindevaluatie Primair onderwijs. 

De IEP eindtoets is bedoeld om te kijken naar het individuele ontwikkelingsniveau van een leerling. De eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. Door de prestaties van een leerling te meten langs een onafhankelijke meetlat, kan nog beter in kaart worden gebracht wat de persoonlijke ontwikkeling van het kind is. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij nemen 2 x per jaar de landelijk genormeerde toetsen van Cito af. De resultaten worden verwerkt in het leerlingvolgsysteem (parnassys). De leerkrachten analyseren de resultaten. Met de leerlingen wordt gekeken naar wat goed is gegaan en waar nog leerdoelen gehaald moeten worden. Leerkrachten maken voor leerlingen een groepsplan (plan van aanpak). Steeds vaker maakt de leerkracht samen met de individuele leerling een plan, zodat deze inzicht krijgt in zijn eigen leerdoelen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In november krijgen de ouders van de leerlingen in groep 8 een voorlopig schooladvies van degroepsleerkracht. Dit advies wordt met de ouders besproken. In januari/februari wordt een definitief enbindend schooladvies gegeven. In april maken de leerlingen de (landelijk genormeerde) eindtoets, deIEP. Alleen wanneer de resultaten een sterke afwijking hebben naar boven toe, kan door de ouders omeen heroverweging van het schooladvies worden gevraagd.

In de keuze van een school voor voortgezet onderwijs spelen de volgende factoren een rol:
- de capaciteiten van de leerling;
- de kwaliteit van het werk op de basisschool;
- de kwaliteit van de school voor voortgezet onderwijs;
- de persoonlijke voorkeur.

De ouders dienen zelf hun kind bij een voortgezet onderwijs instelling aan te melden. Aanmelden bij een VO school betekent niet dat de leerling automatisch ook wordt toegelaten. Er zijn scholen die een toelatingscommissie hebben. Als er een grote mate van overeenstemming is tussen het advies van de leerkracht van groep 8, de toets uitslagen en de wens van de ouders, zullen er geen problemen zijn. Bij twijfel kan de VO school een aanvullende toets afnemen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven